ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Οι Τοπικές Αρχές και οι τρεις διαστάσεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας

Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοργανώνει διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα: «Οι τοπικές αρχές και οι τρεις διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) της Στρατηγικής της Λισσαβόνας»

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τη βράβευση δοκιμίων που θα συγγράψουν προπτυχιακοί φοιτητές προγράμματος σπουδών επιπέδου “Bachelor”, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Τα δοκίμια πρέπει να είναι γραμμένα στην Ελληνική, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 3000 λέξεις και πρέπει να υποβληθούν σε δύο αντίτυπα μέχρι την 31η Ιουλίου 2007. Πρέπει να συνοδεύονται από: (α) σύνοψη που θα δικαιολογεί ότι το δοκίμιο ανταποκρίνεται στο θέμα του διαγωνισμού (μία σελίδα κατ’ ανώτατο όριο), (β) ένα Βιογραφικό Σημείωμα, και (γ) τα στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου).

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή που θα καθοριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων. Η Επιτροπή θα εκτιμήσει ιδιαίτερα στην αξιολόγησή της την τοπική διάσταση στη διάρθρωση του δοκιμίου.

Οι αποφάσεις της εν λόγω Επιτροπής είναι τελεσίδικες. Οι βραβευθέντες θα είναι τρεις και θα λάβουν χρηματικά βραβεία ύψους £1.000, £300 και £100 αντιστοίχως. Τα βραβεία αυτά θα τους απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων τον Νοέμβριο 2007.

Προθεσμία για την υποβολή των δοκιμίων: οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικώς ολόκληρο το φάκελό τους (δοκίμιο, σύνοψη, βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία υποψηφίου) στη διεύθυνση: Ένωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2007 (η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου θα αποτελεί απόδειξη). Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που υποβάλλονται για τον διαγωνισμό δεν επιστρέφονται.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006