Ορόσημα Έργου

 • 01/2021

  Έναρξη έργου

 • 01/2021 - 07/2021

  Μελέτη υλοποίησης και Σχεδιασμός του Συστήματος

 • 08/2021 - 12/2021

  Προετοιμασία για την Πιλοτική Λειτουργία (Φάση Α)

  (Περιλαμβάνει ανάπτυξη συστήματος, μεταφορά δεδομένων, έλεγχο συστήματος και εκπαίδευση προσωπικού)

 • 01/2022 - 06/2022

  Πιλοτική Λειτουργία (Φάση Α)

 • 07/2022 - 02/2023

  Προετοιμασία για την Πιλοτική Λειτουργία (Φάση B)

  (Περιλαμβάνει ανάπτυξη συστήματος, μεταφορά δεδομένων, έλεγχο συστήματος και εκπαίδευση προσωπικού)

 • 03/2023 - 08/2023

  Πιλοτική Λειτουργία (Φάση Β)

 • 09/2023

  Παραγωγική Λειτουργία