Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Θέματα Αναπτύξεων

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, εντός των διοικητικών τους ορίων, οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα :

  • για την έκδοση άδειας για την κατασκευή ή μετατροπή ή αλλαγή χρήσης οικοδομής, για την διάνοιξη οδού, καθώς και για την διαίρεση γης σε οικόπεδα
  • για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για τις πιο πάνω αναπτύξεις, στην περίπτωση των Δήμων Λευκωσίας, Λεμεσού. Λάρνακας και Πάφου οι οποίοι είναι και πολεοδομικές αρχές
  • για τον τελικό έλεγχο των αναπτύξεων  και την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, καθώς και
  • για τον τακτικό έλεγχο της λειτουργίας αναπτύξεων που προσφέρουν στο κοινό θέαμα, ψυχαγωγία, εστίαση κλπ,

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ένωση Δήμων Κύπρου, ως συλλογικό όργανο εκπροσώπησης και συντονισμού των Δήμων, μελετά θέματα και προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την ανάπτυξη και προωθεί σχετικές εισηγήσεις προς την εκτελεστική εξουσία, εκφέρει απόψεις για προτεινόμενα νομοθετήματα ενώπιον της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, προωθεί ομοιόμορφες διαδικασίες και έντυπα, ενημερώνει τους Δήμους για νέες νομοθεσίες και γενικά υποβοηθεί τους Δήμους στην διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων τους, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία (περί Δήμων, περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών κλπ).

Σε ότι αφορά, ειδικά, την αδειοδότηση αναπτύξεων σύμφωνα με την περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νομοθεσία, η Ένωση Δήμων Κύπρου, με σκοπό την διευκόλυνση των Μελετητών, αλλά και των ενδιαφερομένων πολιτών διαμόρφωσε, από το 2004, σχετικά Έντυπα Αιτήσεων τα οποία υιοθετήθηκαν από όλους τους Δήμους. Σημειώνεται ότι, σταδιακά, τα εν λόγω έντυπα υιοθετήθηκαν και από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, οι οποίες είναι αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση αναπτύξεων εκτός δημοτικών περιοχών.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα Έντυπα που απαιτούνται για όλα τα είδη αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (Κεφ.96), με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των Μελετητών όσο και των ενδιαφερομένων Αιτητών/ Πολιτών.

Τα εν λόγω Έντυπα μπορούν να εκτυπωθούν από αυτήν την ιστοσελίδα και αφού συμπληρωθούν, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Αρχή (στον οικείο Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση) όπου θα γίνει η προτεινόμενη ανάπτυξη, μαζί με όλα τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες.

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μελέτη» περιλαμβάνει σχέδια, σχεδιαγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές καθώς και υπολογισμούς.

Στις περιπτώσεις αναπτύξεων για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η διαβούλευση με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα ή Υπηρεσίες, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή επιπλέον σειρές εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

Για οποιεσδήποτε εισηγήσεις ή σχόλια αναφορικά με τα Έντυπα αιτήσεων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε γραπτώς στην Ένωση Δήμων, στην Ταχυδρομική διεύθυνση: Ένωση Δήμων Κύπρου Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία ή στην Ηλεκτρονική διεύθυνση: endeky@cytanet.com.

Ενεργειακή απόδοση

Έντυπα για ενημέρωση του κοινού για θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού

Πολεοδομική αμνηστία

Πληροφοριακό υλικό και έντυπα σχετικά με την πολεοδομική αμνηστία

Ασφάλεια και υγεία