Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ένωσης Δήμων Κύπρου

Σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 έλαβε χώρα στη Λευκωσία Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου για συζήτηση του θέματος της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκριμένα  της τοποθέτησης του Υπουργού Εσωτερικών για την ίδρυση Δευτεροβάθμιου Οργάνου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από εκτενή ανταλλαγή απόψεων και προσπάθεια για συγκλίσεις,  διαμορφώθηκαν δύο προσχέδια απόφασης που ήταν σχεδόν ταυτόσημα αλλά αντιμετώπιζαν ορισμένα σημεία από μια ελαφρά διαφορετική γωνία.

Η απόφαση που εγκρίθηκε με πλειοψηφία είναι η ακόλουθη:

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν συμφωνούμε με την πρόταση για μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων στο Δευτεροβάθμιο Όργανο που θα δημιουργηθεί. Πρόταση την οποία θεωρούμε καταστροφική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού καταστρατηγούνται οι Αρχές της αμεσότητας και της εγγύτητας προς τους δημότες και η άμεση λογοδοσία προς αυτούς. Άλλωστε δεν μπορεί να νοηθεί δευτεροβάθμιο όργανο χωρίς πρωτοβάθμιο.

Συμφωνούμε με τη σύσταση και δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων. Θεωρούμε ωστόσο ότι η προωθούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποβλέπει και επιτυγχάνει πρώτιστα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες με το ελάχιστο κόστος, μέσα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Αρχών της Επικουρικότητας και της Εγγύτητας.

Η εκ μέρους μας προτεινόμενη μορφή μεταρρύθμισης στηρίζεται σε δύο πυλώνες:

 1. Τη δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων, η σύνθεση των οποίων να προέρχεται από εκπροσώπηση εκ μέρους των Δήμων και των Κοινοτήτων με τις ακόλουθες εξουσίες/αρμοδιότητες:
  Ενιαία Πολεοδομική Αρχή
  Κατασκευή – Διαχείριση αποχετευτικών συστημάτων
  Επαρχιακά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Πολεοδομικά Έργα υπερτοπικής σημασίας, (περιφερειακοί σχεδιασμοί όπως τοπικά σχέδια, περιβαλλοντικοί σχεδιασμοί και μεγάλες περιφερειακές αναπτύξεις).
  Διαχείριση ΧΥΤΥ
  Υγειονομικές Αρχές
  Πολιτική Άμυνα
  Συμβούλια Υδατοπρομήθειας
 2. Θεσμοθέτηση Συμπλεγμάτων για κοινές υπηρεσίες και έργα τα οποία να λειτουργούν ως Πρωτοβάθμια Όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να διατηρείται η αυτοτέλεια των Δήμων και Κοινοτήτων, η εγγύτητα και η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα εξοικονομήσεις πόρων από τις οικονομίες κλίμακας.

Με βάση τα πιο πάνω διαφαίνεται η βούληση και η αποφασιστικότητα μας να στηρίξουμε τη σκοπούμενη μεταρρύθμιση η οποία θα υπηρετεί το καλό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος του πολίτη.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο με την Ένωση Δήμων προκειμένου να εξευρεθεί  η καλύτερη λύση για το καλό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας μας».
Ένωση Δήμων Κύπρου
Τρίτη 8 Ιουλίου, 2014