ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώνεται σήμερα το ευρωπαϊκό έργο SUSTAIN, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και είχε ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ), για την ανάπτυξη αδελφοποιήσεων των Δήμων-μελών των δύο Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες της ΕΕ.

Επί 12 μήνες, η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου, μελέτησαν κατά πόσο μπορούν να προωθήσουν τη συμμετοχή των μελών τους σε δράσεις αδελφοποιήσεων, αναλύοντας την παρούσα κατάσταση στους Δήμους τους, ανταλλάσσοντας καλές και κακές πρακτικές και δημιουργώντας χρήσιμα εργαλεία για τους Δήμους τους.

Από τη συνεργασία των δύο Ενώσεων στα πλαίσια ενός άλλου ευρωπαϊκού έργου, το οποίο είχε εκτελεστεί το 2010 (έργο DECISIVE για την εκπαίδευση πολιτών και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για θέματα αδελφοποιήσεων), είχαν γίνει προφανή τα παρακάτω:

• Η ΤΕΔΚ Χίου έχει μια αξιόλογη τεχνογνωσία στην εκτέλεση έργων της ΕΕ και την υποστήριξη των μελών της στη διαχείριση των δικών τους έργων, αλλά στερούνταν πρόσβασης σε πληροφορίες και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας.
• Από την άλλη, η Ένωση Δήμων Κύπρου, μέσω του Γραφείου της στις Βρυξέλλες, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, που είναι σε θέση να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες και Δήμους-εταίρους σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν είχε κάποιο μηχανισμό και τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξει τα μέλη της κατά την υποβολή των προτάσεων και την εκτέλεση των έργων.

Το έργο SUSTAIN συνδύασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δύο Ενώσεων, δημιουργώντας έτσι επωφελείς συνέργειες για τα μέλη τους: οι Δήμοι της Κύπρου επωφελήθηκαν από την ανάλυση των διαδικασιών τους και τη γνωριμία τους με μια πιο οργανωμένη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποίησης και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ οι Δήμοι του Βορείου Αιγαίου έχουν πλέον πρόσβαση στην πληροφόρηση από τις Βρυξέλλες, καθώς και τη δυνατότητα εξεύρεσης ευρωπαίων εταίρων για τις δράσεις τους. Μια κοινή επίσκεψη μελέτης στις Βρυξέλλες έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική των Αδελφοποιήσεων και των ανθρώπων που εργάζονται στον οργανισμό.

Στα πλαίσια του SUSTAIN δημιουργήθηκε επίσης ένα πακέτο εργαλείων, το οποίο υποστηριζόμενο από τις δύο Ενώσεις-εταίρους του έργου αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τους Δήμους της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου στη διαδικασία συμμετοχής και υλοποίησης δράσεων αδελφοποίησης και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το πακέτο εργαλείων περιλαμβάνει:

  • Εσωτερικό δίκτυο (intranet). Το intranet είναι ένα εσωτερικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ένωσης Δήμων, στο οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες από τους Δήμους. Στο εσωτερικό αυτό δίκτυο αναρτώνται αναζητήσεις εταίρων, εκτελεσμένα έργα που θεωρούνται καλές πρακτικές, οδηγοί και λοιπά χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία.
  • Ηλεκτρονικός οδηγός καλών πρακτικών και επιτυχημένης εφαρμογής και αξιοποίησης του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (Πρακτικός Οδηγός Αδελφοποιήσεων). Ο εν λόγω Οδηγός αναμένεται να αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς τόσο για τους συμμετέχοντες Δήμους και υπαλλήλους των Δήμων στην Ελλάδα και την Κύπρο που συμμετείχαν στο έργο, όσο και για όλους όσους θα θελήσουν στο μέλλον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».
  • Διαδημοτικό δίκτυο στελεχών (και όχι μόνο) ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το δίκτυο αυτό λειτουργούσε παλαιότερα στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων Κύπρου και ανασυστάθηκε στα πλαίσια του έργου
    SUSTAIN. Στόχος του είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών του και η διαρκής καταγραφή των στόχων, των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών που δημιουργούνται. Το δίκτυο στηρίζεται και από το intranet και αναμένεται σταδιακά να εντοπίσει και να αξιοποιήσει συνέργειες και πιθανές συνεργασίες.
  • Σύνταξη από τους Δήμους (με παροχή βοήθειας, οδηγών εκτέλεσης και έτοιμων παραδειγμάτων) μίνι επιχειρησιακών σχεδίων πενταετίας για τον προγραμματισμό τους και τους στόχους τους όσον αφορά τις αδελφοποιήσεις και άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Τα οφέλη από το έργο SUSTAIN ήταν πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους:

