Αγορά υπηρεσιών από την Ένωση Δήμων Κύπρου για διεκπεραίωση οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ενδιαφέρεται να αγοράσει υπηρεσίες για κάλυψη οργανωτικών και διοικητικών αναγκών της Επιτροπής των Κατεχόμενων Δήμων, για περίοδο ενός έτους, με προοπτική ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές ή στις Δημόσιες ή Διεθνείς Σχέσεις ή στα Νομικά ή στις Πολιτικές Επιστήμες με 3χρονη τουλάχιστον πείρα σε ευρωπαϊκά θέματα, να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα (γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν), να είναι πολύ καλοί χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook, e-mail και γενικά στη διαχείριση και μετατροπή ηλεκτρονικών δεδομένων) και να έχουν διοικητικές ικανότητες, ώστε το άτομο που θα επιλεγεί να μπορεί να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής όπως περιγράφονται πιο κάτω:

1. Συμμετοχή σε συνεδρίες της Επιτροπής, ετοιμασία και φύλαξη πρακτικών των συνεδριών, διεκπεραίωση των αποφάσεων και διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.
2. Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία της Επιτροπής και των διεθνών υποχρεώσεων των κατεχομένων Δήμων.
3. Επικοινωνία με τους κατεχόμενους Δήμους, ετοιμασία ανακοινώσεων, επιστολών και προβολή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των κατεχόμενων Δήμων σε θέματα διαφώτισης για το κυπριακό πρόβλημα.
4. Επαφές με άτομα και οργανωμένα σύνολα στην Κύπρο και στο εξωτερικό για θέματα σχετικά με τα καθήκοντα του.

Η ετήσια αντιμισθία θα είναι μέχρι €25.000,000 και θα κατανέμεται ισόποσα, μηνιαία.

Η παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της Ένωσης Δήμων και όπου χρειαστεί για έκτακτη υποχρέωση ή αντιπροσώπευση της Επιτροπής, εκτός των ωρών αυτών. Οι ώρες παροχής υπηρεσιών θα είναι περίπου 130 το μήνα (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας), με δικαίωμα απουσίας 20 εργάσιμων ημερών ετήσια, πέραν των επισήμων αργιών. Οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες θα παρέχονται μέσα στα καθορισμένα σε κάθε περίπτωση χρονικά πλαίσια.

Οι αιτητές / αιτήτριες θα πρέπει να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους προς την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου (Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170), μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου 2012, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαίωση της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Οι άρρενες αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Η διαδικασία πρόσληψης θα περιλαμβάνει γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη.