Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Διεθνείς Σχέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ECoR)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ) , ιδρύθηκε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 9-10 Μαρτίου 1994 στην Βρυξέλλες . Ως Όργανο της ΕΕ, είναι μια πολιτική συνέλευση που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών εξασφαλίζοντας την συμμετοχή τους στην διαδικασία ανάπτυξης των πολιτικών και στη θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.

Ο ρόλος της Επιτροπής των Περιφερειών στη χάραξη πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ
Ο ρόλος και η λειτουργία του ΕΕτΠ καθορίζονται λεπτομερώς στα άρθρα 300 και 305-307 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον εσωτερικό κανονισμό της ΕΕτΠ.
Μέσω της ΕΕτΠ, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της ΕΕ έχουν λόγο στην ανάπτυξη των νόμων της ΕΕ που επηρεάζουν τις περιφέρειες και τους δήμους. Μέχρι το 2009 ο ρόλος της ΕΕτΠ ήταν καθαρά συμβουλευτικός. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας όμως ο σημαντικός ρόλος της ΕΕτΠ αναγνωρίστηκε και ενισχύθηκε. Σήμερα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Συμβούλιο, Επιτροπή, Κοινοβούλιο) έχουν υποχρέωση να συμβουλεύονται την ΕΕτΠ για κάθε γραμμή πολιτικής/νομοθεσίας που προετοιμάζουν η οποία αφορά την τοπική/περιφερειακή διοίκηση.
Ένα από τα σημαντικά στοιχεία τα οποία ενδυνάμωσαν το ρόλο και τη θέση της ΕΕτΠ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι το γεγονός ότι , εάν η ΕΕτΠ θεωρήσει ότι κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα άλλα θεσμικά όργανα, η άποψη της δεν έχει ληφθεί υπόψη, μπορεί να καταφύγει στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο και να σταματήσει την όποια διαδικασία.
Με τη σειρά της η ΕΕτΠ διά μέσω γνωμοδοτήσεων της καταθέτει τις απόψεις της προς τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, είτε που αφορούν τρέχουσες υπό εξέλιξη διαδικασίες σχεδιασμού στρατηγικής και πολιτικής, είτε δια γνωμοδοτήσεων πρωτοβουλίας, δηλαδή για θέματα για τα οποία θεωρεί ότι χρήζουν συζήτησης. Κατά μέσο όρο, η ΕΕτΠ υιοθετεί 50-60 Γνωμοδοτήσεις ετησίως και η συμβολή της  καταγράφεται  στην ετήσια της έκθεση.

Η συμμετοχή της ΕΕτΠ στη χάραξη πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) καθορίζει τις νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν και το νομοθετικό φόρτο εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.  Η Κομισιόν έχει υποχρέωση να ζητά τις απόψεις της ΕΕτΠ για θέματα που αφορούν την Τοπική/Περιφερειακή Διοίκηση, όπως:

 • τις  μεταφορές
 • την απασχόληση
 • της κοινωνικής πολιτικής
 • την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και νεολαία
 • τον πολιτισμό
 • τη δημόσια υγεία
 • τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας
 • την  οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
 • το περιβάλλον και
 • την ενέργεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσουν  από την ΕΤΠ παρέχει τις απόψεις της σχετικά με τομείς και θέματα τα οποία κρίνουν αναγκαία. Τα προσχέδια  και τα  τελικά κείμενα των Γνωμοδοτήσεων που εκπονεί η ΕΕτΠ είναι προσβάσιμα μέσω μιας βάσης δεδομένων.

Η επικουρικότητα
Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.  Δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή των Περιφερειών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν νομική δράση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αν θεωρήσουν ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν γίνεται  σεβαστή.
Το 2007, η ΕΕτΠ ξεκίνησε ένα Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας που περιλαμβάνει τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των περιφερειών με νομοθετικές εξουσίες, τις ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών και την τοπική αυτοδιοίκηση για να παρακολουθεί και ελέγχει ότι η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται σωστά. Το 2014, η Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε τον “Χάρτη για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρώπη”, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της εταιρικής σχέσης είναι ευρέως γνωστές και σεβαστές στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

Πώς η ΕΕτΠ επηρεάζει την πολιτική της ΕΕ;
Κάθε χρόνο, παράγεται μία έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία συνοψίζει τον αντίκτυπο των γνωμοδοτήσεων της ΕΕτΠ σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ. Όσον αφορά τον αντίκτυπο των γνωμοδοτήσεων της ΕΕτΠ, είναι δυνατόν να γίνει διάκριση μεταξύ:

 • Κατά πόσο συγκεκριμένες προτάσεις της ΕΕΤΠ έχουν ενσωματωθεί στην τελική νομοθεσία,
 • Κατά πόσο οι συστάσεις πολιτικής της ΕΕΤΠ έχουν ληφθεί υπόψη στην  προτεινόμενη νομοθεσία ή κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας,
 • Κατά πόσο γίνεται αναφορά στην συμβολή της ΕΕτΠ κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει πολιτικώς συζητήσεων,
 • Κατά πόσο γίνονται αναφορές σε θέσεις της ΕΕτΠ και σε άλλα έγγραφα της ΕΕ, π.χ. ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το πολιτικό έργο της Επιτροπής των Περιφερειών είναι οργανωμένο γύρω από έξι Συνόδους Ολομέλειας ετησίως, οι οποίες φέρνουν όλα τα μέλη (ή τους αναπληρωτές τους) μαζί, επιτρέποντάς τους για να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί των γνωμοδοτήσεων και ενδεχομένων ψηφισμάτων. Κάθε δύο έτη και έξι μήνες, η Ολομέλεια εκλέγει τον Πρόεδρο της ΕΕτΠ και τον Πρώτο Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της ΕΕτΠ και είναι ο κύριος Εκπρόσωπος της.