Ένωση Δήμων Κύπρου: Αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των Δήμων και τις γνώσεις που της είχε προσφέρει κατά το 2010 το έργο DECISIVE, η Ένωση Δήμων Κύπρου απέκτησε μέσω του έργου SUSTAIN μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, τα οποία παρουσιάσαμε παραπάνω, και μέσω των οποίων έχει πλέον τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι χάρις στις συναντήσεις του εμπειρογνώμονα της ΤΕΔΚ Χίου με τους Δήμους της Κύπρου και τη σχετική έκθεση που συντάχθηκε ως αποτέλεσμα αυτών, η Ένωση Δήμων είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούν τα μέλη της προκειμένου να συμμετέχουν στις ωσάνω δράσεις. Μπορεί έτσι να γνωρίζει επακριβώς σε ποιους Δήμους, σε ποιο στάδιο της διαδικασίας συμμετοχής τους σε δράσεις αδελφοποίησης και με ποιο ακριβώς τρόπο μπορεί να τους παρέχει βοήθεια και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να ενισχύσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις προσπάθειές τους.

ΤΕΔΚ Χίου: Όπως και η Ένωση Δήμων, έτσι και η ΤΕΔΚ Χίου απέκτησε μέσω του έργου SUSTAIN μια σειρά από πρακτικά εργαλεία, μέσω των οποίων έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει αποτελεσματικά τις προσπάθειες των μελών της για συμμετοχή σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εκτός αυτού όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι απέκτησε χωρίς επιπλέον κόστος, ουσιαστική πρόσβαση σε ένα γραφείο αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσής της για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις, καθώς και τις δυνατότητες ενεργού παρουσίας της στις Βρυξέλλες, εξεύρεσης εταίρων, άμεσης επικοινωνίας με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα κλπ. Η ΤΕΔΚ Χίου είχε επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσει ακόμα καλύτερα τα Μέτρα Υποστήριξης και γενικότερα το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και να αναπτύξει μια πιο άμεση σχέση με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και άλλα ευρωπαϊκά όργανα όπως η Επιτροπή των Περιφερειών και η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής.

Δήμοι: Οι Δήμοι-μέλη των δύο Ενώσεων-εταίρων του έργου SUSTAIN επωφελήθηκαν με άμεσο τρόπο από όλα τα παραπάνω, καθώς έχουν πλέον τη δυνατότητα άμεσης χρήσης όλων των εργαλείων του έργου, τα οποία τους επιλύουν πολλά πρακτικά προβλήματα. Έχουν επίσης πλέον πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια από τις Ενώσεις τους, άμεση πρόσβαση στις Βρυξέλλες, καθώς και μια προτεινόμενη διαδικασία συμμετοχής σε δράσεις αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την οποία μπορούν να ακολουθούν. Είχαν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα άλλους Δήμους και να διδαχθούν από τα λάθη τους αλλά και τις καλές τους πρακτικές. Πολλοί από αυτούς είχαν τέλος τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έργο SUSTAIN άγγιξε δεκάδες Δήμους σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και έδωσε σε εκατοντάδες λειτουργούς, πολίτες και αιρετούς τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια ευρωπαϊκή δράση.

Ειδικά στο σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας», που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου στη Λευκωσία, δεκάδες εκπρόσωποι των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών των 27 κρατών μελών της ΕΕ είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλές πρακτικές έργων που έχουν εκτελεστεί στα πλαίσια του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Δήμων της Κύπρου και της Ελλάδας που συμμετείχαν στο σεμινάριο είχαν τόσο τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκπροσώπους από άλλους Δήμους της Ευρώπης, όσο και να γνωρίσουν την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και τις δράσεις των δύο αυτών, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας.

Το έργο SUSTAIN αποτέλεσε έτσι το μέσον για να γνωρίσουν πολλοί πολίτες, αιρετοί, λειτουργοί αλλά και νέοι πιθανοί εταίροι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», και ειδικότερα το μέτρο 2.2 του προγράμματος, καθώς, ως γνωστόν, το έργο SUSTAIN χρηματοδοτήθηκε από το «Μέτρο 2.2. Μέτρα υποστήριξης» του προγράμματος.

Το μέτρο αυτό αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη της ποιότητας των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης 1 «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Υποστηρίζει επίσης την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και ορθών πρακτικών, καθώς και δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση μακροπρόθεσμων συμπράξεων και δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.