Πύλη Αμμοχώστου – Επαρχία Λευκωσίας

Παραλιακό μέτωπο – Επαρχία Λεμεσού

Λίμνη Αλυκής – Επαρχία Λάρνακας

Πέτρα του Ρωμιού – Επαρχία Πάφου

Παραλία Πόλης Αμμοχώστου - Επαρχία Αμμοχώστου

Κάστρο της Κερύνειας – Επαρχία Κερύνειας

Έργο SKILLS – Transfer a model for ideas sharing and project management to develop new skills amongst local authorities within the framework

Το έργο SKILLS, το οποίο προτάθηκε από τον οργανισμό ANCI Lazio και υλοποιήθηκε από κοινού με την Ένωση Δήμων Κύπρου, είχε ως γενικό του στόχο, τη δημιουργία μιας καινοτόμου δράσης προκειμένου να προσεγγίσει και να ενθαρρύνει τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές τοπικές αρχές -πολλές από τις οποίες παραμένουν ανενεργές όσον αφορά αυτές τις δράσεις- να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις Αδελφοποιήσεων, υποστηρίζοντάς τις στη δημιουργία και ανάπτυξη αειφόρων δικτύων, σε θεματικές τις οποίες θεωρούν ως προτεραιότητές τους.

Type: EU Project
Τοποθεσία: Κύπρος, Ιταλία
Project No. 163223-EFC-1-2009-1-IT-EFC-SM

Το έργο

Το έργο SKILLS, το οποίο προτάθηκε από τον οργανισμό ANCI Lazio και υλοποιήθηκε από κοινού με την Ένωση Δήμων Κύπρου, θέτει ως γενικό του στόχο, τη δημιουργία μιας καινοτόμου δράσης προκειμένου να προσεγγίσει και να ενθαρρύνει τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές τοπικές αρχές -πολλές από τις οποίες παραμένουν ανενεργές όσον αφορά αυτές τις δράσεις- να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις Αδελφοποιήσεων, υποστηρίζοντάς τις στη δημιουργία και ανάπτυξη αειφόρων δικτύων, σε θεματικές τις οποίες θεωρούν ως προτεραιότητές τους. Χάρη σε μια υψηλής ποιότητας εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης και στην πραγματοποίηση ενημερωτικών συνεδριών, είναι δυνατό να προσεγγιστούν παντού οι τοπικές αρχές με συγκεκριμένες δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην παροχή ενημέρωσης, κατάρτισης, και γνώσεων υψηλού επιπέδου, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και να ενημερώνονται για θέματα και εξελίξεις του έργου SKILLS.

Σκοποί

Το έργο SKILLS θέτει ως γενικό στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου δράσης, προκειμένου να προσεγγίσει και να ενθαρρύνει τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές τοπικές αρχές -πολλές από τις οποίες παραμένουν ανενεργές όσον αφορά αυτές τις δράσεις- να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις Αδελφοποιήσεων, υποστηρίζοντάς τις στη δημιουργία και ανάπτυξη αειφόρων δικτύων.

Οι στόχοι του έργου μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:

 • να προωθήσει την αίσθηση των πολιτών ότι «ανήκουν» στην ΕΕ και να ενισχύσει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας που βασίζεται σε κοινές αξίες, ιστορία και πολιτισμό,
 • να ενισχύσει την αμοιβαία κατανόηση, συμβάλλοντας έτσι στον διαπολιτισμικό διάλογο,
 • να προωθήσει την ιδέα των αδελφοποιήσεων,
 • να ενθαρρύνει τους Δήμους και όλους τους πολίτες να δημιουργήσουν νέα θεματικά δίκτυα και συμφωνίες αδελφοποιήσεων,
 • να προωθήσει την ενεργό οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία,
 • να διευρύνει τις γνώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τα προγράμματα της ΕΕ,
 • να προωθήσει τις συζητήσεις για τον ενεργό πολίτη και τη δημοκρατία,
 • να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα υπάρχοντα δίκτυα,
 • να βελτιώσει την ποιότητα δράσεων των υφιστάμενων αδελφοποιήσεων,
 • να αναπτύξει νέες δεξιότητες στους υπεύθυνους για τις αδελφοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο,
 • να προωθήσει την ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία, και επιπλέον να προωθήσει την ανάπτυξη της ευημερίας στην Ευρώπη (απασχόληση, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη).

Τα οριζόντια χαρακτηριστικά του έργου είναι:

 • να συνεισφέρει στην ανεπίσημη μάθηση για την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά,
 • να προωθήσει την εθελοντική εργασία, η οποία αποτελεί την έκφραση της ενεργούς συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά
 • να προωθήσει μια διακρατική προσέγγιση με τοπική διάσταση (ικανή να προσεγγίσει τους ευρωπαίους πολίτες στην καθημερινή τους ζωή),
 • να προωθήσει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία.

