Κογκρέσσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (CLRAE)Το Κογκρέσσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπηςτου Συμβουλίου της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1994 σαν συμβουλευτικό σώμα αντικαθιστώντας το μέχρι τότε σε λειτουργία Διαρκή Συνέδριο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Μέλη του είναι 315 αιρετοί εκπρόσωποι και άλλοι τόσοι αναπληρωτές από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, των οποίων η θητεία είναι δύο χρόνια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου εκπροσωπείται στο Κογκρέσσο από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Ο σκοπός δημιουργίας του Κογκρέσσου είναι η παροχή στήριξης και βοήθειας στα κράτη μέλη, μέσω στενής παρακολούθησης της προόδου τους, σε θέματα που αφορούν την εγκαθίδρυση και λειτουργία αποτελεσματικής τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Ο ρόλος και δραστηριότητες του Κογκρέσσου:

  • Αποτελεί θεσμό στα πλαίσια του οποίου οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μπορούν να συζητούν, να ανταλλάζουν εμπειρίες και να εκφράζουν απόψεις σε θέματα που τους απασχολούν.

  • Γνωμοδοτεί στην εξ’ Υπουργών Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

  • Συνεργάζεται στενά τόσο με κρατικούς όσο και με διεθνής οργανισμούς αντιπροσωπεύοντας την τοπική και περιφερεική διακυβέρνηση.

  • Διοργανώνει ακροάσεις και συνέδρια προσελκύοντας άτομα και φορείς από το πλατύτερο κοινό των οποίων η εμπλοκή τους είναι απαραίτητη για μια λειτουργική δημοκρατία.

  • Ετοιμάζει εκθέσεις για τη λειτουργία της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στις χώρες μέλη και στις υποψήφιες χώρες και παρακολουθεί κατά πόσο τηρούνται οι αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το Κογκρέσσο λειτουργεί μέσα από δύο Τμήματα - το Τμήμα Περιφερειών (Chamber of Regions) που εξετάζει θέματα περιφερειακών αρχών και το Τμήμα Τοπικών Αρχών (Chamber of Local Authorities) που μελετά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι συναντήσεις Ολομέλειας του Κογκρέσσου πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο (Γαλλία) μια φορά το χρόνο και είναι δυνατό να παραστούν αντιπροσωπείες, από εγκεκριμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως επίσης και από άλλα κράτη μη μέλη σαν ειδικοί προσκεκλημένοι ή παρατηρητές.

Η λειτουργία του Κογκρέσσου επιτυγχάνεται μέσω των διάφορων Επιτροπών: Η Διαρκής Επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των εθνικών αντιπροσωπειών, συνέρχεται μεταξύ των ετήσιων συνόδων της Ολομέλειας και διασφαλίζει τη συνέχιση των εργασιών του Σώματος. Υπάρχουν άλλες τέσσερις Επιτροπές βάση των οποίων οργανώνεται η λειτουργία και οι δραστηριότητες του Κογκρέσσου:

  • Institutional Committee: Εξετάζει την πρόοδο της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στη Ευρώπη και καταρτίζει σχετικές εκθέσεις.

  • Committee on Culture and Education: Ασχολείται με τα ΜΜΕ, τη νεολαία, τον αθλητισμό και την επικοινωνία.

  • Committee on Sustainable Development: Μελετά θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και αστικού σχεδιασμού.

  • Committee on Social Cohesion: Ασχολείται με θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και την απασχόληση.