Κατά την απουσία του Προέδρου η ΕΕτΠ εκπροσωπείται από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο, ή ένα άλλο Αντιπρόεδρο.

Οι δραστηριότητες της ΕΕτΠ που ορίζονται από το εκτελεστικό όργανο της, το Προεδρείο, το οποίο, μαζί με τον Πρόεδρο, ορίζει την ενδιάμεση και τις  ετήσιες πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει να υιοθετηθούν από την Ολομέλεια.

Τα μέλη της ΕΕτΠ χωρίζονται σε πολιτικές ομάδες, αντανακλώντας τις κύριες ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες. Αυτές οι πολιτικές ομάδες συναντιούνται πριν από κάθε σύνοδο. Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων, μαζί με τον Πρόεδρο και τον/την πρώτο/η αντιπρόεδρο, συνέρχονται σε μία Διάσκεψη των Προέδρων πριν από κάθε σύνοδο ολομέλειας για να συζητήσουν βασικές κατευθύνσεις και να επιτύχουν πολιτική συναίνεση.

Τα Μέλη ανήκουν επίσης σε μια από τα 28 εθνικές αντιπροσωπείες, οι οποίες συνεδριάζουν πριν από κάθε σύνοδο ολομέλειας της ΕΕτΠ για να συζητήσουν τις θέσεις τους για τα πολιτικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια της συνόδου. Επίσης, λαμβάνουν μέρος και είναι μέλη σε 1-2 από τις έξι  θεματικές επιτροπές εργασίας.

Οι αρμοδιότητες της κάθε θεματικής επιτροπής εργασίας αντικατοπτρίζουν τους κύριους τομείς πολιτικής για τους οποίους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναμένουν απόψεις από την ΕΕΤΠ. Συναντιούνται πέντε φορές το χρόνο για να προετοιμάσουν τις απόψεις τους (δια της σύνταξης και υποβολής γνωμοδοτήσεων στην Ολομέλεια) υπό την καθοδήγηση ενός εισηγητή. Η ολομέλεια μπορεί επίσης να υιοθετεί ψηφίσματα ως απάντηση σε επίκαιρα πολιτικά ζητήματα.

Διοίκηση της ΕΕτΠ
Η διοίκηση της ΕΕτΠ εποπτεύεται από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από το Προεδρείο για την πενταετή θητεία του Προεδρείου. Αυτός είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Προεδρείου και του Προέδρου, καθώς και τη διαχείριση της Γραμματείας, σε στενή συνεργασία με τους Προέδρους και τους Γραμματείες των πολιτικών ομάδων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Karl-Heinz LAMBERTZ (ΒΕΛΓΙΟ)
1ος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Markku MARKKULA (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Jiří Buriánek

Η ΕΕΤΠ έχει έξι θεματικές επιτροπές εργασίας οι οποίες προετοιμάζουν Γνωμοδοτήσεις επί προτάσεων νέας νομοθεσίας/κανονισμών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή επί άλλων εγγράφων. Οι θεματικές επιτροπές εργασίας συνέρχονται τέσσερις φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες και διοργανώνουν επίσης μία εκτός έδρας συνεδρίαση ετησίως, η οποία συνήθως συνδυάζεται με θεματικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η δομή των θεματικών επιτροπών εργασίας αντανακλά την πολιτική και εθνική σύνθεση της Επιτροπής των Περιφερειών και οι αρμοδιότητές τους αντανακλούν τις βασικές προτεραιότητές της ΕΕτΠ. Οι θεματικές επιτροπές υποβάλλουν σχέδια γνωμοδοτήσεων και ψηφισμάτων στην Ολομέλεια για συζήτηση και έγκριση, και υποστηρίζονται από τη διοίκηση (Γραμματεία) της ΕτΠ. Η κάθε θεματική επιτροπή εκλέγει  ένα πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους στην αρχή κάθε θητείας. Υπάρχει επίσης ένας πολιτικός συντονιστής για κάθε μία από τις πολιτικές ομάδες. Οι συντονιστές βοηθούν τον πρόεδρο της κάθε θεματικής επιτροπής στην οργάνωση των εργασιών της.

Κάθε θεματική επιτροπή έχει τη δική της ιστοσελίδα, η οποία παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση, τις τρέχουσες εργασίες και γενικά σχετικές ειδήσεις που αφορούν τα μέλη της και το ευρύτερο κοινό.

