Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Σχέδιο Δημοσίευσης Ένωσης Δήμων Κύπρου δυνάμει του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν184(Ι)/2017)

Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου έχει ιδρυθεί το 1981 και είναι εγγεγραμμένη ως σωματείο, σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων από τις 5 Σεπτεμβρίου 1986, με αριθμό εγγραφής 527. Η Ένωση Δήμων  έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του νέου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου 104(Ι)/2017.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία της Ένωσης Δήμων έχει θεσμοθετηθεί στον περί Δήμων Νόμο. Ίδετε άρθρο 7Β του περί Δήμων Νόμου [όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του περί Δήμων (Τροποποιητικού) Νόμου 97(Ι)/2009].

Η έδρα της Ένωσης Δήμων Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ένωση Δήμων Κύπρου
Ρηγαίνης, 78
1010 Λευκωσία
Κύπρος
Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
Email: endeky@ucm.org.cy
Website: www.ucm.org.cy

Οι σκοποί της Ένωσης Δήμων Κύπρου σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:

 1. Η λειτουργία της ως του Ανώτατου Οργάνου εκπροσώπησης των Δήμων της Κύπρου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συντονισμένη προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεών τους.
 2. Η ενίσχυση της πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας των Δήμων.
 3. Ο εντοπισμός των γενικών / κοινών προβλημάτων και δυνατοτήτων των Δήμων με σκοπό τη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και η μέριμνα για την υλοποίησή τους.
 4. Η παρακολούθηση και προώθηση νομοθεσίας που ενδιαφέρει τους Δήμους.
 5. Η αποτελεσματική διασύνδεση με τους Δήμους, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας μαζί τους, την παροχή σ’αυτούς δυνατότητας επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας (μεταξύ τους) και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων της Κύπρου με Τοπικές Αρχές άλλων χωρών.
 6. Η μέριμνα για την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τους Δήμους (έρευνες, μελέτες, συμβουλές, επιμόρφωση κλπ).
 7. Η συνεργασία με τις συντεχνίες των εργαζομένων στους Δήμους και τους διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους.
 8. Η προβολή και ανάδειξη του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού / αναπτυξιακού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση των Τοπικών Υποθέσεων.
 9. Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των Δημοτικών Αρχών στη διακυβέρνηση του Τόπου.

Μέλη της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι οι 39 Δήμοι της Κύπρου, εκ των οποίων οι 9 μετά το 1974 έχουν εκτοπιστεί και έχουν την έδρα τους στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το ανώτατο όργανο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο και αποφασίζει για όλα τα θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπούνται οι Δήμοι με 92 εκπροσώπους τους σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται στο Καταστατικό της Ένωσης Δήμων.

(Β) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και εννέα μέλη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή διοικεί την Ένωση Δήμων και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για τα επί καθημερινής βάσης θέματα  που απασχολούν την Ένωση Δήμων.  Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και αποφάσεις για επίτευξη  των σκοπών της Ένωσης Δήμων.  Η Εκτελεστική Επιτροπή  υποβάλλει, όπως θα αποφασίσει, για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό εσόδων και εξόδων της Ένωσης Δήμων,  που ετοιμάζονται με ευθύνη του Γραμματέα, και συντάσσει το πρόγραμμα δράσης αυτής, το οποίο επίσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται στο Καταστατικό αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή, της οποίας η απόφαση δύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί από Γενική Συνέλευση της Ένωσης.

(Γ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος προεδρεύει τον συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων, εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον κάθε επίσημης Αρχής και των Δικαστηρίων και γενικά ασκεί όλες τις εξουσίες που του ανατίθενται σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης Δήμων.

(Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας διορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή με όρους και ευθύνες που προβλέπονται στο έγγραφο διορισμού του και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων, είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση, καθοδήγηση και εποπτεία του προσωπικού της Ένωσης Δήμων και γενικά ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο Καταστατικό της Ένωσης Δήμων.

Καταστατικό Ένωσης Δήμων Κύπρου

(Α) ΕΣΟΔΑ

(ι) Εισφορές Δήμων/μελών (κύριο έσοδο)

(ιι) Κρατική χορηγία για την εξυπηρέτηση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών.

(ιιι) Κρατικές επιχορηγήσεις σε σχέση με συγκεκριμένα έξοδα για ημερίδες / εκδηλώσεις, συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς, κλπ.

(iv) Χορηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης από ειδικά κονδύλια για δαπάνες που διενεργούνται στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων

(Β) ΕΞΟΔΑ

Λειτουργικά έξοδα και έξοδα διοίκησης:

(ι) Μισθοί (η μισθοδοσία είναι το κύριο έξοδο), διοργάνωση συνεδρίων / σεμιναρίων, έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια εξωτερικού, συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες, έξοδα λειτουργίας γραφείου Βρυξελλών και Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην ΕΕτΠ

(ιι) Διάφορες έκτακτες εισφορές / δωρεές για συγκεκριμένες περιστάσεις

(ιιι) Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έπιπλα, εγκαταστάσεις, κλπ. (χρησιμοποιείται το πρόγραμμα e-procurement)

(Γ) ΔΑΠΑΝΕΣ

Η διενέργεια των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται στους οικονομικούς κανονισμούς της Ένωσης και μετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Προέδρου μαζί με τον Αν. Γραμματέα, ανάλογα με το ύψος της δαπάνης.

Περισσότερες πληροφορίες για την οικονομική διαχείριση της Ένωσης Δήμων μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκπροσωπείται ως τακτικό μέλος στους πιο κάτω οργανισμούς:

 • Στο Κογκρέσσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe – CLRAE)
 • Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (European Committee of the Regions – ECR)
 • Στο Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (Council of European Municipalities and Regions – CEMR)
 • Στη Συνέλευση Περιφερειών Ευρώπης (Assembly of European Regions – AER)
 • Στο Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (Assembly of European Border Regions – AEBR)
 • Στη Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-μεσογειακής συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM)
 • Στο Φόρουμ Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κοινοπολιτείας (Commonwealth Local Government Forum – CLGF)

Η Ένωση Δήμων εκπροσωπείται ως παρατηρητής:

 • Στο Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προαναφερόμενους οργανισμούς και την Κυπριακή εκπροσώπηση σε αυτούς, μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία, δομή, δράσεις και ανακοινώσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου είναι προσβάσιμες δωρεάν στην ιστοσελίδα και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ως ακολούθως:

Ιστοσελίδα: www.ucm.org.cy
Facebook: https://www.facebook.com/enosi.dimon.kyprou/
Twitter: https://twitter.com/EnosiDimonCY

Οι Δήμοι καλύπτουν σε ποσοστό πέραν του 65% του πληθυσμού της Κύπρου.

Η λειτουργία των Δήμων καθώς και οι αρμοδιότητες που κέκτηνται τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Δήμαρχοι καθορίζονται, κυρίως, από τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου 111/1985 (όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τον περί Γάμου Νόμο 104(Ι)/2003, τον περί Τροφίμων Νόμο Ν.54(Ι)/2017 και άλλες Νομοθεσίες, από τις οποίες οι Δήμοι αντλούν εξουσίες, που μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Στον περί Δήμων Νόμο καθορίζονται:

(α) οι ανώτερες θέσεις της δημοτικής υπηρεσίας που είναι οι θέσεις του Δημοτικού Γραμματέα, Δημοτικού Μηχανικού, Δημοτικού Ταμία και Δημοτικού Ιατρού. Πρόσθετες θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν όπου διαπιστώνεται τέτοια ανάγκη.

(β) οι κύριες αρμοδιότητες των Δήμων, οι οποίες είναι η κατασκευή, συντήρηση και φωτισμός των δρόμων, η συλλογή, απόθεση και επεξεργασία των σκουπιδιών, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της καλής εμφάνισης του Δήμου, η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου και η προστασία της δημόσιας υγείας.

(γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να προωθεί, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές του, αρκετούς άλλους τομείς και δραστηριότητες όπως οι τέχνες, η παιδεία, ο αθλητισμός και οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Ο περί Δήμων Νόμος:

Οι κυριότερες πηγές εσόδων των Δήμων είναι οι διάφορες δημοτικές φορολογίες, τέλη και δικαιώματα (επαγγελματικές άδειες νομικών προσώπων, τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, δικαιώματα έκδοσης αδειών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων, πρόστιμα, κ.α.) καθώς και κρατικές χορηγίες. Οι φορολογίες, τα τέλη και δικαιώματα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους Δήμους, ενώ οι κρατικές χορηγίες αντιπροσωπεύουν ένα μικρότερο, αλλά σημαντικό  ποσοστό των τακτικών εσόδων τους. Η Κυβέρνηση επιχορηγεί έργα υποδομής που αναλαμβάνουν οι Δήμοι και το ύψος της κρατικής χορηγίας εξαρτάται από το είδος του συγκεκριμένου έργου και τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε Δήμου. Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των Δήμων υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και οι λογαριασμοί τους υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Οι εννέα Δήμοι που έχουν εκτοπιστεί μετά την τουρκική εισβολή του 1974, έχουν επαναδραστηριοποιηθεί στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Δεν ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στον περί Δήμων Νόμο, λόγω των ειδικών συνθηκών που τους διέπουν, αλλά περιορίζονται σε εκδηλώσεις διαφώτισης και άλλες σχετικές δραστηριότητες.