Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικής Διεύθυνσης Έργου (Technical Project Management Consultant) για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την Ενιαία Μηχανογρ. και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλ. Διακυβ. στους Δήμους της Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά προσφορές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικής Διεύθυνσης Έργου (Technical Project Management Consultant) από ένα (1) φυσικό πρόσωπο ή από νομικό πρόσωπο, καθ’ όλην τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένο άτομο το οποίο θα επιφορτιστεί προσωπικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και δεν θα μπορεί να αναθέτει κανένα μέρος της εργασίας του σε άλλο πρόσωπο. Το άτομο αυτό θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο καθ’ όλην τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Νοείται ότι, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να αντικατασταθεί το άτομο, τότε το νέο άτομο που θα εισηγηθεί, θα πρέπει απαραίτητα να πληροί όλες τις προϋποθέσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία και απαιτήσεις στελέχωσης όπως προβλέπονται στα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν απαιτούνται επί καθημερινής βάσης, αλλά στη βάση των αναγκών της αναθέτουσας αρχής και οι οποίες προδιαγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα έχει υπό την επίβλεψη του την υλοποίηση του Έργου της «Δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου».

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη σελίδα: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1519721.

Ένωση Δήμων Κύπρου
23 Σεπτεμβρίου, 2016.