Ακολουθεί κατάλογος των θεματικών Επιτροπών Εργασίας και των θεμάτων για τα οποία είναι αρμόδιες καθώς και σύνδεσμοι για τους ιστοτόπους τους όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.:

 1. CIVEX : Επιτροπή για την Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις
  http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=CIVEX
 2. COTER : Επιτροπή για την Πολιτική εδαφικής συνοχής και του προϋπολογισμού της ΕΕ
  http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=COTER
 3. ECON :Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής
  http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ECON
 4. SEDEC :Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισμού
  http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC
 5. ENVE: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας
  http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=ENVE
 6. NAT : Επιτροπή Φυσικών Πόρων
  http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=NAT

Στις κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Η ΕΕτΠ αποτελείται από 350 μέλη και 350 αναπληρωματικά μέλη τα οποία πρέπει είτε να κατέχουν εκλογική εντολή σε περιφερειακή / τοπική αρχή ή να είναι πολιτικώς υπεύθυνα ενώπιον μιας εκλεγμένης συνέλευσης τοπικής διοίκησης.

Η Κυπριακή  Εθνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕτΠ αποτελείται από πέντε μόνιμα μέλη:

 • κα Ελένη Λουκαΐδου, Δημοτική Σύμβουλος Λευκωσίας και Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας,
 • κ Σταύρος Σταυρινίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου και μέλος του Προεδρείου της ΕΕτΠ
 • κ Νίκος Αναστασίου, Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών
 • κ Ανδρέας Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας
 • κ Λούης Κουμενίδης, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Λευκάρων
 • κ Χριστάκης Μελετιές, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθίας.
 • και πέντε αναπληρωματικά μέλη:
 • κ Κυριάκος Ξυδιάς, Δήμαρχος Γερμασόγειας
 • κ Θεόδωρος Αντωνίου Αββάς , Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
 • κ Χριστόδουλος Ιωάννου, Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας
 • κ Βίκτωρας Χατζηαβραάμ, Δήμαρχος Μόρφου
 • κα Αρετή Πιερίδου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας
 • κ Παναγιώτης Βασιλείου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού.

Ο καταμερισμός των μελών της Κυπριακής αντιπροσωπείας στις θεματικές επιτροπές έχει ως εξής:
CIVEX : Ε. Λουκαΐδου και Α.Καραγιάννης
COTER: Ε. Λουκαΐδου και Χ. Μελετιές
ECON: Λ. Κουμενίδης και Σ. Σταυρινιδης
SEDEC: Ν. Αναστασίου και Σ. Σταυρινίδης
ENVE: Α.Καραγιάννης  και Χ. Μελετιές
NAT:   Ν. Αναστασίου και  Λ. Κουμενίδης

Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (CLRAE)

Το Κογκρέσσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης του Συμβουλίου της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1994 σαν συμβουλευτικό σώμα αντικαθιστώντας το μέχρι τότε σε λειτουργία Διαρκή Συνέδριο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Μέλη του είναι 315 αιρετοί εκπρόσωποι και άλλοι τόσοι αναπληρωτές από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, των οποίων η θητεία είναι δύο χρόνια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου εκπροσωπείται στο Κογκρέσσο από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Ο σκοπός δημιουργίας του Κογκρέσσου είναι η παροχή στήριξης και βοήθειας στα κράτη μέλη, μέσω στενής παρακολούθησης της προόδου τους, σε θέματα που αφορούν την εγκαθίδρυση και λειτουργία αποτελεσματικής τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Το Κογκρέσσο λειτουργεί μέσα από δύο Τμήματα – το Τμήμα Περιφερειών (Chamber of Regions) που εξετάζει θέματα περιφερειακών αρχών και το Τμήμα Τοπικών Αρχών (Chamber of Local Authorities) που μελετά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η λειτουργία του Κογκρέσου επιτυγχάνεται μέσω των διάφορων Επιτροπών: Η Διαρκής Επιτροπή (Monitoring Committee) που απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των εθνικών αντιπροσωπειών, συνέρχεται μεταξύ των ετήσιων συνόδων της Ολομέλειας και διασφαλίζει τη συνέχιση των εργασιών του Σώματος. Υπάρχουν άλλες τέσσερις Επιτροπές βάση των οποίων οργανώνεται η λειτουργία και οι δραστηριότητες του Κογκρέσου:

 • Institutional Committee: Εξετάζει την πρόοδο της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στη Ευρώπη και καταρτίζει σχετικές εκθέσεις.
 • Committee on Culture and Education: Ασχολείται με τα ΜΜΕ, τη νεολαία, τον αθλητισμό και την επικοινωνία.
 • Committee on Sustainable Development: Μελετά θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και αστικού σχεδιασμού.
 • Committee on Social Cohesion: Ασχολείται με θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία, την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και την απασχόληση.

Προεδρεία του Κογκρέσου:
Gudrun Mosler-Törnström, President
Andreas Kiefer, SecretaryGeneral

Προεδρεία του Chamber of Local Authorities:
Anders Knape, President
Jean-Philippe Bozouls, Secretary

 • Αποτελεί θεσμό στα πλαίσια του οποίου οι εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μπορούν να συζητούν, να ανταλλάζουν εμπειρίες και να εκφράζουν απόψεις σε θέματα που τους απασχολούν.
 • Γνωμοδοτεί στην εξ’ Υπουργών Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
 • Συνεργάζεται στενά τόσο με κρατικούς όσο και με διεθνής οργανισμούς αντιπροσωπεύοντας την τοπική και περιφερεική διακυβέρνηση.
 • Διοργανώνει ακροάσεις και συνέδρια προσελκύοντας άτομα και φορείς από το πλατύτερο κοινό των οποίων η εμπλοκή τους είναι απαραίτητη για μια λειτουργική δημοκρατία.
 • Ετοιμάζει εκθέσεις για τη λειτουργία της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στις χώρες μέλη και στις υποψήφιες χώρες και παρακολουθεί κατά πόσο τηρούνται οι αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Κογκρέσου, το Τμήμα Τοπικών Αρχών (Chamber of Local Authorities) συναντιέται για να συζητήσει τρέχοντα θέματα σχετικά με την τοπική διάσταση της Ευρώπης. Η Γραμματεία του συναντιέται σε τακτικό επίπεδο, για να συζητήσει και να ετοιμάσει προσχέδια ψηφισμάτων και εισηγήσεων που υποβάλλονται προς υιοθέτηση κατά τη διάρκεια των ολομελειών.

Οι εθνικές αντιπροσωπείες στο Κογκρέσο περιλαμβάνουν αντιπρόσωπους από Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές των 47 Κρατών – Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα Μέλη είτε εκλέγονται άμεσα, είτε είναι διορισμένα σε μια Τοπική ή Περιφερειακή Αρχή, είτε είναι πολιτικά εξαρτόμενα σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη αρχή.

Τα Μέλη και τα Αναπληρωματικά Μέλη διορίζονται για μια περίοδο δύο ετών στη βάση της κάθε εθνικής διαδικασίας. Κάθε εθνική αντιπροσωπεία υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ίσης εκπροσώπησης:

 • Ισορροπημένος γεωγραφικός διαμοιρασμός των μελών της αντιπροσωπείας σε κάθε Κράτος
 • Ίση εκπροσώπηση τοπικών και περιφερειακών αρχών του κάθε Κράτους
 • Ισορροπημένη εκπροσώπηση πολιτικών δυνάμεων που εκπροσωπούνται στην Εθνική Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Από το 2008, κάθε αντιπροσωπεία οφείλει να συμπεριλάβει εκπροσώπους και των δύο φύλων, με τουλάχιστον 30% εκπροσώπηση του υπο-εκπροσωπημένου φύλου.

Κάθε εθνική αντιπροσωπεία διαλέγει τον Γραμματέα της. Όπως και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, ο Γραμματέας αποτελεί ένα ειδικό διαμεσολαβητή με τη Γραμματεία του Κογκρέσου. Κατέχει ένα ρόλο κλειδί σε θέματα ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως με την ανανέωση των αντιπροσωπειών ανά διετία και μετά από εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι Γραμματείς παρέχουν επίσης βοήθεια στα Μέλη της Αντιπροσωπείας όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε συνεδρίες, επιτροπές, ημερίδες, κλπ.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία για τη δημοτική περίοδο 2017 – 2021 αποτελείται από τους:

 • Κ. Ανδρέα Βύρα, Δήμαρχο Λάρνακας – Πρόεδρο ΕΔΚ (πλήρες μέλος)
 • Κα Ευτέρπη Ορφανίδου, Δημοτικό Σύμβουλο Γερμασόγειας (πλήρες μέλος)
 • Κ. Μάριο Κουκλή, Αντιδήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών (αναπλ. Μέλος)

Καθήκοντα Γραμματέα της Αντιπροσωπείας ασκεί η κα Ειρήνη Αναστασιάδου (Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου)

Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)

Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1951. Σήμερα, είναι η μεγαλύτερη οργάνωση Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην Ευρώπη. Τα μέλη του είναι Εθνικές Ενώσεις Τοπικών Αρχών από περισσότερες από 35 χώρες. Όλες μαζί αυτές οι Ενώσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 100.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι μέλος του Συμβουλίου από το 1990.

Το Συμβούλιο εργάζεται για να προαγάγει μια ενωμένη Ευρώπη, βασισμένη στην τοπική δημοκρατία. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο προσπαθεί να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης με την ενίσχυση των Τοπικών Αρχών, τον επηρεασμό της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πολιτικής, την ανταλλαγή εμπειρίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τη συνεργασία με εταίρους σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το Συμβούλιο επιτελεί το έργο του με τη βοήθεια τριών οργάνων: της Επιτροπής Πολιτικής, του Εκτελεστικού Γραφείου και της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Η Επιτροπή Πολιτικής – το κυβερνών όργανο του Συμβουλίου – συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και αποτελείται από εκπροσώπους των Εθνικών Ενώσεων Τοπικών Αρχών που είναι μέλη του Συμβουλίου. Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκπροσωπείται στην Επιτροπή Πολιτικής από 3 μέλη.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Το Εκτελεστικό Γραφείο περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, 2 Συν-Προέδρους, τους Εκτελεστικούς Προέδρους και μέχρι 10 Αντιπροέδρους καθώς και το Γενικό Γραμματέα. Το Εκτελεστικό Γραφείο υλοποιεί τις αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτικής και, μεταξύ των συναντήσεων της Επιτροπής, είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του Συμβουλίου. Το Εκτελεστικό Γραφείο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την Επιτροπή Πολιτικής (οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Ιανουάριο του 2020).

