Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στους Δήμους αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά οφέλη  στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Δήμων. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι ο ακόλουθες:

 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολιτών
 • Διαχείριση Αιτημάτων
 • Διαχείριση Υποθέσεων
 • Υπηρεσίες Χρεώσεων & Πληρωμών
 • Διαχείριση εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Διαχείριση Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Διοικητική Λογιστική
 • Λογιστική προϋπολογισμού
 • Διαχείριση Εσόδων
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Πόρων
 • Αυτοεξυπηρέτηση Προσωπικού
 • Εκπαίδευση/ Κατάρτιση
 • Μισθοδοσία
 • Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών
 • Έκδοση Αδειών Οικοδομής
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Έγκρισης
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
 • Επιθεωρήσεις / Έλεγχος / Παρακολούθηση
 • Συλλογή αποβλήτων
 • Καθαρισμός άδειων οικοπέδων
 • Καταπολέμηση εντόμων & τρωκτικών
 • Διαχείριση οχληριών
 • Επιθεωρήσεις υποστατικών
 • Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού
 • Διαχείριση Χρήσεων Γης
 • Διαχείριση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Συντήρηση & Χρήση
 • Διαχείριση Στόλου
 • Υπηρεσίες Προκήρυξης & Ανάθεσης Συμβάσεων
 • Διαχείριση Συμβολαίων
 • Επιβολή Φορολογίας
 • Διαχείριση Εισπράξεων & Καθυστερήσεων
 • Διανομή & Τιμολόγηση Νερού
 • Εντοπισμός παραβατών
 • Παρακολούθηση εξωδίκων
 • Διαχείριση δικαστικών υποθέσεων
 • Διαθεσιμότητα χώρων και ημερομηνιών
 • Ηλεκτρονική υποβολή ενδιαφέροντος
 • Τέλεση γάμου
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Διαχείριση ναυαγοσωστικών πύργων
 • Διαχείριση Δεδομένων
 • Ανάλυση Στοιχείων & Ετοιμασία Εκθέσεων
 • Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Διαχείριση Ροής Εργασιών & Εγγράφων
 • Ολοκλήρωση Συστημάτων (εξωτερική)
 • Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών