ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες νέο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το έτος 2008 μεταξύ της Γραμματείας της Επιτροπής των Περιφερειών και της Γραμματείας της Ένωσης Δήμων Κύπρου από τον Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθω Γερμανό και το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Gerhard Stahl. Το πρωτόκολλο ρυθμίζει μεταξύ άλλων τους όρους συνεργασίας των δύο πλευρών σε μια σειρά από θέματα όπως:

  • η συμμετοχή της Ένωσης Δήμων στο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ενώσεων Τ.Α.
  • την παροχή προς την ΕτΠ εμπειρογνωμοσύνης και απόψεων για θέματα Τοπικών Αρχών.
  • την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας
  • τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων επικοινωνίας (ιστοσελίδες, ενημερωτικά δελτία) και την αύξηση των δυνατοτήτων αμοιβαίας συμμετοχής σε διασκέψεις που οργανώνουν οι δύο οργανισμοί.

Με τη συμφωνία θεσμοθετείται επίσης η δυνατότητα της Ένωσης Δήμων να συμβάλει στο έργο της ΕτΠ με την ενίσχυση των επιτροπών της κατά την παροχή συνδρομής στους εισηγητές και βοηθώντας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας, ενώ η Γραμματεία της ΕτΠ συμφωνεί να συμπεριλάβει την Ένωση Δήμων μεταξύ των Εθνικών Ενώσεων οι οποίες προσκαλούνται να συμμετέχουν στον τακτικό διαρθρωμένο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ του Προέδρου της Ευρ. Επιτροπής και των Εθνικών Ενώσεων των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.

Οι Γραμματείς των δύο οργανισμών αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να συνεχίσουν τα θετικά βήματα για τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων επικοινωνίας και την αύξηση των δυνατοτήτων αμοιβαίας συμμετοχής σε διασκέψεις και συνεδρίες που οργανώνουν οι δύο οργανισμοί.

Το αρχικό Πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2005 μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της ΕτΠ Gerhard Stahl και του Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθου Γερμανού βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και η υλοποίηση του στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το πρωτόκολλο αυτό ήταν το πρώτο που υπογράφηκε μεταξύ της ΕτΠ και μιας Εθνικής Ένωσης Τοπικών Αρχών, ενώ πλέον η ΕτΠ προσανατολίζεται στην υπογραφή αντίστοιχων πρωτοκόλλων και με άλλες Εθνικές Ενώσεις.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008