ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (INTRANET)

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου SUSTAIN, δημιουργήθηκε ένα εσωτερικό δίκτυο (Intranet) στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου, το οποίο αποσκοπεί στην επιτάχυνση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και διάχυσης της κρίσιμης πληροφορίας από και προς τους Δήμους του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου, προκειμένου να έχουν αφενός καλύτερη πρόσβαση στα πλεονεκτήματα των συμμετεχόντων εταίρων του έργου και αφετέρου να μπορούν να αναρτώνται σε αυτό σε κοινή θέα για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες, νέες προτάσεις και καλές πρακτικές, ώστε να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στην διεκδίκηση νέων αδελφοποιήσεων.

Το εργαλείο intranet δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εσωτερικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ένωσης Δήμων, στο οποίο έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες από τους Δήμους. Στον εσωτερικό αυτό ηλεκτρονικό χώρο θα αναρτώνται σταδιακά οι προτάσεις συνεργασίας από το γραφείο Βρυξελλών, τα εκτελεσμένα έργα που θεωρούνται καλές πρακτικές από τους Δήμους (προκειμένου οι πιο άπειροι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε έτοιμες και κατανοητές πληροφορίες), οδηγοί και λοιπά χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία. θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα σχολιασμού, διαβούλευσης και γενικά παρέμβασης (αρχικά περιορισμένα και στο μέλλον σε ευρύτερη κλίμακα εφόσον το σύστημα αποδώσει), από τους ίδιους τους χρήστες, έτσι ώστε όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα ή μια τελική ιδέα, να λαμβάνουν γνώση όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα και να υπάρχει έτσι καλύτερη κυκλοφορία της τεχνογνωσίας.

Στο εσωτερικό αυτό δίκτυο επικοινωνίας, θα έχουν πρόσβαση εγγεγραμμένοι χρήστες, αρχικά μόνο από τους Δήμους της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου. Μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί πρόσβαση και σε τρίτους από άλλες περιοχές στην Ελλάδα ή άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σταδιακά το σύστημα μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί και να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ευρύτητα, προκειμένου να καλύψει και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες ψηφιοποιημένης επικοινωνίας τόσο μεταξύ των Δήμων, όσο και μεταξύ των δύο Ενώσεων και των μελών τους, με αυτοματοποιημένο και μηδενικού κόστους τρόπο.