ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Γραμματέα Ενωσης Δήμων Κύπρου (η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι η μισθοδοτική κλίμακα Α14+2 41810, 43611, 45412, 47213, 49014, 50815, 52616, 54417, 56218, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία για τους δημόσιους υπαλλήλους. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Ενωσης Δήμων και να παραδοθούν στα Γραφεία της Ενωσης (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Μαΐου, 2008.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως, το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία της Ενωσης Δήμων (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσίας). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