Σεμινάριο για το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECAP)

Το Πρόγραμμα Υποβοήθησης Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (ECAP), το οποίο υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2007, παρέχει ένα πλαίσιο προκειμένου να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων τους.

Σχεδιάζονται δράσεις για:

  • Καλύτερη ρύθμιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους της συμμόρφωσης στις ΜΜΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει όλη την κοινοτική νομοθεσία προκειμένου να διαπιστώσει πού μπορεί να μειώσει τα περιττά έξοδα ή το διοικητικό βάρος. Συνεργάζεται επίσης με φορείς υλοποίησης και καταβάλλει προσπάθειες για τη στενότερη συνεργασία με τον κλάδο των ΜΜΕ κατά τη χάραξη νέων πολιτικών.
  • Ανάπτυξη πιο προσβάσιμων εξατομικευμένων σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα ενσωματώνουν τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των ΜΜΕ με συνεκτικό και οικονομικό τρόπο.
  • Εστιασμένη χρηματοοικονομική βοήθεια για την προώθηση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών δημόσιων φορέων ή δικτύων επιχειρηματικής υποστήριξης, με στόχο την αειφόρο παραγωγή στις ΜΜΕ.
  • Οικοδόμηση τοπικής περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας, ώστε οι ΜΜΕ να ξεπεράσουν την έλλειψη τεχνογνωσίας σε εταιρικό επίπεδο.
  • Βελτιωμένη επικοινωνία και στοχευμένη πληροφόρηση. Ο δικτυακός τόπος του ECAP βρίσκεται ήδη online, ενώ σχεδιάζεται και μια σειρά από άλλα εργαλεία πληροφόρησης.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα οργανωθεί στην Κύπρο τον Νοέμβριο ενημερωτικό σεμινάριο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.rso.it/ecap/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=8 καθώς και στο κείμενο που ακολουθεί (στα αγγλικά):

Ιn 2009, the European Commission – DG Environment continues to organise capacity building seminars in support of the Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs (ECAP, http://ec.europa.eu/environment/sme/).

The ECAP seminars are the first step in establishing contact with and between local authorities, Chambers of Commerce, Enterprise Europe Network contact points, SMEs support organisations, NGOs and other stakeholders who provide or will provide further environmental training or advice to SMEs.

The seminars will promote the exchange of information and experiences on the ECAP programme, environmental legislation, funding at EU level and best practices related to improving SMEs’ environmental performance.

The ECAP capacity building seminars will be organised in Autumn 2009 in:

Austria, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Slovenia and Slovak Republic.

RSO S.p.A. and Eco-conseil Enterprise are in charge for the realization of this second series of seminars with the aim to build a network of European/National/Local environmental experts for SMEs and to implement some communication/information initiatives with the aim to raise awareness about environmental problems and legislation among SMEs.

In order to provide you the seminar details, you can use this link
For the registration please fill in the online form at the following link
For any further information please see the following link

Πατήστε εδώ για περισσότοερες πληροφορίες.