Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης.

ΚΩΔΙΚΟΣ 8.

Τι πρέπει να υποβληθεί

  1. Έντυπο αίτησης για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης, συμπληρωμένο δεόντως από τον αιτητή (Έντυπο 5). Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία βλέπετε Παράρτημα B.
  2. Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου (Έντυπο 6) και Έκθεση Επιβλέποντα Μηχανικού προς την Αρμόδια Αρχή (Έντυπο 6.1), συμπληρωμένα και υπογραμμένα δεόντως από τον Επιβλέποντα του έργου.