Ανακοίνωση αναφορικά με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (Νόμο Ομπρέλα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού πλαισίου Νόμος
(Νόμος – Ομπρέλα)

 Η Ένωση Δήμων Κύπρου εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για τη διαδικασία και τον τρόπο ψήφισης του Νόμου – Oμπρέλα περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου, χωρίς καμιά εκ των προτέρων διαβούλευση ως είθισται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τα δημοκρατικά δεδομένα του τόπου μας και χωρίς καμιά ενημέρωση των Δήμων, ούτε από την πλευρά της Κυβέρνησης, ούτε από την πλευρά της Βουλής.  Ως αποτέλεσμα, με την πρώτη επαφή που έγινε στην παρουσία εκπροσώπων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο ρόλος των οποίων ήταν η παροχή Τεχνικής Βοήθειας για εφαρμογή του  Νόμου, καθώς και με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών, φάνηκε καθαρά ότι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή ορισμένων προνοιών του Νόμου, οι οποίες οπωσδήποτε χρήζουν μελέτης και τροποποίησης.

Τα πιο κάτω είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα:

α) Από το κείμενο του Νόμου δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον οι Δήμοι θεωρούνται «Οικονομικοί Φορείς» και άρα δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος και υποχρεώσεις τους με βάση τα Νόμο αυτό.

β) Η εφαρμογή του Νόμου προϋποθέτει πρόσθετο προσοντούχο προσωπικό τόσο στους Δήμους όσο και στην Κυβέρνηση με πλήρη απασχόληση και το πρόβλημα είναι εύκολα κατανοητό σήμερα που το προσωπικό των Δήμων έχει αποψιλωθεί και δεν επιτρέπονται νέες προσλήψεις.  Ιδιαίτερα οξύ θα είναι το πρόβλημα σε μικρούς Δήμους και ακόμα μεγαλύτερο το  πρόβλημα στους νέους Δήμους.

γ) Η πρόνοια του Νόμου για την εγκαθίδρυση «Οικονομικού Διαχειριστή» καθώς και άλλες πρόνοιες, αντίκεινται σε βασικές πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μια περίοδο που όλοι μιλούμε για αναβάθμιση, αυτοτέλεια και οικονομική αυτονομία των Δήμων.  Αντί αυτού, μετατρέπονται οι Δήμοι σε υποδιαίστερους οργανισμούς και υποβαθμίζεται ο θεσμός των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβουλίων που είναι εκλελεγμένοι από το λαό.

Η ΄Ενωση Δήμων μελετά το θέμα με τους Νομικούς της Συμβούλους και θα επανέλθει, αφού θέση της είναι ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και αναγκαίες τροποποιήσεις του Νόμου, ο οποίος θα πρέπει να θεωρηθεί δυνητικός  και η εφαρμογή του  να αρχίσει με την έναρξη της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ΄Ενωση Δήμων εκφράζει την κατάπληξη και απογοήτευση της για το έλλειμμα Δημοκρατίας που παρουσιάζεται με τη ψήφιση του νόμου αυτού από την Εκτελεστική Εξουσία και τη Βουλή.

 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2014
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