Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξάχθηκαν στις 19/01/2019 για την πλήρωση της θέσης «Λειτουργού Πληροφορικής ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου»

Σημειώνεται ότι «επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50% τουλάχιστον.

Αρ. Αίτησης Υποψηφίου Αρ. Ταυτότητας Υποψηφίου Νέα Ελληνικά

(25%)

Αγγλικά

(25%)

Ειδικό Θέμα (50%) Συνολική Βαθμολογία

(100%)

Επιτυχία (Ε)/

Αποτυχία (Α)

ΛΠΕΔ24 976849 77.50 82.00 70.00 74.88 Ε
ΛΠΕΔ23 1043549 79.50 89.00 64.50 74.38 Ε
ΛΠΕΔ06 996286 55.50 74.00 70.50 67.63 Ε
ΛΠΕΔ14 867819 70.00 84.00 57.00 67.00 Ε
ΛΠΕΔ26 989591 65.00 81.50 59.00 66.13 Ε
ΛΠΕΔ20 813161 84.50 84.00 45.50 64.88 Α
ΛΠΕΔ08 813754 64.00 86.00 53.00 64.00 Ε
ΛΠΕΔ37 936427 64.50 64.50 60.00 62.25 Ε
ΛΠΕΔ19 787256 59.50 89.50 45.00 59.75 Α
ΛΠΕΔ10 963543 57.00 72.00 52.50 58.50 Ε
ΛΠΕΔ22 999784 58.50 78.50 48.00 58.25 Α
ΛΠΕΔ29 965294 64.50 57.00 49.00 54.88 Α
ΛΠΕΔ13 1041604 52.00 60.50 41.00 48.63 Α