Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Συμμετοχή σε Οργανισμούς/Επιτροπές

Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών συστάθηκε με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικό ) Νόμο 75(Ι) του 1994, με σκοπό την διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την χρήση της παραλίας και ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή την τοποθέτηση αλεξηλίων (ομπρελών) – κρεβατιών θάλασσας, και τη παροχή διευκολύνσεων, δηλαδή την τοποθέτηση ακάτων και άλλων ειδών θαλασσίων αθλημάτων, για  ενοικίαση στους λουόμενους.  Στις αρμοδιότητες της Κ.Ε.Π. περιλαμβάνονται η έγκριση των σχεδίων χρήσης  της παραλίας,  ο καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων δικαιωμάτων έκδοσης αδειών, των ανώτατων δικαιωμάτων παροχής των υπηρεσιών και των διευκολύνσεων, έγκριση διαφόρων εντύπων κλπ.

Η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο,  από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,  του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, τρεις άλλους εκπροσώπους της Ένωσης Δήμων Κύπρου, δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ενώσεων Κοινοτήτων Κύπρου και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως μέλη. (Σύνολο 13 μέλη)

Οι τρεις (3) εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου ορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης. Μέχρι τώρα ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ένωσης ορίζει εκπρόσωπό του ως πρόεδρο της Κ.Ε.Π., μετά από διαβούλευση με την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τα μέλη που ορίζονται από την Ένωσή μας διατηρούν τη θέση τους εφόσον εξακολουθούν να κατέχουν τη θέση ή το αξίωμα με βάση το οποίο ορίστηκαν, ή μέχρις ότου αποφασίσει διαφορετικά η Εκτελεστική Επιτροπή.

Εκπρόσωπος/οι

 • Λοϊζος Λοϊζου, Δημοτικός Σύμβουλος Παραλιμνίου, Πρόεδρος
 • Μαρίνος Λάμπρου, Δήμαρχος Πέγειας, Μέλος
 • Βάσος Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου, Μέλος
 • Χρίστος Ζαννέτου, Δήμαρχος  Αγίας Νάπας,  Μέλος

Το Πολεοδομικό Συμβούλιο καθιδρύεται με βάση το άρθρο 4 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του ρυθμίζονται στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Πολεοδομικό Συμβούλιο) Κανονισμούς ( ΚΔΠ 163/73 και ΚΔΠ 884/2003 ).

Σύμφωνα με τους υπό αναφοράν Κανονισμούς, το Πολεοδομικό Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών που αφορούν την εκπόνηση/τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων και οι οποίες μεταβιβάζονται σε αυτό με σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών.
Το Πολεοδομικό Συμβούλιο συνίσταται από δεκατρία μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζει ένα εκ των μελών ως Πρόεδρο και επίσης καθορίζει την διάρκεια της θητείας των μελών.

Τα μέλη του Πολεοδομικού Συμβουλίου αποτελούν:

Τέσσερα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με γνώση στο αντικείμενο, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εκπρόσωπος του, ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων ή εκπρόσωπος του, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ ή εκπρόσωπος του,  ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος του, και οι Γενικοί Διευθυντές ή εκπρόσωποι τους των Υπουργείων Εσωτερικών, Γεωργίας, Συγκοινωνιών, Εμπορίου και του Γραφείου Προγραμματισμού καθώς και τέσσερα πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με γνώση στο αντικείμενο.
Η χρονική διάρκεια της θητείας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης.

Εκπρόσωπος/οι

 • Κυριάκος Ιωακείμ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παραλιμνίου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) συστάθηκε με βάση το άρθρο 8 του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου (Ν.79(Ι)/2010).

Η ΣΕΔΥ έχει αρμοδιότητα να μελετά και να προβαίνει σε εισηγήσεις προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και  Περιβάλλοντος, για τη γενική υδατική πολιτική της Κυβέρνησης, την εκτέλεση υδατικών έργων (νοούμενου ότι η σχετική απόφαση της λαμβάνεται με τη θετική ψήφο 9 τουλάχιστον μελών της), την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών προς τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων και γενικά για θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων που της παραπέμπει ο Υπουργός για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων.

