Ολοκλήρωση της 1ης Δραστηριότητας του Έργου «Ευαγόρας»

Η Ένωση Δήμων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ευαγόρας» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ολοκλήρωση της 1ης Δραστηριότητας του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη υλοποίησης και το σχεδιασμό του συστήματος.

Για την ολοκλήρωση της 1ης Δραστηριότητας του έργου πραγματοποιήθηκαν αρκετές   τηλεσυναντήσεις με όλα τα τμήματα/υπηρεσίες των Δήμων και τρίτους φορείς, με σκοπό την καταγραφή και τον προσδιορισμό όλων των διαδικασιών των Δήμων και των απαραίτητων παραμέτρων για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ενεργειών που προβλέπονται, ώστε το όλο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα να δημιουργηθεί, να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία.  Πιο συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα: (α) Business Process Document, (β) System Design Document, (γ) Test Plan/Strategy (first release) και (δ) Data Migration Strategy/Plan (first release). Ειδικότερα, όσον αφορά τις διαδικασίες των Δήμων, αν και η διεργασία αυτή ήταν πολύ χρονοβόρα, καθώς διήρκησε πέραν των δυο μηνών, απέβη τελικά αρκετά χρήσιμη και επωφελής, καθώς έδωσε τη δυνατότητα να εντοπιστούν καλές πρακτικές, να βελτιωθούν οι προτεινόμενες διαδικασίες και να συμφωνηθούν μεταξύ των Δήμων κοινές διαδικασίες.

Στο διάστημα που ακολουθεί, το έργο θα περάσει στην επόμενη φάση, που είναι η δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία, περιορισμένης στο παρόν στάδιο έκτασης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022.

Τα οφέλη του έργου «Ευαγόρας» είναι πολλαπλά και θα είναι απτά για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Προβλέπεται η βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής διοίκησης των Δήμων, η μείωση της  γραφειοκρατίας και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Το έργο «Ευαγόρας» υλοποιείται  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ» 2021-2027 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προϋπολογισμό  €2.410.000,00. Η υλοποίηση του Έργου έχει ανατεθεί με βάση δημόσια σύμβαση στην Κοινοπραξία των εταιρειών Hellenic Technical Enterprises Ltd, iSpiral IT Solutions Ltd, Technomart Engineering & Project Consultants Ltd και Open Technology Services SA.

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
7 Ιανουαρίου 2022