Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96.


Στη συνέχεια παρατίθενται τα Έντυπα που απαιτούνται για όλα τα είδη αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (Κεφ.96), με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των Μελετητών όσο και των ενδιαφερομένων Αιτητών/ Πολιτών.

Τα εν λόγω Έντυπα μπορούν να εκτυπωθούν από αυτήν την ιστοσελίδα και αφού συμπληρωθούν, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Αρχή (στον οικείο Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση) όπου θα γίνει η προτεινόμενη ανάπτυξη, μαζί με όλα τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες.

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μελέτη» περιλαμβάνει σχέδια, σχεδιαγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές καθώς και υπολογισμούς.

Στις περιπτώσεις αναπτύξεων για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η διαβούλευση με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα ή Υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή επιπλέον σειρές εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή σχόλια αναφορικά με τα Έντυπα αιτήσεων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε γραπτώς στην Ένωση Δήμων, στην Ταχυδρομική διεύθυνση: Ένωση Δήμων Κύπρου Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία ή στην Ηλεκτρονική διεύθυνση: endeky@cytanet.com.Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τετρακατοικία.

29/11/2013

ΚΩΔΙΚΟΣ 1. Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τετρακατοικία με βάση το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα) Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2002 (ΚΔΠ 70/2002) και το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2003 (ΚΔΠ 859/2003 και ΚΔΠ 341/2006) καθώς και το Διάταγμα ημερ. 3.7.2013 με βάση το Άρθρο 3Α(1)(α) του Κεφ. 96 (Κ.Δ.Π. 248/2013).
Έρευνα για:
Κατηγορία:
v
Περίοδος:
v
 - 
v