Η ΣΕΔΥ αποτελείται από 16 μέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού για τριετή θητεία.

Ως Πρόεδρος της ΣΕΔΥ ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ο Αντιπρόεδρος  εκλέγεται από τα μέλη της ΣΕΔΥ.
Τα μέλη της ΣΕΔΥ είναι:
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εκπρόσωπος τους Υπουργείου Εσωτερικών,  ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπός του, Εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, Εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων,  Εκπρόσωπος των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, Εκπρόσωπος των Συμβουλίων Αποχετεύσεων, Εκπρόσωπος κάθε μιας από τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός Σύνδεσμός και Αγροτική,  Εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, Εκπρόσωπος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, και  Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων.

Ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων στη ΣΕΔΥ  υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή προς τον Υπουργό και παραμένει στην θέση του καθ’ όλην τη θητεία του εφόσον διατηρεί τη θέση ή το αξίωμα του με βάση το οποίο υποδείχθηκε.

Εκπρόσωπος/οι

 • Γιώργος Τάκκας, Δήμαρχος Σωτήρας

Η υπό αναφορά Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης συστήνεται με βάση το άρθρο 16(1)(β) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμου Ν.142(Ι)/2006, σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/91/2002 αναφορικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Συμβουλεύει τον Υπουργό (Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας, ώστε να είναι συμβατή με τα κυπριακά δεδομένα.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτίζεται από εκπρόσωπους:
της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης.

Εκπρόσωπος/οι

 • Γιώργος Καράς, Δημοτικός Σύμβουλος Παραλιμνίου

Η υπό αναφορά Συμβουλευτική Επιτροπή συστήνεται με βάση το άρθρο 16(1)(α) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμου Ν.142(Ι)/2006, σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/91/2002 αναφορικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή ετοιμάζει και εισηγείται στον Υπουργό  τη μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου·και περιοδικές αναθεωρήσεις της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων·και τις περιοδικές αναθεωρήσεις των απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους:

της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, που ενεργεί ως πρόεδρος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, και του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης.

Εκπρόσωπος/οι

 • Δημήτρης Λιοτατής, Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων καθιδρύεται με βάση τον Κανονισμό 3 των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών ( ΚΔΠ 309/1999 και ΚΔΠ 120/2005 ).

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω του Υπουργού Εσωτερικών, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 26(2) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, που αφορά τη δυνατότητα χορήγησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση Σχεδίου Ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο: τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ή αναπληρωτή του, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων ή αναπληρωτή του, τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ ή αναπληρωτή του καθώς και δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας, με γνώση στο αντικείμενο. Η διάρκεια της θητείας των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο για δεύτερη τριετία.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης.

Εκπρόσωπος/οι

 • Αντώνης Κουντούρης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

Η υπό αναφορά Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει τους Υπουργούς Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος τους και να γνωμοδοτά για θέματα που αφορούν το σχετικό Νόμο όπως π.χ. την ενθάρρυνση ερευνών και εργασιών προστασίας των διαφόρων ειδών, την ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων πρόληψης, τη μελέτη επιβλαβών αποτελεσμάτων χημικής ρύπανσης κ.α.

Σκοπός του Νόμου είναι:

 • H προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας.
 • Η διασφάλιση της διατήρησης και αποκατάστασης των φυσικών οικοτόπων.
 • Η απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων που προέρχονται από ορισμένα νεογνά φώκιας.

Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από δώδεκα μέλη και αυτής Προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπος του.

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούν:
Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπός του, ο Προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος του, εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και δυο μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις που υποδεικνύονται από τον Υπουργό.
Ο εκπρόσωπος της Ένωση Δήμων, ο οποίος πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Νόμος, υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

Εκπρόσωπος/οι

 • Κώστας Δίπλαρος, Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) συστάθηκε με βάση το άρθρο 43 του περί Αποβλήτων Νόμου (Ν.185(Ι)/2011).

