Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (κυρωτικός) Νόμος του 1988

Ο πιο πάνω Νόμος υπογράφηκε στις 8.10.1986 από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης  και κυρώθηκε το 1988 με κάποιες εξαιρέσεις.

Το 1998 όμως, με τροποποιητικό Νόμο, καταργήθηκαν όλες οι εξαιρέσεις και από τότε ο Νόμος βρίσκεται σε ισχύ με όλες του τις πρόνοιες.

Βασικές Αρχές:

 • Οι Τοπικές Αρχές αποτελούν ένα από τα κύρια θεμέλια οποιουδήποτε δημοκρατικού καθεστώτος.
 • Συμβολή στη δημιουργία μιας Ευρώπης βασισμένης στις αρχές της δημοκρατίας και της αποκέντρωσης της εξουσίας.
 • Ύπαρξη Τοπικών Αρχών προικισμένων με δημοκρατικά συνεστημένα όργανα λήψης αποφάσεων και με ευρεία αυτονομία αναφορικά με τις ευθύνες τους, τους τρόπους και τα μέσα με τα οποία ασκούνται οι ευθύνες αυτές και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωσή τους. Οι εξουσίες των τοπικών αρχών πρέπει να αναγνωρίζονται στη νομοθεσία ή όπου είναι δυνατόν, στο Σύνταγμα.

Σημαντικές Πρόνοιες του Νόμου:

 • Οι δημόσιες ευθύνες πρέπει γενικά να ασκούνται, κατά προτίμηση, από τις αρχές που είναι πιο κοντά τον πολίτη.
 • Οσάκις στις τοπικές αρχές παραχωρούνται εξουσίες πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αφήνεται διακριτική ευχέρεια για την προσαρμογή της άσκησης τους στις τοπικές συνθήκες.
 • Αλλαγές των εδαφικών ορίων τοπικής αρχής δεν πρέπει να γίνονται χωρίς να ζητηθεί και ληφθεί προηγουμένως η γνώμη των ενδιαφερομένων τοπικών κοινοτήτων, πιθανώς με δημοψήφισμα όπου τούτο επιτρέπεται από το νόμο.
 • Οι όροι του λειτουργήματος των εκλεγόμενων τοπικών αντιπροσώπων πρέπει να διαλαμβάνουν την ελεύθερη άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Κάθε διοικητική εποπτεία των δραστηριοτήτων των τοπικών αρχών αποβλέπει κανονικά μόνον στη διασφάλιση συμμόρφωσης προς το νόμο και τις συνταγματικές αρχές.
 • Οι τοπικές αρχές δικαιούνται, μέσα στα πλαίσια της εθνικής οικονομικής πολιτικής, να έχουν τους ειδικούς τους επαρκείς οικονομικούς πόρους, τους οποίους να μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα μέσα στα πλαίσια των εξουσιών τους.
 • Μέρος τουλάχιστον των οικονομικών πόρων των τοπικών αρχών πρέπει να προέρχεται από τοπικούς φόρους και τέλη των οποίων το ύψος έχουν εξουσία να καθορίζουν μέσα στα όρια του νόμου.
 • Τα οικονομικά συστήματα στα οποία βασίζονται οι διαθέσιμοι στις τοπικές αρχές πόροι πρέπει να είναι αρκετά ποικίλης και ευέλικτης φύσης.
 • Η προστασία των οικονομικά ασθενέστερων τοπικών αρχών απαιτεί την καθιέρωση διαδικασιών οικονομικής εξισορρόπησης ή ανάλογων μέτρων.
 • Η γνώμη των τοπικών αρχών πρέπει να ζητείται, με κατάλληλο τρόπο, πάνω στον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να γίνει η ανακατανομή των πόρων σ’ αυτές.
 • Όσο είναι δυνατόν, οι χορηγίες σε τοπικές αρχές, δεν πρέπει να διατίθενται για τη χρηματοδότηση εξειδικευμένων έργων. Η παροχή χορηγιών δεν αποστερεί τη βασική ελευθερία των τοπικών αρχών να ασκούν πολιτική διακριτικής ευχέρειας μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους.
 • Για το σκοπό δανεισμού για κεφαλαιουχικές επενδύσεις, οι τοπικές αρχές πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής στην εθνική κεφαλαιαγορά μέσα στα όρια του νόμου.
 • Οι τοπικές αρχές δικαιούνται, να δημιουργούν κοινοπραξίες μαζί με άλλες τοπικές αρχές καθώς επίσης να ανήκουν σε κάποιο διεθνή σύνδεσμο τοπικών αρχών και να συνεργάζονται με τις ομόλογες αρχές άλλων Κρατών.
 • Ο Χάρτης αποτελεί δεσμευτικό διεθνές νομικό όργανο, δηλαδή οι χώρες που τον έχουν επικυρώσει είναι δεσμευμένες από τις πρόνοιες του. Ταυτόχρονα παρέχει ελαστικότητα για να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες στο νομοθετικό και διοικητικό σύστημα κάθε χώρας.  Τα κράτη πρέπει να συμμορφωθούν με ένα ελάχιστο αριθμό δεσμευτικών προνοιών, διαμορφώνοντας μιάν Ευρωπαϊκή βάση για την ανάπτυξη τοπικής αυτοδιοίκησης.