President

Stefano Bonaccini, CEMR President
President of the Emilia-Romagna Region, President of AICCRE (CEMR’s Italian section)
Italy

Co-Presidents

Gunn Marit Helgesen, CEMR Co-President
Councillor of Vestfold and Telemark County, President of the Norwegian Association of Local and Regional Governments (KS)
Norway

Christoph Schnaudigel, CEMR Co-President
President of the Karlsruhe Landkreis
Germany

Chair of the Financial Management Committee

Christine Oppitz-Plörer, Chair of the Financial Management Committee
Innsbruck City Councillor
Austria

Executive Presidents

Aleksandra Dulkiewicz, Executive President
Mayor of Gdansk
Poland

Anne Hidalgo, Executive President
Mayor of Paris
France

Anders Knape, Executive President
Lord Mayor of Karlstad City Council, President of the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR)
Sweden

Fernando Medina, Executive President
Mayor of Lisbon
Portugal

Jan Van Zanen, Executive President
Mayor of Utrecht and European Co-President of UCLG
Netherlands

Vice Presidents

Mariana Gâju, Vice President
Mayor of Cumpăna, First Vice-President of the Association of Romanian Communes (ACOR)
Romania

Victor Hadjiavraam, Vice President
Mayor of Morphou
Cyprus

Aldis Hafsteinsdóttir, Vice President
Councillor and Mayor of Hveragerðisbær, President of the Association of Local Authorities in Iceland (IS)
Iceland

Christiane Horsch, Vice President
Mayor of Schweich
Germany

Philippe Laurent, Vice President
Mayor of Sceaux
France

Carlos Martínez Mínguez, Vice President
Mayor of Soria
Spain

Fatma Șahin, Vice President
Mayor of Gaziantep Metropolitan Municipality
Turkey

Izzi Seccombe, Vice President
Leader of Warwickshire County Council, Deputy-Chair and Conservative Group Leader of the Local Government Association (LGA)
England

Tiit Terik, Vice President
Chairman of Tallinn City Council
Estonia

Tamar Taliashvili, Vice President
Tbilisi City Assembly, Vice-President of NALAG
Georgia

Bart Tommelein, Vice President
Mayor of Oostende
Belgium

Το Συμβούλιο εργάζεται σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων όπως η περιφερειακή πολιτική, οι μεταφορές, το περιβάλλον, οι ίσες ευκαιρίες, η διακυβέρνηση κ.ά. Οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας του επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά τα νομοσχέδια της Ε.Ε. εξασφαλίζοντας ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες των τοπικών και περιφερειακών αρχών λαμβάνονται υπόψη από τα πιο αρχικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο έχει επίσης αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο αδελφοποιημένων πόλεων. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 26.000 προγράμματα αδελφοποιήσεων που συνδέουν πόλεις από όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το ζήτημα, το Συμβούλιο εργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση εκπαίδευσης και πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, το Συμβούλιο αποτελεί το ευρωπαϊκό τμήμα της παγκόσμιας οργάνωσης “Ενωμένες Πόλεις και Τοπικές Κυβερνήσεις”.

Η Επιτροπή πολιτικής εγκρίνει τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του οργανισμού, θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής και αποφασίζει για την εισδοχή νέων μελών. Αποτελείται από περίπου 170 μέλη που εκλέγονται για τρία χρόνια. Κάθε εθνική αντιπροσωπεία κατέχει συγκεκριμένο αριθμό εδρών με πληθυσμιακά κριτήρια.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία για τη δημοτική περίοδο 2017 – 2021 αποτελείται από τους:

 • Κ. Φαίδωνα Φαίδωνος, Δήμαρχο Πάφου
 • Κα Άντρη Μιχαηλιά, Δημοτικό Σύμβουλο Λακατάμιας
 • Κ. Βίκτωρα Χατζηαβραάμ, Δήμαρχο Μόρφου

Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας Των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM)

H Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-μεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM) καθιερώθηκε μετά από πρωτοβουλία του CEMR (Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης) και της ATO (Αραβική Οργάνωση Πόλεων), επ’ ευκαιρία της 1ης Γενικής Συνέλευσης των μελών της στο Παλέρμο (27-28 Νοεμβρίου 2000). Το Δεκέμβριο του 2002, επ’ ευκαιρία της 3ης Γενικής Συνέλευσης, η μη κερδοσκοπική διεθνής ένωση COPPEM υιοθετήθηκε και επισήμως.

Γενικά, ο σκοπός της COPPEM είναι να προωθηθεί το διάλογο και τη συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη μεταξύ των Πόλεων, των Δήμων, των Τοπικών Αρχών και των Περιφερειών των χωρών μελών της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας, και της ενεργού και συγκεκριμένης συμμετοχής τους στην επίτευξη των στόχων που καθιερώθηκαν στη Διακήρυξη της Βαρκελώνης του 1995, μέσω του προγράμματος MEDA και των άλλων οικονομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών των κρατών της Ευρω-Μεσογειακής περιοχής.

Η Επιτροπή αποτελείται από 101 πλήρη και 101 αναπληρωματικά μέλη, που αντιπροσωπεύουν Δήμους, Επαρχίες, Τοπικές Αρχές, και Περιφέρειες από 35 μεσογειακά Κράτη. Πλήρη μέλη είναι επίσης ο Γενικός Γραμματέας της COPPEM, ένας Εκπρόσωπος του CEMR και ένας της ATO. Η Ένωση Δήμων Κύπρου συμμετέχει στην Επιτροπή ως πλήρες μέλος από την αρχή αυτής της προσπάθειας.