Σκοπός του υπό αναφορά Νόμου είναι η θέσπιση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας τον αντίκτυπο χρήσης των πόρων.

Η ΣΕΔΑ έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφορικά με την έκδοση αδειών και τον καθορισμό όρων με βάση το σχετικό Νόμο, στα θέματα έκδοσης κανονισμών, διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων, στην έγκριση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και στα μέτρα μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.

Η ΣΕΔΑ αποτελείται από δέκα μέλη και αυτής Προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπος του.

Τα μέλη της ΣΕΔΑ αποτελούν:
Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων και ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος της Ένωση Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

Εκπρόσωπος/οι

 • Κυριάκος Ξυδιάς, Δήμαρχος Γερμασόγειας

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ) συστάθηκε με βάση το άρθρο 23 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου (Ν.32(Ι)/2002).

Σκοπός του υπό αναφορά Νόμου είναι η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των συσκευασιών με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους π.χ. πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών, μείωση της διάθεσης αποβλήτων συσκευασιών μέσω επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης ενέργειας, καθορισμός στόχων, συστήματα σήμανσης, διαχωρισμός αποβλήτων συσκευασιών στην πηγή κ.α.
Η ΣΕΔΑΣ έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και να γνωμοδοτεί επί θεμάτων που αφορούν τις συσκευασίες αποβλήτων. Εισηγείται επίσης τη θέσπιση Κανονισμών και συμβουλεύει τον Υπουργό ως προς το περιεχόμενο τους.

Η ΣΕΔΑΣ αποτελείται από δέκα μέλη και αυτής Προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Τα μέλη της ΣΕΔΑΣ αποτελούν:
Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων.

Ο εκπρόσωπος της Ένωση Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

Εκπρόσωπος/οι

 • Θεόδωρος Πυρίλλης, Δήμαρχος Παραλιμνίου

Εκπρόσωπος/οι

 • ΄Αντρη Προδρόμου, Δημοτικός Σύμβουλος ΄Εγκωμης

Η Καθοδηγητική Επιτροπή, η οποία είναι μόνιμη επιτροπή, συστάθηκε με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 62.859 ημερ.9.11.2005 και Αρ. 65.529 ημερ. 16.5.2007, με σκοπός την προώθηση μέτρων / έργων για την ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών στην Κύπρο.

Η Καθοδηγητική Επιτροπή απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου Προγραμματισμού, το Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, το Διευθυντή του Προγράμματος για την ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών καθώς επίσης τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων και τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης

Εκπρόσωπος/οι

 • Νίκος Νικολαϊδης, Δήμαρχος Λεμεσού

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του υπ’ αρ. 57.682, ημερομηνίας 9.4.2003, ενέκρινε τη δημιουργία Συμβουλίου Ασφαλείας Τροφίμων (Σ.Α.Τ) με πρόεδρο του το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και μέλη του, τους Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Διευθυντή του Γενικού Χημείου, Διευθυντή Τμήματος Γεωργίας, Διευθυντή Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Διευθυντή Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών, Πρόεδρο Ένωσης Δήμων Κύπρου και Πρόεδρο Συνδέσμου Καταναλωτών.

Οι αρμοδιότητες του Σ.Α.Τ. με βάση την πρόταση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργικό Συμβούλιο,  είναι η κατάθεση πρότασης πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων, ο σχεδιασμός συντονιστικών προγραμμάτων για τον έλεγχο των τροφίμων μεταξύ των διαφόρων Υπηρεσιών, η εκτίμηση της επάρκειας των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και γενικά η σφαιρική εκτίμηση της ασφάλειας των τροφίμων στην Κύπρο.

