Ανακοίνωση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18/9/2013

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία, συζήτησε το σημαντικό και επίκαιρο θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Συνέλευση έγινε μέσα σε πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας και αναλήφθηκε η δέσμευση για συνέχιση των διαβουλεύσεων με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων θέσεων που θα υποβληθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Της Συνέλευσης προηγήθηκε συνάντηση σε επίπεδο Δημάρχων κατά την οποία έγινε σε βάθος συζήτηση όλων των πτυχών του θέματος και διαμορφώθηκαν εισηγήσεις οι οποίες τέθηκαν ενώπιον της Συνέλευσης για έγκριση.

Τα πορίσματα της Γενικής Συνέλευσης συνοψίζονται στα εξής:

  • Η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι δεν ευνοεί συγχωνεύσεις Δήμων αλλά συγχωνεύσεις υπηρεσιών, ουσιαστικά εξουδετερώνεται από την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μείωση της Κρατικής Χορηγίας προς τους Δήμους για το 2014, μέχρι και 11%, αφού αυτό θα οδηγήσει αριθμό Δήμων σε αναγκαστικό κλείσιμο. Υπενθυμίζεται ότι οι χορηγίες προς τους Δήμους έχουν ήδη μειωθεί τα τελευταία δύο χρόνια κατά 33%. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητούν δικαιότερη αντιμετώπιση από την κυβέρνηση και ίση μεταχείριση, συγκρίνοντας τις μειώσεις όλων των προϋπολογισμών.
  • Οι Δήμοι έχουν ήδη λάβει δραστικά μέτρα μείωσης των λειτουργικών τους δαπανών. Γι’ αυτό απαιτούν όπως, πριν μειωθούν περαιτέρω κονδύλια προς τους Δήμους, διερευνηθούν προσπάθειες ανάλογης μείωσης των λειτουργικών εξόδων των υπουργείων. Η Συνέλευση τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ της μείωσης των λειτουργικών εξόδων, όχι όμως σε βάρος των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.
  • Ως βάση για την διαμόρφωση των θέσεων της Ένωσης Δήμων σε σχέση με την μορφή της μεταρρύθμισης και τις αρμοδιότητες των Δήμων, αποφασίστηκε όπως χρησιμοποιηθεί έγγραφο που υπέβαλαν στη Γενική Συνέλευση από κοινού οι Δήμοι της Μείζονος Λευκωσίας, το οποίο θα λάβει την τελικήν του μορφή κατόπιν διαβούλευσης και με τους υπόλοιπους Δήμους. Επίσης έγινε αποδεκτή η εισήγηση για διαπραγμάτευση για ανάθεση σε Ιταλούς εμπειρογνώμονες συγκεκριμένης τεχνοοικονομικής μελέτης που θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα καταδείξει τρόπους αποτελεσματικής λειτουργίας των Δήμων και εξοικονομήσεων.
  • Επιβεβαιώθηκε η προσήλωση των Δήμων στην ανάγκη της αποκέντρωσης εξουσιών καθώς και της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, ως βασικών στοιχείων της μεταρρύθμισης βάσει των αρχών της επικουρικότητας και της εγγύτητας. Εκφράσθηκαν επιφυλάξεις όσον αφορά τη δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι αποφασίσθηκε όπως ζητηθούν διευκρινίσεις και επεξηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τις αρμοδιότητες και εξουσίες του σε σχέση με τους Δήμους καθώς και σχετική μελέτη βιωσιμότητας όσον αφορά το λειτουργικό κόστος της προτεινόμενης δομής.
  • Έγινε επίσης αναφορά ότι σε οποιοδήποτε σχέδιο μεταρρύθμισης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και το θέμα των Κοινοτήτων αφού δεν θα ήταν δυνατό να προχωρήσουμε χωρίς την εμπλοκή τους.

Κατά τη Συνέλευση τονίστηκε η πολύπλευρη προσφορά των Δήμων κατά τις τελευταίες δεκαετίες και η συμβολή τους στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, πράγμα που, όπως τονίστηκε, δεν μπορεί να αγνοείται ή να μηδενίζεται. Τονίστηκε επίσης ότι η μεταρρύθμιση των Δήμων δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά και μεμονωμένα αλλά στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του κράτους.

 

18 Σεπτεμβρίου, 2013
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