Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1951. Σήμερα, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην Ευρώπη. Τα μέλη του είναι Εθνικές Ενώσεις Τοπικών Αρχών από περισσότερες από 35 χώρες. Όλες μαζί αυτές οι Ενώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 100.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι μέλος του Συμβουλίου από το 1990.

Το Συμβούλιο εργάζεται για να προαγάγει μια ενωμένη Ευρώπη, βασισμένη στην τοπική δημοκρατία. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης με την ενίσχυση των Τοπικών Αρχών, τον επηρεσμό της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής, την ανταλλαγή εμπειρίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τη συνεργασία με εταίρους σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το Συμβούλιο επιτελεί το έργο του με τη βοήθεια τριών οργάνων: της Επιτροπής Πολιτικής, του Εκτελεστικού Γραφείου και της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Η Επιτροπή Πολιτικής - το κυβερνών όργανο του Συμβουλίου - συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και αποτελείται από εκπροσώπους των Εθνικών Ενώσεων Τοπικών Αρχών που είναι μέλη του Συμβουλίου. Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκπροσωπείται στην Επιτροπή Πολιτικής από 2 μέλη.

Το Συμβούλιο εργάζεται σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων όπως η περιφερειακή πολιτική, οι μεταφορές, το περιβάλλον, οι ίσες ευκαιρίες, η διακυβέρνηση κ.ά. Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας του επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά τα νομοσχέδια της Ε.Ε. εξασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών λαμβάνονται υπόψη από τα πιό αρχικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο έχει επίσης αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 26.000 προγράμματα αδελφοποιήσεων που συνδέουν πόλεις από όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το ζήτημα, το Συμβούλιο εργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση εκπαίδευσης και πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, το Συμβούλιο αποτελεί το ευρωπαϊκό τμήμα της παγκόσμιας οργάνωσης "Ενωμένες Πόλεις και Τοπικές Κυβερνήσεις".