Θεματικός Οδηγός για τις Μεταφορές

Ο Θεματικός Οδηγός για τις μεταφορές περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια:

1. Το πρώτο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
2. Το δεύτερο παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και εξηγεί λεπτομερώς το πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αυτό,
3. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο στο θεματικό πεδίο μεταφορές, και
4. Το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Θεματικό Οδηγό, όταν έχετε μια ιδέα για ένα έργο, μπορείτε να βρείτε όλες τις πιθανές λύσεις για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του, είτε μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» εάν αυτό είναι δυνατό, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να περιηγηθείτε στα τέσσερα κεφάλαια του Θεματικού Οδηγού, πατήστε εδώ.

Θεματικός Οδηγός για τη Δημόσια Υγεία και την Προστασία των Καταναλωτών

Ο Θεματικός Οδηγός για τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια:

1. Το πρώτο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
2. Το δεύτερο παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και εξηγεί λεπτομερώς το πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αυτό,
3. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο στο θεματικό πεδίο δημόσια υγεία και προστασία των καταναλωτών, και
4. Το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Θεματικό Οδηγό, όταν έχετε μια ιδέα για ένα έργο, μπορείτε να βρείτε όλες τις πιθανές λύσεις για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του, είτε μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» εάν αυτό είναι δυνατό, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να περιηγηθείτε στα τέσσερα κεφάλαια του Θεματικού Οδηγού, πατήστε εδώ.

Θεματικός Οδηγός για τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις

Ο Θεματικός Οδηγός για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια:

1. Το πρώτο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
2. Το δεύτερο παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και εξηγεί λεπτομερώς το πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αυτό,
3. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο στο θεματικό πεδίο δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, και
4. Το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Θεματικό Οδηγό, όταν έχετε μια ιδέα για ένα έργο, μπορείτε να βρείτε όλες τις πιθανές λύσεις για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του, είτε μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» εάν αυτό είναι δυνατό, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να περιηγηθείτε στα τέσσερα κεφάλαια του Θεματικού Οδηγού, πατήστε εδώ.

Θεματικός Οδηγός για την Τεχνολογία της Πληροφορίας

Ο Θεματικός Οδηγός για την τεχνολογία της πληροφορίας περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια:

1. Το πρώτο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
2. Το δεύτερο παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και εξηγεί λεπτομερώς το πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αυτό,
3. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο στο θεματικό πεδίο τεχνολογία της πληροφορίας, και
4. Το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Θεματικό Οδηγό, όταν έχετε μια ιδέα για ένα έργο, μπορείτε να βρείτε όλες τις πιθανές λύσεις για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του, είτε μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» εάν αυτό είναι δυνατό, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να περιηγηθείτε στα τέσσερα κεφάλαια του Θεματικού Οδηγού, πατήστε εδώ.

Θεματικός Οδηγός για τη Γεωργία

Ο Θεματικός Οδηγός για τη γεωργία περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια:

1. Το πρώτο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
2. Το δεύτερο παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και εξηγεί λεπτομερώς το πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αυτό,
3. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο στο θεματικό πεδίο γεωργία, και
4. Το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Θεματικό Οδηγό, όταν έχετε μια ιδέα για ένα έργο, μπορείτε να βρείτε όλες τις πιθανές λύσεις για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του, είτε μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» εάν αυτό είναι δυνατό, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να περιηγηθείτε στα τέσσερα κεφάλαια του Θεματικού Οδηγού, πατήστε εδώ.

Θεματικός Οδηγός για την Αλιεία

Ο Θεματικός Οδηγός για την αλιεία περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια:

1. Το πρώτο περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ,
2. Το δεύτερο παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» και εξηγεί λεπτομερώς το πώς μια ιδέα για έργο ή δράση θα μπορούσε να διατυπωθεί σωστά και να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα αυτό,
3. Το τρίτο κεφάλαιο παρέχει έναν πλήρη κατάλογο όλων των άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν ένα έργο στο θεματικό πεδίο αλιεία, και
4. Το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει μια λεπτομερή μεθοδολογία για το πώς μπορεί να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μία πρόταση χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας δράσης.

Με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Θεματικό Οδηγό, όταν έχετε μια ιδέα για ένα έργο, μπορείτε να βρείτε όλες τις πιθανές λύσεις για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησής του, είτε μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» εάν αυτό είναι δυνατό, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να περιηγηθείτε στα τέσσερα κεφάλαια του Θεματικού Οδηγού, πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων σχετικά με την εκποίηση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα

Θα θέλαμε να σχολιάσουμε με πολλή ανησυχία έγκυρα δημοσιεύματα τα οποία ολοένα και περισσότερο βλέπουν το φως της ημέρας σχετικά με την εκποίηση των Ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκική πλευρά εκμεταλλευόμενη την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε από το άθροισμα δικών μας λαθών, αλλά και από μια καλοστημένη παγίδα κύκλων της Ευρώπης προχωρεί σε μια τελική φάση τουρκοποίησης της κατεχόμενης περιοχής με τρόπο που η διχοτόμηση να μην είναι αναστρέψιμη και το Κυπριακό να λυθεί με αυτόν τον τρόπο.

Απ’ ότι φαίνεται, το πρόσφατο ενδιαφέρον προέρχεται από χώρες του αραβικού κόλπου, Ομάν, Ντουμπάι, Κατάρ και άλλες.

Καλούμε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τις διπλωματικές της υπηρεσίες και όλα τα μέσα στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει αυτή τη σχεδιασμένη εκπόρθηση της Κύπρου από όλες τις πλευρές.

Μας λυπεί το γεγονός ότι εκτός από την εποικοδομητική συνάντηση που είχε η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων με τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν βλέπουμε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άλλες πλευρές και η εικόνα που δίδεται γενικότερα στο λαό μας σήμερα είναι ότι παραδώσαμε τα όπλα και ακολουθούμε παθητικά τη μοίρα μας.

Εισηγούμαστε τόσο γι’ αυτό το θέμα, όσο και για πολλά άλλα θέματα που απασχολούν τον προσφυγικό κόσμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να καθορίσει το συντομότερο δυνατόν συνάντηση για χάραξη επιτέλους ακολουθητέας στρατηγικής και λήψη αποφάσεων.

 

2 Μαΐου, 2013
Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων
Ένωση Δήμων Κύπρου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Παρασκευή 10 Μαΐου, 2013

Προς Λειτουργούς ΜΜΕ:

Η Ένωση Δήμων Κύπρου πραγματοποιεί αύριο, 10 Μαΐου, 2013 και ώρα 11:00 πμ., στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία, έκτακτη Γενική Συνέλευση για συζήτηση των οικονομικών προβλημάτων των Δήμων και ανταλλαγή απόψεων για αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Δήμαρχος Αμμοχώστου, κ. Αλέξης Γαλανός, θα προβεί σε δηλώσεις. Είστε ευπρόσδεκτοι να παραμείνετε στην αίθουσα και για την ομιλία του Προέδρου και στην συνέχεια να αποχωρήσετε.

Στις 12:30 μμ. ο κ. Γαλανός, ανεξαρτήτως της εξέλιξης της Συνέλευσης θα εξέλθει της αίθουσας για να προβεί σε δηλώσεις.

Παρακαλούμε όπως καλύψετε δημοσιογραφικά το γεγονός.

Ευχαριστούμε.

Ένωση Δήμων Κύπρου
9 Μαΐου, 2013