Τα κύρια όργανα της COPPEM είναι:

 • η Γενική Συνέλευση
 • το Προεδρικό Συμβούλιο
 • ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι
 • η Γενική Γραμματεία

Η βάση της Γενικής Γραμμετείας της COPPEM βρίσκεται στο Παλέρμο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Mr. Rafaelle LOMBARDO
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Mr. Carmelo MOTTA

Η Κύπρος συμμετέχει με ένα τακτικό μέλος και ένα αναπληρωτή με διάρκεια θητείας 4 χρόνια.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία για τη δημοτική περίοδο 2017 – 2021 αποτελείται από τους:

 • κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος Στροβόλου – Μέλος
 • κ. Μαρίνος Κυριάκου, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου – Αναπληρωτής

Συνέλευση Περιφερειών της Ευρώπης (AER)

Η Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης (Σ.Π.Ε.) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που αντιπροσωπεύει 14 διαπεριφερειακούς οργανισμούς και 250 Περιφέρειες από 33 χώρες. Η Σ.Π.Ε. είναι ένα δημοκρατικό forum, μέσω του οποίου τα μέλη εκφράζουν τις κοινές πολιτικές τους φιλοδοξίες και ενεργούν από κοινού σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα μέλη της ανταλάσσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία και αναπτύσσουν κοινά προγράμματα συνεργασίας. Η Συνέλευση προωθεί την επικουρικότητα, τις περιφερειακές δημοκρατικές δομές και την άριστη περιφερειακή διακυβέρνηση.

Στόχοι της Συνέλευσης είναι:

 • Να ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης
 • Να αναπτύξει συνεργασίες που θα επηρεάσουν τις εθνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές
 • Να υποστηρίζει τα προγράμματα διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας
 • Να αναπτύξει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλύτερης πρακτικής στην περιφερειακή διακυβέρνηση
 • Να προωθήσει την περιφερειακή δημοκρατία και την αρχή της επικουρικότητας στην Ευρώπη
 • Να προστατεύσει και να προωθήσει την περιφερειακή ποικιλία σε όλες της τις εκφάνσεις
 • Να αναπτύξει την ικανότητα των περιφερειών να κάνουν την Ευρώπη αντάξια των πολιτών της.

Τα όργανα της Σ.Π.Ε., που αποτελούνται από εκλεγμένους περιφερειακούς αντιπροσώπους των περιφερειών-μελών της είναι:

 • ο Πρόεδρος
 • η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
 • το Πολιτικό Γραφείο (Bureau) – αντιπρόσωποι επιλεγμένοι από τις περιφέρειες-μέλη κάθε κράτους και που εκλέγονται για διετία από τη Γ.Σ.
 • το Προεδρείο – ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι, ο Αντιπρόεδρος Ταμείας και τέσσερεις Πρόεδροι Επιτροπών, που εκλέγονται για δύο έτη από τη Γ.Σ.

Όλα τα όργανα, οι επιτροπές, τα προγράμματα και έργα της Σ.Π.Ε. υποστηρίζονται από τη Γενική Γραμματεία με έδρα το Στρασβούργο και το γραφείο Βρυξελλών, που εποπτεύονται από το Γενικό Γραμματέα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Magnus Berntsson (ΣΟΥΗΔΙΑ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Martín Guillermo Ramírez

Στις κύριες δραστηριότητές της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Συλλογή και διάδοση πληροφοριών: παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Διεθνών Συμφωνιών, και προειδοποίηση στα μέλη για οποιεσδήποτε εξελίξεις που επηρεάζουν τις βασικές αρμοδιότητές τους
 • Υποστήριξη: περιφερειακές στρατηγικές και πρωτοβουλίες, με απώτερο σκοπό να ασκηθεί επιρροή στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές που αφορούν τις περιφέρειες
 • Δικτύωση: αναγνώριση των θεμάτων κοινού περιφερειακού ενδιαφέροντος, εκπόνηση κοινών απαντήσεων, ανταλλαγή εμπειριών και εξέυρεση κοινών λύσεων

Η συμμετοχή στη Συνέλευση Περιφερειών της Ευρώπης είναι ανοικτή σε ένα μεγάλο φάσμα από γεωγραφικούς και μη-γεωγραφικούς φορείς στο πνεύμα της μέγιστης δυνατής συνεργασίας στην ευρύτερη Ευρώπη. Τα πλήρη μέλη είναι:

Ευρωπαϊκές περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού των βασικών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σύνολα περιφερειών εντός ενός Κράτους, εκτός εάν όλα τα μέλη ενός τέτοιου συνόλου ανήκουν ήδη στη Συνέλευση σε ατομική βάση.

