Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα  που θα δημιουργηθεί θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιορίζοντας τα προβλήματα γραφειοκρατίας αλλά και τη μεγάλη ανομοιομορφία που υπάρχει σήμερα ανάμεσα στις ηλεκτρονικές διαδικασίες των Δήμων.

Το έργο αναμένεται να επιφέρει:

  • Αναβάθμιση τεχνολογικής υποδομής
  • Ενίσχυση της νομικής συμμόρφωσης
  • Μείωση του εργασιακού φόρτου
  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών√ Εμπλουτισμό της πληροφόρησης που παρέχεται στους δημότες
  • Αξιοποίηση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
  • Παροχή άμεσης και εμπλουτισμένης πληροφόρησης για σκοπούς λήψης αποφάσεων
  • Ενίσχυση αποδοτικότητας