Αποτελέσματα των έντεκα (11) υποψηφίων στην γραπτή εξέταση που έγινε στις 11.9.2021 για τη θέση του Γραμματέα Ένωσης Δήμων Κύπρου

 

Α/Α Αριθμός

Υποψηφίου

Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης

%

1.

 

ΓΕΔ2 63,13
2 ΓΕΔ5 46,00
3. ΓΕΔ13 43,25
4. ΓΕΔ14 50,25
5. ΓΕΔ15 71,25
6. ΓΕΔ16 71,00
7. ΓΕΔ17 43,25
8. ΓΕΔ19 67,13
9. ΓΕΔ20 36,75
10. ΓΕΔ21 52,00
11. ΓΕΔ32 52,50

Επεξήγηση: 

(Ι) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει πετύχει βαθμολογία 50%.

(ΙΙ) Προσκλήθηκαν για προφορική συνέντευξη οι πέντε (5)  υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στην γραπτή εξέταση.