Ο όρος “Περιφέρεια” καλύπτει τις αρχές μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών αρχών, με εξουσία πολιτικής εκπροσώπησης, όπως αυτή έχει ανατεθεί από μια εκλεγμένη συνέλευση.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία για τη δημοτική περίοδο 2017 – 2021 αποτελείται από τους:

 • Δρ. Πέτρο Καρεκλά, Δήμαρχο Κυθρέας – Μέλος
 • Κα Ρίτα Κωμοδίκη, Δήμαρχο Κερύνειας – Αναπληρωματικό Μέλος

(Μισή θητεία ο καθένας με το Δήμαρχο Κυθρέας να αρχίζει πρώτος)

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR)

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (Σ.Ε.Σ.Π.) είναι μια ευρωπαϊκή οργάνωση που ασχολείται με τα ζητήματα της διασυνοριακής συνεργασίας και τις επιπτώσεις που έχουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε αυτήν. Ο Σύνδεσμος ενεργεί προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών συνοριακών και διασυνοριακών περιφερειών και έχει ως στόχους του:

 • να καταστήσει κατανοητά τα ιδιαίτερα προβλήματα, ευκαιρίες, στόχους και προγράμματά τους
 • να αντιπροσωπεύει τα ευρύτερα συμφέροντά τους στα εθνικά και διεθνή Κοινοβούλια, τα όργανα, τις αρχές και τους οργανισμούς
 • να υποκινεί, να υποστηρίζει και να συντονίζει τη συνεργασία τους σε όλη την Ευρώπη (δικτύωση)
 • να συνεισφέρει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών, προκειμένου να διατυπωθούν και να συντονιστούν τα κοινά συμφέροντα βάσει των διάφορων διασυνοριακών προβλημάτων και των ευκαιριών, καθώς και να τους προσφέρει επαρκείς λύσεις.

Τα όργανα του Σ.Ε.Σ.Π. είναι:

 • η Γενική Συνέλευση
 • η Εκτελεστική Επιτροπή
 • ο Γενικός Γραμματέας

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο. Εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή και την αποβολή των μελών και καθορίζει τις συνεισφορές των μελών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή εκλέγεται για θητεία 2 ετών. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον πρώτο Αντιπρόεδρο, τουλάχιστον τρεις περαιτέρω Αντιπροέδρους, τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, Ταμία και τουλάχιστον 20 μέλη – αντιπροσώπους των περιφερειών. Τα καθήκοντα της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνουν τη σύνταξη των θεμελιωδών δηλώσεων του ΣΕΣΠ και τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα, τους οργανισμούς και τις ενώσεις. Ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα είναι επίσης ευθύνη της εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος είναι ο ανώτατος εκπρόσωπος του ΣΕΣΠ. Εκπροσωπεί τον ΣΕΣΠ στις συναλλαγές με τρίτους και είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει αποφάσεις μαζί με το Γενικό Γραμματέα που, στη συνέχεια, ενεργεί εξ ονόματός του και αντιπροσωπεύει τον ΣΕΣΠ.

Ο ΣΕΣΠ μπορεί να συστήσει επιτροπές και να καλέσει σε αυτές αντιπροσώπους από ευρωπαϊκές και πολιτικές επιτροπές, ενώσεις ή κοινωνικές ομάδες στους οποίους δίνεται δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου. Μια συγκεκριμένη “Επιστημονική Επιτροπή για τη Διασυνοριακή Συνεργασία” που αποτελείται από επιστήμονες και επαγγελματίες από ολόκληρη την Ευρώπη, έχει επιφορτιστεί να γνωμοδοτεί στον ΣΕΣΠ για όλα τα ζητήματα διασυνοριακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης πιθανών λύσεων.

Η Γραμματεία βρίσκεται στην πόλη Gronau της Γερμανίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Oliver PAASCH (ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΓΙΟΥ)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Martín Guillermo Ramírez

Κύριες δράσεις του Συνδέσμου είναι οι ακόλουθες:

 • εκτελεί προγράμματα και έργα, ζητάει κονδύλια μέσω προγραμμάτων, τα λαμβάνει και τα επενδύει
 • οργανώνει συνεδρίες σχετικά με τα διασυνοριακά ζητήματα
 • βοηθάει στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και υποστηρίζει ειδικές δράσεις
 • προετοιμάζει και εφαρμόζει εκστρατείες
 • ενημερώνει τα Ευρωπαϊκά όργανα και το κοινό για τα διασυνοριακά ζητήματα.

Η συνοριακή περιφέρεια Κρήτη – Κύπρος είναι μερικώς μέλος του Συνδέσμου (“partially member of AEBR”).

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία για τη δημοτική περίοδο 2017 – 2021 αποτελείται από τους:

 • κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης, Δήμαρχος Αραδίππου – Μέλος
 • κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού – Αναπληρωτής

Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Το Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης είναι ένας θεσμός στον οποίο συμμετέχουν οι απόδημοι Έλληνες της Ευρώπης που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους. Δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2001, μετά από πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού της Ευρώπης και με την ενεργό υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Έχει σαν στόχο με τη λειτουργία του να αποτελέσει ένα επί πλέον χώρο διαλόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Για την ανάπτυξη ενός σταθερού δικτύου επικοινωνίας ανάμεσα στους ελληνικής καταγωγής αιρετούς των διαφόρων χωρών της Ευρώπης
 • Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδος και των άλλων χωρών της Ευρώπης με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην ανάδειξη του Ευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμού στο οποίο η συμβολή της Ελλάδας πιστεύουμε ότι είναι ξεχωριστή

Στο Δίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, συμμετέχουν πάνω από 250 Έλληνες εκλεγμένοι στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές του συνόλου σχεδόν των κρατών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου από τα Ουράλια έως τον Ατλαντικό.

Το σώμα διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία.

Πρόεδρος:
Κοντορίνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμος SOLNA, Σουηδία

Αντιπρόεδροι:
Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμαρχος ΣΙΘΩΝΙΑΣ, Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ
Ζαχαράκη Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος, Δήμος SOLINGEN, Γερμανία

Γραμματέας:
Ρουσκέτος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμος ZGORZELEC, Πολωνία

Ταμίας:
Παπάζογλου Αργύριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμος BURSCHEID, Γερμανία

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών απαρτίζεται σε πέντε (5) θεματικές επιτροπές:
Α. Επιτροπή Δημοκρατικών θεσμών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Β. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης & Ισότητας
Γ. Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας
Δ. Επιτροπή περιβάλλοντος, αειφόρου ανάπτυξης & νέων τεχνολογιών
Ε. Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής Ρατσισμού & Ξενοφοβίας

Κατά την οκταετή και πλέον παρουσία του, το Δίκτυο ανέλαβε πρωτοβουλίες για το ζήτημα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με τη διαμόρφωση σχετικού σχεδίου ψηφίσματος το οποίο προωθήθηκε και ψηφίσθηκε σε σημαντικό αριθμό από τα Δημοτικά Συμβούλια, των πόλεων όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του, συνέβαλε στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, εκδίδει την περιοδική ηλεκτρονική εφημερίδα «Ηνίοχος», με στόχο τη διαρκή επικοινωνία με τα μέλη του και τους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζει επισκέψεις εκπροσώπων της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης σε Ευρωπαϊκές πόλεις, διοργανώνει από το 2003 ετήσια συνάντηση νέων δημοτικών συμβούλων από τις Ευρωπαϊκές Πόλεις στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη γνωριμία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, καθώς και Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων με την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις υπό ανάπτυξη χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή της Βαλκανικής, ενώ έχει συμβάλει στην προώθηση του θέματος των «Μαρμάρων του Παρθενώνα» με τη διοργάνωση εκθέσεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο και στην πόλη της Φραγκφούρτης.

Το Νοέμβριο του 2008, διοργανώθηκε η τέταρτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικτύου κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τη Λειτουργία του και τον Προγραμματισμό των δράσεων του κατά τη τριετία 2009-2011 και εκλέχθηκε η 4η Συντονιστική Επιτροπή του.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου συμμετέχει στο Δίκτυο ως Παρατηρητής και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων και Δήμαρχο Λάρνακας, κ. Ανδρέα Βύρα.

Φόρουμ Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κοινοπολιτείας (CLGF)

Το Κοινοπολιτειακό Φόρουμ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (CLGF) προωθεί και ενδυναμώνει την αποτελεσματική και δημοκρατική τοπική αυτοδιοίκηση στα κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας και διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν τις δομές και τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό συμμετέχουν Ενώσεις Τοπικών Αρχών και Υπουργεία από κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας όπως επίσης και άλλοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματικοί φορείς, που εξειδικεύονται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτό που διαφοροποιεί το CLGF από άλλους διεθνείς οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η το γεγονός ότι έχει ως κύρια επιδίωξή του τη συνεργασία μεταξύ του κεντρικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης με σκοπό τη ενεργό εμπλοκή τους στον καθορισμό πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, έχοντας ως σταθερή βάση το δίκτυο χωρών της Κοινοπολιτείας και υποστηριζόμενο από αυτό σε όλα του τα προγράμματα και τις δράσεις, το CLGF εργάζεται για την προώθηση και ενδυνάμωση της δημοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης στα κράτη μέλη του και ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσω συνεδρίων, προγραμμάτων, ερευνών που υλοποιεί σε συνεργασία με εθνικές και τοπικές υπηρεσίες.

Το Φόρουμ διοικείται από εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπρόεδρους, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, καθώς και ένα αντιπρόσωπο από τη διοργανώτρια χώρα του ετήσιου συνεδρίου του σώματος.

Πρόεδρος:
Cllr Rev Mpho MBW Moruakgomo, President, Botswana Association of Local Authorities

Αντιπρόεδροι:
Mayor Darrell Bradley, Mayor of Belize City, Belize
Hon Jules Doret Ndongo, Minister of Territorial Administration and Decentralisation, Cameroon

Ταμίας:
Simon Baker, Society of Local Authority Chief Executives, UK Hon Treasurer (ex officio)

Γενικός Γραμματέας:
Dr Greg Munro, Secretary-General (ex-officio)

Οι βασικοί πυλώνες δραστηριοτήτων του οργανισμού αποτελούνται από:

 • Τη δημιουργία του δικτύου “Commonwealth Women in Local Government” για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Τη δημιουργία δικτύου Βιώσιμων Πόλεων με στόχο την Προώθηση της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενεργό μέλος της πρωτοβουλίας δημιουργίας του δικτύου αποτέλεσε και ο τέως εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου στον οργανισμό και τέως Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Λάζαρος Σαββίδης.
 • Το μνημόνιο συνεργασίας με την Microsoft για τα έτη 2016-2017 με στόχο την προώθηση του Δικτύου Βιώσιμων Πόλεων.

Η Ένωση Δήμων συμμετέχει ως μέλος του CLGF από την ίδρυσή του το 1995 και εκπροσωπείται από μέλη στις ετήσιες γενικές του συνελεύσεις.

Η Κυπριακή αντιπροσωπεία για τη δημοτική περίοδο 2017 – 2021 αποτελείται από τον κ. Γιώργο Δημητριάδη, Δημοτικό Σύμβουλο Πάφου.