Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR)Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (Σ.Ε.Σ.Π.) είναι μια ευρωπαϊκή οργάνωση που ασχολείται με τα ζητήματα της διασυνοριακής συνεργασίας και τις επιπτώσεις που έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε αυτήν. Ο Σύνδεσμος ενεργεί προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών συνοριακών και διασυνοριακών περιφερειών και έχει ως στόχους του:

 • να καταστήσει κατανοητά τα ιδιαίτερα προβλήματα, ευκαιρίες, στόχους και προγράμματά τους

 • να αντιπροσωπεύει τα ευρύτερα συμφέροντά τους στα εθνικά και διεθνή Κοινοβούλια, τα όργανα, τις αρχές και τους οργανισμούς

 • να υποκινεί, να υποστηρίζει και να συντονίζει τη συνεργασία τους σε όλη την Ευρώπη (δικτύωση)

 • να συνεισφέρει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, προκειμένου να διατυπωθούν και να συντονιστούν τα κοινά συμφέροντα βάσει των διάφορων διασυνοριακών προβλημάτων και των ευκαιριών, καθώς και να τους προσφέρει επαρκείς λύσεις.

Κύριες δράσεις του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθες:

 • εκτελεί προγράμματα και έργα, ζητάει κονδύλια μέσω προγραμμάτων, τα λαμβάνει και τα επενδύει

 • οργανώνει συνεδρίες σχετικά με τα διασυνοριακά ζητήματα

 • βοηθάει στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και υποστηρίζει ειδικές δράσεις

 • προετοιμάζει και εφαρμόζει εκστρατείες

 • ενημερώνει τα Ευρωπαϊκά όργανα και το κοινό για τα διασυνοριακά ζητήματα.

Τα όργανα του Σ.Ε.Σ.Π. είναι:

 • η Γενική Συνέλευση

 • η Εκτελεστική Επιτροπή

 • ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο. Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή και την αποβολή των μελών και καθορίζει τις συνεισφορές των μελών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται για θητεία 2 ετών. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον πρώτο Αντιπρόεδρο, τουλάχιστον τρεις περαιτέρω Αντιπροέδρους, τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Ταμία και τουλάχιστον 20 μέλη - αντιπροσώπους των περιφερειών. Τα καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν τη σύνταξη των θεμελιωδών δηλώσεων του ΣΕΣΠ και τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, τους οργανισμούς και τις ενώσεις. Ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα είναι επίσης ευθύνη της εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος είναι ο ανώτατος εκπρόσωπος του ΣΕΣΠ. Εκπροσωπεί τον ΣΕΣΠ στις συναλλαγές με τρίτους και είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει αποφάσεις μαζί με το Γενικό Γραμματέα που, στη συνέχεια, ενεργεί εξ ονόματός του και αντιπροσωπεύει τον ΣΕΣΠ.

Ο ΣΕΣΠ μπορεί να συστήσει επιτροπές και να καλέσει σε αυτές αντιπροσώπους από ευρωπαϊκές και πολιτικές επιτροπές, ενώσεις ή κοινωνικές ομάδες στους οποίους δίνεται δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου. Μια συγκεκριμένη "Επιστημονική Επιτροπή για τη Διασυνοριακή Συνεργασία" που αποτελείται από επιστήμονες και επαγγελματίες από ολόκληρη την Ευρώπη, έχει επιφορτιστεί να γνωνοδοτεί στον ΣΕΣΠ για όλα τα ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης πιθανών λύσεων.