Άτυπη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου για ενημέρωση των μελών της για την πορεία της συζήτησης των νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 18 Μαρτίου, 2016 Άτυπη Έκτακτη  Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου, κατά την οποία έγινε ενημέρωση των μελών της ΄Ενωσης μας για την πορεία της συζήτησης των νομοσχεδίων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και για τις όποιες συγκλίσεις υπήρξαν και για τις διαφωνίες μας επί της ουσίας της Μεταρρύθμισης, κατά τη διαβούλευση με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Άτυπη  ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση επαναβεβαίωσε τις θέσεις, που παραμένουν αναλλοίωτες, όπως αποφασίστηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων της 8ης Ιουλίου 2014 και οι οποίες παραδόθηκαν στον Πρόεδρον της Δημοκρατίας στις 20 Φεβρουαρίου 2015.  Ειδικότερα τονίστηκε:

(α)  η ανάγκη να υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κράτους αναφορικά με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς όφελος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα πρέπει να συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(β) η σημασία εκχώρησης συγκεκριμένων οικονομικών πόρων (καθορισμένων στη νέα νομοθεσία) για διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(γ) η σημασία της ετοιμασίας και έγκρισης Κανονισμών που θα διέπουν τη συγκρότηση των Τοπικών Συμπλεγμάτων, τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας τους και γενικότερα την εφαρμογή των προνοιών της νέας νομοθεσίας που θα ψηφιστεί.  Ιδιαίτερα, τονίστηκε ότι η νέα νομοθεσία που θα προκύψει πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα  με τους εν λόγω Κανονισμούς.

Ένωση Δήμων Κύπρου
18 Μαρτίου, 2016