Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Α. Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Η ΕΔΚ συμμετέχει στις διαβουλεύσεις που γίνονται για την προετοιμασία των πολυετών Προγραμματικών Εγγράφων, στα οποία καταγράφονται συγκεκριμένες προτεραιότητες και ενδεικτικές παρεμβάσεις με σκοπό την εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων Πολιτικών και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον στρατηγικό στόχο που τέθηκε στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για αναδιάρθρωση της κυπριακής οικονομίας, διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Το περιεχόμενο όλων των Προγραμματικών Εγγράφων διαμορφώνεται κάθε προγραμματική περίοδο μέσα από συνεχή συνεργασία και διαβούλευση της ΓΔ ΕΠΣΑ με τα αρμόδια Υπουργεία, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τη συνολική ευθύνη συντονισμού για τον καταρτισμό των εγγράφων αυτών έχει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ως η Εθνική Αρχή Προγραμματισμού.

Η ΕΔΚ πέραν του συντονιστικού ρόλου που έχει στα πλαίσια της διαδικασία διαβούλευσης, μεταξύ της ΓΔ ΕΠΣΑ και των Δήμων κατά τη διαμόρφωση των Προγραμματικών Εγγράφων, συμμετέχει επίσης με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης, οι οποίες έχουν σαν στόχο την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του κάθε ενός από τα Προγραμματικά Έγγραφα μέσω των οποίων υλοποιούνται τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Η Περιφερειακή Πολιτική ή Πολιτική Συνοχής.

Η Πολιτική Συνοχής υλοποιείται με  συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» . Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο, μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, €784εκ., ποσό το οποίο θα επενδυθεί στην Κύπρο μέσω των πιο πάνω Προγραμμάτων.
Η ΕΔΚ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Κοινή Αγροτική Πολιτική – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη € 243,3 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργούς, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, ιδιώτες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.
Ενημερωτικό Έντυπο ΠΑΑ 14-20
Η ΕΔΚ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινή Αλιευτική Πολιτική – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα 2014 – 2020».

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αποτελεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις συγχρηματοδοτήσεις στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και είναι τμήμα της μεταρρυθμιστικής δέσμης της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 
Το ΕΤΘΑ αποτελείται από τέσσερεις (4) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι έχουν στόχο τη βιώσιμη αλιεία, τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και θέματα που αφορούν τη θαλάσσια πολιτική
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 που θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ 2014-2020 έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου €52,6 εκ. Ανάμεσα στους δυνητικούς Δικαιούχους θα περιλαμβάνονται Αλιείς, Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών, Υδατοκαλλιεργητές, Μεταποιητές, Συλλογικές Οργανώσεις, Ιδιωτικοί και Δημόσιοι Φορείς κλπ.
Η ΕΔΚ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα»

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα – Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.

Η ΕΔΚ συμμετέχει επίσης και στον καταρτισμό του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Κύπρος το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος

Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Προώθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων

Προγράμματα σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)