ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ-Αναφορικά με τη «Διαγραφή χρεών από Δήμους και Κοινότητες»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αναφορικά με τη «Διαγραφή χρεών από Δήμους και Κοινότητες»

Με αφορμή την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών ημερ. 11.12.2014 προς τους Επάρχους σχετικά με το πιο πάνω θέμα, για την οποία έγινε αναφορά στον τύπο, η Ένωση Δήμων Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Η πρόνοια του Άρθρου 85(2)(ιε) του περί Δήμων Νόμου δίνει την εξουσία στα Δημοτικά Συμβούλια να διαγράφουν καθυστερημένες οφειλές μέχρι €256, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν. Τέτοιες οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των €256, μπορούν να διαγραφούν από τα Δημοτικά Συμβούλια με την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, εξουσία η οποία έχει εκχωρηθεί στους οικείους Επάρχους.

Σε ότι αφορά τη μείωση οφειλών, για την οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 2 της επιστολής του Υπουργού, σημειώνεται ότι αυτή δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, αφού αποτελεί δικαίωμα και αρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων μέσα στα πλαίσια του περί Δήμων Νόμου, με κριτήρια τα οποία αποφασίζονται από το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.

Τούτων λεχθέντων, εάν τεκμηριώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάλληλοι Δήμων έχουν προβεί σε αυθαίρετες διαγραφές ή μειώσεις φορολογιών και τελών, εν αγνοία του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό θα πρέπει να απασχολήσει κατ’ ευθείαν τα Δημοτικά Συμβούλια και την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, που καλούνται να πράξουν τα δέοντα. Κάτι τέτοιο όμως, δηλαδή τυχόν μεμονωμένες αυθαιρεσίες, δεν μπορεί να προβάλλονται ως πρακτική των Δήμων σε μια γενικότερη προσπάθεια δυσφήμισης τους.

Ένωση Δήμων Κύπρου
12 Δεκεμβρίου, 2014