ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SUSTAIN: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DECISIVE

Το Ευρωπαϊκό έργο Sustain μετράει ήδη 3 μήνες ζωής. Η ιδέα για την υλοποίηση του έργου βασίστηκε σε μια σειρά από διαπιστώσεις: Τόσο η Ένωση Δήμων Κύπρου, όσο και η και η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ) αντιπροσωπεύουν γεωγραφικές περιοχές με τα ίδια χαρακτηριστικά: νησιωτικές περιοχές, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μικρό πληθυσμό, μικρό αριθμό Δήμων και την ίδια γλώσσα.

Όσον αφορά την ενασχόλησή τους με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι Δήμοι-μέλη και των δύο Ενώσεων αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, με την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού να είναι το βασικότερο από αυτά. Από την άλλη, οι δύο Ενώσεις παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα που αλληλοσυμπληρώνονται εξαιρετικά καλά: η ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ έχει μακρά εμπειρία υποστήριξης των μελών της για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, ενώ η Ένωση Δήμων Κύπρου μέσω του Γραφείου Βρυξελλών, έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και έχει δημιουργήσει δίκτυα εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Η συμμετοχή των δύο αυτών εταίρων κατά το έτος 2010 στο έργο DECISIVE, που είχε ως σκοπό την εκπαίδευση εθελοντών και δημοτικού προσωπικού για τη δημιουργία και διαχείριση αδελφοποιήσεων, απέδειξε ότι η συμμετοχή των εθελοντών / πολιτών στη διαδικασία είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν δεν βασίζεται σε ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό των Δήμων, το οποίο θα είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους εθελοντές και να δημιουργήσει τους απαραίτητους δεσμούς με τις Τοπικές Αρχές.

Ήδη, χάρη στο έργο DECISIVE, κάθε Δήμος της Κύπρου έχει τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού του, ικανό να ασχοληθεί με αδελφοποιήσεις. Τα άτομα αυτά θα κληθούν να συνεργαστούν με Έλληνες ομολόγους τους από την ΤΕΔΚ Χίου και να μάθουν από τις εμπειρίες τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν τρεις συνεδρίες κατάρτισης (μία στη Χίο, μία στην Κύπρο και μία στις Βρυξέλλες), με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.