Λόγω των πολλών προβλημάτων που παρουσιάζονταν για τη σύγκληση του Σ.Α.Τ., το Υπουργείο Υγείας με επιστολή του ημερομηνίας 15.1.2004 μας πληροφόρησε ότι το Υπουργείο Υγείας υπέβαλε πρόταση για αλλαγή της σύνθεσης του Σ.Α.Τ. και κάλεσε  τα μέλη του Συμβουλίου να ορίσουν εκπρόσωπό τους ο οποίος να έχει δυνατότητα συνεπούς, απρόσκοπτης και αδιάλειπτης συμμετοχής στις εργασίες του Σ.Α.Τ. σημειώνοντας ότι πρόθεση  του Υπουργείου είναι η συγκρότηση του Σ.Α.Τ. στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.

Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων στο Σ.Α.Τ. ορίζεται ο Πρόεδρος της, εφόσον του το επιτρέπουν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του,  και παράλληλα δηλώθηκαν ως αντικαταστάτες του ή και ως συνεργάτες του, δυο στελέχη των Δήμων.

Εκπρόσωπος/οι

 • Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας, Πρόεδρος ΄Ενωσης Δήμων
  και οι δύο Αναπληρωτές του
 • Γιώργος Τσιάκκας, Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής Στροβόλου
 • Χρίστος Χρίστου, Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής Πάφου

Τα Επαρχιακά Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων συστήνονται με βάση το άρθρο 3 του περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου (Ν.85(Ι)/2005).

Τα Επαρχιακά Συμβούλια έχουν αρμοδιότητα να λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα την παραλαβή, το διαχωρισμό και την επεξεργασία των στερεών οικιακών αποβλήτων, τη παραγωγή ενέργειας από την καύση προβλεπόμενων στο Νόμο μεθόδων, τη παραγωγή και τη διάθεση λιπασματολάσπης και προϊόντων διαλογής, τη διαχείριση σταθμών μεταφόρτωσης και τη μεταφορά των οικιακών αποβλήτων από τους σταθμούς αυτούς στους χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

Τα Επαρχιακά Συμβούλια αποτελούνται από εννιά μέλη, ήτοι 4 Δημάρχους ή/και Δημοτικούς Συμβούλους και 4 Κοινοτάρχες ή/και Κοινοτικούς Συμβούλους που προέρχονται από τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια της περιοχής και ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος εκλέγονται μεταξύ των μελών.

Τα μέλη των Επαρχιακών Συμβουλίων προτείνονται από την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων αντίστοιχα και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η θητεία των μελών των Επαρχιακών Συμβουλίων λήγει κατά την ημέρα διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών αντίστοιχα.

Εκπρόσωπος/οι

Επαρχία Λευκωσίας

 • Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Δήμαρχος Στροβόλου
 • Νεόφυτος Παπαλαζάρου, Δήμαρχος Γερίου
 • Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δήμαρχος Αγλαντζιάς
 • Χρίστος Πιτταράς, Δήμαρχος  Λατσιών

Επαρχία Λεμεσού

 • Νίκος Νικολαϊδης, Δήμαρχος Λεμεσού
 • Δώρος Αντωνίου, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιά
 • Μαρίνος Κυριάκου, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου
 • Παντελής Γεωργίου, Δήμαρχος ΄Υψωνα

Επαρχία Λάρνακας/Αμμοχώστου

 • Ευάγγελος Ευαγγελίδης, Δήμαρχος Αραδίππου
 • Κυριάκος Καρεκλάς, Δήμαρχος Αθηένου
 • Σοφοκλής Σοφοκλέους, Δήμαρχος Λευκάρων
 • Παντελής Χειμωνίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας

Επαρχία Πάφου

 • Φαίδωνας Φαίδωνος, Δήμαρχος Πάφου
 • Κυριάκος Χατζηβασίλης, Δημαρχεύων Γεροσκήπου
 • Μαρίνος Λάμπρου, Δήμαρχος Πέγειας
 • Γιώτης Παπαχριστοφή, Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς

Η Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων συστάθηκε με βάση το άρθρο 36 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου (Ν.82(Ι)/2009).

Σκοπός του υπό αναφορά Νόμου είναι η πρόληψη ή η μείωση κάθε είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα και στο τοπίο, καθώς και στην ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων.

Η Τεχνική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να εξετάζει σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων και να συμβουλεύει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, να εξετάζει αιτήσεις και να καθορίζει όρους για την έγκριση άδειας εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων, να συμβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σχετικά με τη χρηματική εγγύηση και να εξετάζει αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού κατάλληλης χωροθέτησης.

Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται από ένδεκα μέλη και αυτής Προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής αποτελούν:
Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, ένας εκπρόσωπος  του Τμήματος Μεταλλείων, ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κυπρου, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, ένας εκπρόσωπος του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων.
Ο εκπρόσωπος της Ένωση Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

Εκπρόσωπος/οι

 • Ανδρέας Καρίττεβλης, Δημοτικός Σύμβουλος Αραδίππου

Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα συστάθηκε με βάση το άρθρο 5 του περί Δασών Νόμου (Ν.25(Ι)/2012).
Σκοπός του υπό αναφορά Νόμου είναι η διατήρηση, προστασία και αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία.

Η εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία.

Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει για την κήρυξη κρατικών δασών, την κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, την κήρυξη εθνικών δασικών πάρκων, την κήρυξη προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων, την κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικρό-αποθεμάτων, την κήρυξη κοινοτικών δασών, την υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος.

Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα αποτελείται από δεκαεφτά μέλη και αυτού Προεδρεύει ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ή εκπρόσωπος του.

Τα μέλη του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος αποτελούν:
Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Δασών, ένας εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, ένας εκπρόσωπος του Ταμείου Θήρας, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων, ένας εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων, ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου, ένα μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό, ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, ένα υπάλληλο του Τμήματος Δασών ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων, μέλη ισάριθμα των εγγεγραμμένων αγροτικών οργανώσεων και ένα μέλος που ανήκει σε εξειδικευμένο σωματείο ή σύνδεσμο που επιλέγεται από το Διευθυντή του Τμήματος Δασών.
Ο εκπρόσωπος της Ένωση Δήμων υποδεικνύεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.

Εκπρόσωπος/οι

 • Ιορδάνης Ιορδάνους, Δημοτικός Σύμβουλος Αγλαντζιάς

Η Επιτροπή συστάθηκε στα πλαίσια σχετικής Συμφωνίας μεταξύ των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων, με σκοπό την προετοιμασία και έγκριση Δήλωσης Πολιτικής για τις εν λόγω περιοχές. Για πρακτικούς λόγους έχει συσταθεί μία Επιτροπή για κάθε περιοχή.

Έργο της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση  προσχεδίου Δήλωσης Πολιτικής, με βάση την αξιολόγηση των εισηγήσεων των Τοπικών Αρχών, η οποία γίνεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και την Διοίκηση των ΒΒ, επιτόπιες επισκέψεις  της

Επιτροπής  και διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους φορείς.

Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους : του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (που ενεργεί ως συντονιστής), των Επάρχων, της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και της  Διοίκησης των ΒΒ.
Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων έχουν υποδειχθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης

Εκπρόσωπος/οι

Επιτροπή για τις ΒΒ Δεκέλειας

 • Άντρος Καραγιάννης, Δήμαρχος Δερύνειας

Επιτροπή για τις ΒΒ Ακρωτηρίου

 • Παντελής Γεωργίου,  Δήμαρχος ΄Υψωνας
 • Αντώνης Χαραλάμπους, Δημοτικός Μηχανικός Λεμεσού, Αναπλ. Μέλος

Η Ακαδημία αποτελεί προϊόν συναντίληψης των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου καθώς και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας.