Δράσεις

Το πρόγραμμα SKILLS περιλαμβάνει 2 κύριες δράσεις:

1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η προστιθέμενη αξία του SKILLS συνίσταται στη δημιουργία όχι μόνο μιας βάσης δεδομένων για την αναζήτηση εταίρων και την ανταλλαγή ιδεών, αλλά και ενός συστήματος υψηλής προστιθέμενης αξίας με στόχο:

 • να συνοδεύει/υποστηρίζει τους υπαλλήλους των εμπλεκόμενων Δήμων, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τις αδελφοποιήσεις και τις πολιτικές της ΕΕ,
 • να ευαισθητοποιήσει και να προκαλέσει το ενδιαφέρον για τις αδελφοποιήσεις, χάρη στις δραστηριότητες προώθησης,
 • να εφαρμόσει εργαλεία που διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και τη δημιουργία αειφόρων ευρωπαϊκών δικτύων,
 • να προσφέρει συμβουλές και βοήθεια για προγράμματα υψηλής ποιότητας, για πραγματοποίηση νέων συμφωνιών και για τη βελτίωση των υφιστάμενων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών θα αναπτυχθεί σε διαφορετικές ενότητες ως εξής:

 • Γραφείο πληροφοριών για παροχή συμβουλών και βοήθειας,
 • Παρατηρητήριο “Καλών Πρακτικών” (συλλογή μελετών και των αναλύσεων),
 • Κέντρο εγγράφων (βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκη πολυμέσων),
 • Εικονική έκθεση (μόνιμη προβολή),
 • Βάση δεδομένων αναζήτησης εταίρων (προσδιορισμός των κατάλληλων εταίρων),
 • Τμήμα για άλλες ειδικές πληροφορίες (δημοσίευση ειδήσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα, φόρουμ συζητήσεων, ενημερωτικό δελτίο),
 • Ιδέες για έργα (εισαγωγή νέων ιδεών).

Οι Δήμοι θα διαθέτουν πλήρη βοήθεια και συμβουλές με απευθείας σύνδεση, που θα περιλαμβάνει:

 • καθοδήγηση, πληροφόρηση και επιμέλεια της έρευνας των δυνατοτήτων για τη σύναψη συμφωνιών για την υλοποίηση αδελφοποιήσεων και για την κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων,
 • προετοιμασία ενότητας μιας μελέτης προ-σκοπιμότητας, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από τους Δήμους ώστε να εκφράσουν τις ιδέες και τις προτιμήσεις αδελφοποιήσεων.

2) ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ανάλυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στα θέματα αδελφοποιήσεων.

Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε εκπροσώπους των εμπλεκόμενων Δήμων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε θέματα που ασχολούνται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία και στις συνεργασίες μεταξύ των Δήμων. Επιπλέον, σκοπός των σεμιναρίων θα είναι η προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, των διδαγμάτων και των βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες τοπικές πραγματικότητες.

Χάρη σε μια υψηλής ποιότητας ενημερωτική εκστρατεία και ενημερωτικά σεμινάρια, ο στόχος θα είναι να προσεγγιστούν Δήμοι μέσω ειδικά σχεδιασμένων ενεργειών που θα προσφέρουν “πληροφορίες, κατάρτιση και υψηλή γνώση» ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί ενεργά στις δραστηριότητες του SKILLS και να “διαδώσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος”.

Αποτελέσματα
Tο έργο SKILLS είχε τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • αύξηση της κατανόησης των ευρωπαϊκών πολιτικών και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης,
 • μεγαλύτερη συμμετοχή των Δήμων στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στη δημιουργία θεματικών δικτύων,
 • αύξηση της ικανότητας προγραμματισμού,
 • αύξηση της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των Δήμων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
 • δημιουργία εταιρικών σχέσεων, θεματικών δικτύων και ανάπτυξη διεθνών δικτύων,
 • μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρών Δήμων.

Οι εταίροι

Ένωση Δήμων Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι η κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Μέλη της είναι και οι 33 Δήμοι της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ANCI Lazio – Ένωση Δήμων της Περιφέρειας του Λάτσιο

Ο οργανισμός ANCI Lazio είναι ένα από τα περιφερειακά παρακλάδια της Εθνικής Ένωσης των Δήμων της Ιταλίας (ANCI), η οποία συμμετέχει ενεργά σε κοινές δραστηριότητες, όπως απαιτείται από την εθνική νομοθεσία. Στόχοι του ANCI Lazio είναι η προστασία της τοπικής αυτονομίας που αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα και από την Εθνική και Περιφερειακή νομοθεσία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των συμμετεχόντων οργανισμών. Το 2005 ανέπτυξε ένα Χώρο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και δεσμεύτηκε για την προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών και συζητήσεων για τα συμφέροντα των μελών της και των τοπικών αρχών και καθώς και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ANCI Lazio:

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχει ως σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά. Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις και να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ακόμα πιο προσιτής και ενωμένης στο πλαίσιο της πολιτισμικής της πολυμορφίας και να αναπτύξουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την έννοια της ιθαγένειας της ΕE, το αίσθημα ευρωπαϊκής ταυτότητας συμβάλλοντας παράλληλα στο διαπολιτισμικό διάλογο.