Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Β. Προώθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων

Τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα είναι προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας  πολιτικής της ΕΕ. Κατά κανόνα είναι διεθνικά – δηλαδή στην υποβολή και υλοποίηση μιας πρότασης απαιτείται η συμμετοχή συνεργατών από περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Οι προτάσεις υποβάλλονται για έγκριση απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση των θεσμών του κράτους μέλους. Οι προτάσεις που υποβάλλονται ανταγωνίζονται με προτάσεις από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιλέγονται μετά από συγκριτική αξιολόγηση όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.

Οι Δήμοι της Κύπρου μπορούν να συμμετέχουν και να επωφελούνται τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης σε τομείς των αρμοδιοτήτων του μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών με Δήμους ή άλλους Οργανισμούς του εξωτερικού,  που συνήθως είναι τα αντικείμενο των Προγραμμάτων αυτών.

Για αναλυτική περιγραφή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανά θεματική κατηγορία μπορεί  κάποιος να ανατρέξει στον ακόλουθο σύνδεσμο www.fundingprogrammesportal.gov.cy

Η ΕΔΚ με σκοπό τη στήριξη των Δήμων για τη συμμετοχή τους στα πιο πάνω Προγράμματα διοργανώνει κατά καιρούς ημερίδες, συνέδρια και εργαστήρια με σκοπό την ενημέρωση και την περαιτέρω κατάρτιση των στελεχών των Δήμων στον τομέα αυτό.

Στα πλαίσια της προσπάθειάς της για υποστήριξη των Δήμων στον τομέα αυτό η ΕΔΚ ετοίμασε τον Οδηγό Χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα ο οποίος αναφέρεται σε επιλεγμένα Προγράμματα που άπτονται των ενδιαφερόντων και αρμοδιοτήτων των Τοπικών Αρχών. Παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο/ θέμα του κάθε Προγράμματος και κάνει αναφορά σε ιστοσελίδες και άλλες σχετικές με αυτό πηγές πληροφόρησης.

Ένα από τα προγράμματα που προωθεί η ΕΔΚ μέσω της συμμετοχής της ως μέλος του Οργανισμού Assembly of European Regions (AER) είναι το EURODYSSEY. Μέσω του Eurodyssey δίνεται η ευκαιρία σε νέους 18-32 ετών να αποκτήσουν εργασιακή πείρα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα (occupational/vocational training) για περίοδο 4-7 μηνών. Αντίστροφα καλύπτονται τα βασικά έξοδα φιλοξενίας νέων ηλικίας 18-32 ετών από άλλα ευρωπαϊκά κράτη οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εργασιακή πείρα σε δημόσιους ή ιδιωτικούς κυπριακούς οργανισμούς.

Η ΕΔΚ συμμετέχει και η ίδια σε έργα και δράσεις που υλοποιούνται μέσω των Οριζόντιων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων ή την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους Δήμων και σε συγκεκριμένους τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Παραδείγματα τέτοιων έργων/ δράσεων είναι τα ακόλουθα:

Επιπλέον η ΕΔΚ με σκοπό την περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στη συμμετοχή και στην υλοποίηση έργων και δράσεων από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ετοίμασε τη Διαδικασία Συμμετοχής και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων την οποία παρουσίασε στα πλαίσια των δράσεων των πιο πάνω αναφερόμενων έργων που συμμετείχε η ίδια και έχει διανεμηθεί για χρήση σε όλους τους Δήμους.

Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Προώθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων

Προγράμματα σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση)