Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (AER)Η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (Σ.Π.Ε.) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που αντιπροσωπεύει 14 διαπεριφερειακούς οργανισμούς και 250 Περιφέρειες από 33 χώρες. Η Σ.Π.Ε. είναι ένα δημοκρατικό forum, μέσω του οποίου τα μέλη εκφράζουν τις κοινές πολιτικές τους φιλοδοξίες και ενεργούν από κοινού σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα μέλη της ανταλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία και αναπτύσσουν κοινά προγράμματα συνεργασίας. Η Συνέλευση προωθεί την επικουρικότητα, τις περιφερειακές δημοκρατικές δομές και την άριστη περιφερειακή διακυβέρνηση.

Στόχοι της Συνέλευσης είναι:

 • Να ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης

 • Να αναπτύξει συνεργασίες που θα επηρεάσουν τις εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές

 • Να υποστηρίζει τα προγράμματα διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας

 • Να αναπτύξει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλύτερης πρακτικής στην περιφερειακή διακυβέρνηση

 • Να προωθήσει την περιφερειακή δημοκρατία και την αρχή της επικουρικότητας στην Ευρώπη

 • Να προστατεύσει και να προωθήσει την περιφερειακή ποικιλία σε όλες της τις εκφάνσεις

 • Να αναπτύξει την ικανότητα των περιφερειών να κάνουν την Ευρώπη αντάξια των πολιτών της.

Στις κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Συλλογή και διάδοση πληροφοριών: παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμφωνιών, και προειδοποίηση στα μέλη για οποιεσδήποτε εξελίξεις που επηρεάζουν τις βασικές αρμοδιότητές τους

 • Υποστήριξη: περιφερειακές στρατηγικές και πρωτοβουλίες, με απώτερο σκοπό να ασκηθεί επιρροή στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές που αφορούν τις περιφέρειες

 • Δικτύωση: αναγνώριση των θεμάτων κοινού περιφερειακού ενδιαφέροντος, εκπόνηση κοινών απαντήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και εξέυρεση κοινών λύσεων

Τα όργανα της Σ.Π.Ε., που αποτελούνται από εκλεγμένους περιφερειακούς αντιπροσώπους των περιφερειών-μελών της είναι:

 • ο Πρόεδρος

 • η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

 • το Πολιτικό Γραφείο (Bureau) - αντιπρόσωποι επιλεγμένοι από τις περιφέρειες-μέλη κάθε κράτους και που εκλέγονται για διετία από τη Γ.Σ.

 • το Προεδρείο - ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Αντιπρόεδρος Ταμείας και τέσσερεις Πρόεδροι Επιτροπών, που εκλέγονται για δύο έτη από τη Γ.Σ.

Όλα τα όργανα, οι επιτροπές, τα προγράμματα και έργα της Σ.Π.Ε. υποστηρίζονται από τη Γενική Γραμματεία με έδρα το Στρασβούργο και το γραφείο Βρυξελλών, που εποπτεύονται από το Γενικό Γραμματέα.