ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΩΝΑ

Έχοντας πλέον συμπληρώσει τα τρία τέταρτα του χρόνου υλοποίησης του έργου SUSTAIN, και έχοντας πραγματοποιήσει τις τέσσερεις από τις έξι κύριες δράσεις του έργου, ο εμπειρογνώμονας της ΤΕΔΚ Χίου, κ. Β. Κάμπουρας ήταν σε θέση να κάνει μια σειρά προτάσεων και εισηγήσεων με στόχο την βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Δήμων στην αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Κάμπουρα, παρά τις όποιες δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Κύπρου σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, παρατηρήθηκε έντονα το ζωηρό ενδιαφέρον, τόσο των ιδίων όσο και των Δήμων τους για συμμετοχή σε αδελφοποιήσεις και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ενόψει των πιο πάνω και των όσων σημειώθηκαν στην πρώτη φάση του έργου SUSTAIN, ο εμπειρογνώμονας κρίνει σκόπιμο αφενός μεν να δημιουργηθεί ένα πακέτο εργαλείων στα πλαίσια που αυτό μπορεί να λειτουργήσει και να υποστηριχθεί από την Ένωση Δήμων, αφετέρου δε, να καταβληθεί προσπάθεια καθοδήγησης των Δήμων της Κύπρου για εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας συμμετοχής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία στο βαθμό που ακολουθείται θα εξασφαλίζει την επιτυχία και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους των ενδιαφερομένων. Τη διαδικασία αυτή θα ενισχύσουν και θα αλληλοστηρίζουν τα εργαλεία που υλοποιούνται ή αναμένεται να παραχθούν στα πλαίσια του έργου SUSTAIN όπως αυτά περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

 • Ανάπτυξη εργαλείου intranet. Στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου εργαλείου αναφερθήκαμε αναλυτικά στο προηγούμενο τεύχος των Δημοτικών Νέων. Όπως τονίσαμε, το εργαλείο intranet δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα εσωτερικό τμήμα της ιστοσελίδας της Ένωσης Δήμων στο οποίο θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες από τους Δήμους. Στο εσωτερικό αυτό δίκτυο θα αναρτώνται σταδιακά αναζητήσεις εταίρων, εκτελεσμένα έργα που θεωρούνται καλές πρακτικές, οδηγοί και λοιπά χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία.
 • Σύνταξη ενός ηλεκτρονικού οδηγού καλών πρακτικών και επιτυχημένης εφαρμογής και αξιοποίησης του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Ο εν λόγω οδηγός θα αποτελέσει μόνιμο σημείο αναφοράς τόσο στους συμμετέχοντες Δήμους και δημοτικούς υπαλλήλους των Δήμων στην Ελλάδα και την Κύπρο που συμμετέχουν στο έργο, όσο και σε όλους όσους θα θελήσουν στο μέλλον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες».
 • Δημοσίευση ετήσιου οδηγού ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο οδηγός αυτός ήδη συντάσσεται από το γραφείο Βρυξελλών από το 2007, αλλά πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης και επικαιροποίησής του.
 • Ενεργοποίηση διαδημοτικού δικτύου στελεχών (και όχι μόνο) ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Το δίκτυο αυτό λειτουργούσε παλαιότερα στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων Κύπρου και προτείνεται να ανασυσταθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά. Στόχος είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών του, η διαρκής καταγραφή των στόχων, των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών που δημιουργούνται. Το προτεινόμενο δίκτυο θα μπορεί κάλλιστα να υποστηριχθεί από το σύστημα intranet και σταδιακά να εντοπίσει και να αξιοποιήσει συνέργειες και πιθανές συνεργασίες εφόσον οργανωθεί και λειτουργήσει σε τακτική βάση υπό τη σκέπη του επιστημονικού προσωπικού της Ένωσης Δήμων.
 • Σύνταξη από τους Δήμους (με παροχή βοήθειας, οδηγών εκτέλεσης και έτοιμων παραδειγμάτων) μίνι επιχειρησιακών σχεδίων πενταετίας για τον προγραμματισμό τους και τους στόχους τους όσον αφορά τις αδελφοποιήσεις και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Υποστήριξη σύνταξης προτάσεων προς τους Δήμους που δεν έχουν εμπειρία και περαιτέρω υποστήριξη βήμα-βήμα μέχρι να εκτελεστεί ένας πλήρης κύκλος ευρωπαϊκού έργου.
 • Δημιουργία σε επόμενο στάδιο (χρηματοδοτική περίοδος 2014-2020) οδηγού ορολογίας και ‘things to do or not to do’ υποβολής, διαχείρισης και εκτέλεσης έργων.
 • Καταγραφή του εξειδικευμένου προσωπικού (πχ στους θεματικούς τομείς IT, περιβάλλον, e-health κλπ) και αξιοποίησή του σε ευρύτερες συνεργασίες μεταξύ των Δήμων.
 • Αυτοματοποίηση & τυποποίηση της Διαδικασίας Συμμετοχής και Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τους Δήμους στα παρακάτω βήματα:
  Βήμα 1ο: Ετοιμασία Επιχειρησιακού Σχεδίου
  Βήμα 2ο: Εύρεση προσκλήσεων, εύρεση/σχεδιασμός & αξιολόγηση προτάσεων με βάση τις ανάγκες και λήψη απόφασης για συμμετοχή
  Βήμα 3ο: Υλοποίηση δράσης
  Βήμα 4ο: Αξιοποίηση αποτελεσμάτων.

Η αναλυτική περιγραφή των τεσσάρων βημάτων της διαδικασίας έχει καταγραφεί από τον εμπειρογνώμονα στην «Προκαταρκτική έκθεση αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης των Δήμων της Κύπρου σχετικά με την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων», η οποία έχει αναρτηθεί στο intranet του έργου SUSTAIN.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο σχεδόν των προτάσεων και εισηγήσεων του εμπειρογνώμονα του έργου SUSTAIN έχουν όχι μόνο υιοθετηθεί, αλλά και έχει ήδη δρομολογηθεί η υλοποίησή τους. Έτσι, έως το τέλος του έτους οπότε και ολοκληρώνεται το έργο SUSTAIN, οι Δήμοι της Κύπρου και του Βορείου Αιγαίου αναμένεται να έχουν στη διάθεσή τους, μια πλήρη φαρέτρα από εργαλεία για την αξιοποίηση των αδελφοποιήσεων και άλλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.