Η Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδρύθηκε έτσι που μέσα από την επιμορφωτική – εκπαιδευτική δραστηριότητα της  να επιτρέψει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου να ακολουθήσει τις Ευρωπαϊκές τάσεις που θέλουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στη διοίκηση του τόπου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε σε μόνιμη επιστημονική βάση, τη διαχείριση της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού, αιρετών και άλλων λειτουργών που υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μία προσπάθεια εκ των έσω για να βελτιωθούν ικανότητες και δεξιότητες και να προωθηθούν σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης.  Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ανάγκη συνεχούς κατάκτησης της γνώσης. Η χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και του διαδικτύου προσφέρει νέες δυνατότητες και στις αρχές, αλλά και στους πολίτες που γίνονται πιο απαιτητικοί στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δημόσιοι φορείς. Αυτή η συνεχής ενημέρωση για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι ο κύριος στόχος της Ακαδημίας. Την ανάγκη αυτής της ενημέρωσης έχει το προσωπικό των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά εξίσου αναγκαία είναι και η εκπαίδευση των αιρετών μελών που καλούνται για πέντε χρόνια να υπηρετήσουν τους πολίτες του Δήμου ή της Κοινότητας. Τα αιρετά μέλη είναι σε άμεση επαφή με τους πολίτες και πρέπει να έχουν την αναγκαία κατάρτιση για τις νομοθεσίες και άλλα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να ανταποκριθούν καλύτερα στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις περίπλοκες προκλήσεις που οι συνθήκες μας καλούν να αντιμετωπίσουμε. Η ανάγκη σύστασης ενός φορέα που θα διαχειριζόταν τη μάθηση και εκπαίδευση των αιρετών και λειτουργών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπήρχε ανέκαθεν. Την Τοπική Αυτοδιοίκηση υπηρετούν σήμερα στη Κύπρο 525 Οργανισμοί (30 Δήμοι και 349 Κοινότητες, συν 9 Κατεχόμενοι Δήμοι και 137 Κατεχόμενες Κοινότητες). Οι οργανισμοί αυτοί υπηρετούνται από 2000 αιρετούς Δημάρχους και Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων και Κοινοτάρχες και μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων. Πέρα από τους αιρετούς, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εργοδοτούν περίπου 4150 λειτουργούς (3300 στους Δήμους και 850 στις Κοινότητες).

Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα που θα υλοποιούνται από την Ακαδημία  συνεπάγονται και ανάλογες δαπάνες. Ο προϋπολογισμός του Φορέα αυτού θα εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή του σε Εθνικά, Συγχρηματοδοτούμενα ή Ευρωπαϊκά προγράμματα, από ίδιους οικονομικούς πόρους  των Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και από τον Κρατικό προϋπολογισμό.

Το όραμα της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να αποτελέσει έναν ικανό και αποτελεσματικό υποστηρικτικό μηχανισμό της τοπικής  αυτοδιοίκησης, με ετοιμότητα να αναλάβει το έργο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της. Επίσης πέρα από την εκπαίδευση η Ακαδημία θα έχει ένα γενικότερο ρόλο συμβούλου σε πεδία, τα οποία σχετίζονται με τον τρέχοντα αλλά και τον μελλοντικό ρόλο της  τοπικής αυτοδιοίκησης στο δυναμικά εξελισσόμενο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Το νομικό καθεστώς που τη διέπει, είναι Εταιρεία Μετοχική μη κερδοσκοπική, με μετόχους κατά 40% την Ένωση Δήμων Κύπρου, 40% την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και 20% την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, στην οποία ανατέθηκε ρόλος συντονιστή. Η Ακαδημία  διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Πέντε μέλη ορίζονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, πέντε μέλη από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και τρία μέλη από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας.

Η Ακαδημία έχει ήδη υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Διαχείριση κρίσεων» ενώ έχει προγραμματισμένα ακόμα τρία Σεμινάρια για το 2017.

Εκπρόσωπος/οι

 • Ανδρέας Βύρας, Δήμαρχος Λάρνακας, Πρόεδρος ΄Ενωσης Δήμων
 • Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος ΄Εγκωμης
 • Βίκτωρ Χατζηαβραάμ, Δήμαρχος Μόρφου
 • Δώρος Αντωνίου, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
 • Ανδρέας Νεοφύτου, Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού