Το Έργο

Το έργο «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τους Δήμους της Κύπρου» με το Ακρωνύμιο «Ευαγόρας» υλοποιείται από την Ένωση Δήμων  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα σημαντικό άλμα προς την εποχή της ψηφιοποίησης.

Προνοεί τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ενιαίας, κοινής, αποτελεσματικής και ευέλικτης τεχνολογικής υποδομής που θα αξιοποιηθεί από τους Δήμους της Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματοποίησης των διεργασιών, της διαχείρισης και αξιοποίησης των πληροφοριών, αλλά και την παροχή καναλιών για τη δημοσίευση και βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών. Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία αυτής της υποδομής θα διασφαλίσει την εφαρμογή βασικών αρχών.

Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2021 και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2023 (32 μήνες). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €2.410.000,00.

Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

Στόχος του έργου

Στόχος του Έργου είναι η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου με τον καλύτερο τρόπο από τεχνολογικής και διοικητικής άποψης και με τα λιγότερα κατά το δυνατόν έξοδα ώστε να επωφελούνται όλοι οι πολίτες/δημότες όλων των Δήμων εξίσου από τις εξελίξεις της τεχνολογίας ασχέτως του μεγέθους του Δήμου και των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στους Δήμους αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά οφέλη  στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι ο ακόλουθες:

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολιτών
 • Διαχείριση Αιτημάτων
 • Διαχείριση Υποθέσεων
 • Υπηρεσίες Χρεώσεων & Πληρωμών
 • Διαχείριση εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Διαχείριση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Λογιστική προϋπολογισμού
 • Διαχείριση Εσόδων
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Πόρων
 • Αυτοεξυπηρέτηση Προσωπικού
 • Εκπαίδευση/ Κατάρτιση
 • Μισθοδοσία
 • Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών
 • Έκδοση Αδειών Οικοδομής
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
 • Επιθεωρήσεις / Έλεγχος / Παρακολούθηση
 • Συλλογή αποβλήτων
 • Καθαρισμός άδειων οικοπέδων
 • Καταπολέμηση εντόμων & τρωκτικών
 • Διαχείριση οχληριών
 • Επιθεωρήσεις υποστατικών
 • Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού
 • Διαχείριση Χρήσεων Γης
 • Διαχείριση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Συντήρηση & Χρήση
 • Διαχείριση Στόλου
 • Υπηρεσίες Προκήρυξης & Ανάθεσης Συμβάσεων
 • Διαχείριση Συμβολαίων
 • Επιβολή Φορολογίας
 • Διαχείριση Εισπράξεων & Καθυστερήσεων
 • Διανομή & Τιμολόγηση Νερού
 • Εντοπισμός παραβατών
 • Παρακολούθηση εξωδίκων
 • Διαχείριση δικαστικών υποθέσεων
 • Διαθεσιμότητα χώρων και ημερομηνιών
 • Ηλεκτρονική υποβολή ενδιαφέροντος
 • Τέλεση γάμου
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Διαχείριση ναυαγοσωστικών πύργων
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Ανάλυση Στοιχείων & Ετοιμασία Εκθέσεων
 • Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Διαχείριση Ροής Εργασιών & Εγγράφων
 • Ολοκλήρωση Συστημάτων (εξωτερική)
 • Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα  που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας τα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει:

 • Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής
 • Ενίσχυση της νομικής συμμόρφωσης
 • Μείωση του εργασιακού φόρτου
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών√ Εμπλουτισμό της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες
 • Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
 • Παροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων
 • Ενίσχυση αποδοτικότητας

Ορόσημα Έργου

 • 01/2021

  Έναρξη έργου

 • 01/2021 - 07/2021

  Μελέτη υλοποίησης και Σχεδιασμός του Συστήματος

 • 08/2021 - 12/2021

  Προετοιμασία για την Πιλοτική Λειτουργία (Φάση Α)

  (Περιλαμβάνει ανάπτυξη συστήματος, μεταφορά δεδομένων, έλεγχο συστήματος και εκπαίδευση προσωπικού)

 • 01/2022 - 06/2022

  Πιλοτική Λειτουργία (Φάση Α)

 • 07/2022 - 02/2023

  Προετοιμασία για την Πιλοτική Λειτουργία (Φάση B)

  (Περιλαμβάνει ανάπτυξη συστήματος, μεταφορά δεδομένων, έλεγχο συστήματος και εκπαίδευση προσωπικού)

 • 03/2023 - 08/2023

  Πιλοτική Λειτουργία (Φάση Β)

 • 09/2023

  Παραγωγική Λειτουργία

Αναθέτουσα Αρχή

Χρηματοδότηση

Ανάδοχος της Σύμβασης

Φωτογραφικό Υλικό

Εναρκτήρια Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Επικοινωνία

Ένωση Δήμων Κύπρου

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Ρηγαίνης 78,
  1010 Λευκωσία,
  Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, Κύπρος

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +357 22 445170
   

 • ΦΑΞ

  +357 22 677230
   

 • Συντονιστής Έργου

  κ. Χριστόδουλος Ρουσιά
  22445237 | chrousia@ucm.org.cy