Ενημερωτικό Δελτίο Pro-I3Times

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

1. Pro-I3T and the Cyprus Presidency
2. The experience of the lead partner
3. Proi3t.eu
4. Upcoming Activities and Events
5. Project partners
6. “Europe for Citizens”


Download