Διακήρυξη αρχών και κατευθυντήρια στρατηγική δημοτικών αρχών «Προς μια αειφόρα δημοτική διαχείριση»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2010 στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων στη Λευκωσία δημοσιογραφική διάσκεψη κατά την οποία παρουσιάστηκε η διακήρυξη αρχών και κατευθυντήριας στρατηγικής δημοτικών αρχών «προς μια αειφόρα δημοτική διαχείριση».

Η διάσκεψη περιελάμβανε σχετική ομιλία του Προέδρου της ‘Ενωσης Δήμων και απαντήσεις σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Επισυνάπτεται για δημοσιοποίηση το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου καθώς και η Διακήρυξη Αρχών.

Συνημμένα:
Χαιρετισμός Προέδρου Ένωσης Δήμων Κύπρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου, 2010.

Αγαπητοί φίλοι,
Κατά τη συνεδρία της που έγινε στις 12 Ιανουαρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου ενέκρινε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

Αντίγραφο της Στρατηγικής, σας έχει διανεμηθεί.

Το κείμενο ετοιμάστηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου λαμβάνοντας καθοριστικά υπόψη σειρά διακηρύξεων και συμφωνιών των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών πόλεων και συνάδει πλήρως με τις υποχρεώσεις της Κύπρου σε θέματα που αφορούν τον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία αυτή αναλήφθηκε γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει όχι μόνο το μερίδιό της αλλά και αυξημένες υποχρεώσεις για την εφαρμογή πολιτικής για το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια, τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της ζωής στις πόλεις, αλλά και την οικονομική και κοινωνική μας ανάπτυξη.

Αυτό είναι απόλυτα λογικό, μια και η τοπική αυτοδιοίκηση ασκείται σε ένα επίπεδο κοντά σε εκείνο στο οποίο τα προβλήματα είναι υπαρκτά για το δημότη, και μοιράζεται την ευθύνη με το Κράτος για την επίλυσή τους.

Η Στρατηγική έχει ως στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να συνδράμει τις δημοτικές αρχές στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων προτεραιότητας που μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα 3 ως 5 χρόνων, μέσω,

α) της υιοθέτησης δράσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές πραγματικότητες και τις προτεραιότητες των πολιτών,

β) της διαμόρφωσης των ευρύτερων επιδιώξεων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάληψη ευθυνών στα πλαίσια της επικείμενης αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και

γ) της αποδοχής γενικότερων κοινών θέσεων που θα προωθούνται σε θέματα που άπτονται, κυρίως, της κρατικής εξουσίας.

Οι στόχοι και οι επιδιώξεις της Διακήρυξης καθώς και τα μέτρα που αναφέρονται στο Παράρτημά της, επιλέγηκαν με βάση τα κριτήρια της αναγκαιότητας, της σχετικότητας, της δυνατότητας ανάληψης ουσιαστικού ρόλου από μια τοπική αρχή, της ύπαρξης σωρείας πρακτικών υποδειγμάτων στην Ευρώπη για άντληση εμπειριών, και της συμβατότητας με Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Συνοπτικά, σημειώνονται τα ακόλουθα κύρια σημεία της Στρατηγικής:

α) Γενικές επιδιώξεις για τις πόλεις μας:
περιβαλλοντικά ευαίσθητες
καλά σχεδιασμένες και κτισμένες
με καλές επικοινωνιακές και συγκοινωνιακές συνδέσεις
καλά εξυπηρετούμενες
δίκαιες για όλους

β) Θεμελιώδεις αρχές δημοτικής διακυβέρνησης:
συμμετοχή
διαφάνεια
τοπική οικονομία
ισότητα
συνεργασίες.

γ) Πρωτοβουλίες και Μέτρα.(Επειδή τα μέτρα είναι πάρα πολλά, αναφέρεται ενδεικτικά ένα μέτρο για κάθε τομέα.)
Αειφόρα Χρήση Γης (αστικός εμπλουτισμός)
Θόρυβος (ρύθμιση του θέματος των νέων αναπτύξεων σε περιοχές που υποφέρουν από θόρυβο)
Κλιματικές αλλαγές (Σχέδια Δράσης για τον Άνθρακα)
Ενέργεια (αξιοποίηση εξειδικευμένων φορέων για την παροχή συμβουλών στις δημοτικές αρχές για την αποδοτική χρήση ενέργειας)
Μεταφορές (στήριξη του προγράμματος για τη ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος δημόσιων αστικών συγκοινωνιών)
Πολιτική στάθμευσης (ενθάρρυνση περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων)
Δημοτικά Οχήματα (αντικατάσταση των δημοτικών οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικότερα)
Διακίνηση πεζών (ολοκληρωμένα σχέδια για περπάτημα χωρίς εμπόδια)
Ποδηλατοκίνηση (ενοποιημένα σχέδια ποδηλατικής κινητικότητας σε επίπεδο αστικών συγκροτημάτων)
Δημόσιοι ανοικτοί χώροι (παγκύπρια πρωτοβουλία για ασφαλείς δημόσιους χώρους)
Διαχείριση αποβλήτων (συστήματα καταβολής των τελών με βάση την επιβάρυνση που προκαλείται από τα απόβλητα)
Κατανάλωση νερού (προγράμματα εξοικονόμησης νερού στις δημοτικές εγκαταστάσεις/ δραστηριότητες)
Περιβαλλοντική διαχείριση (εξασφάλιση του Οικολογικού Σήματος για τη δομή και τις λειτουργίες της όλης διαχείρισης των Δήμων)
Πράσινες δημοτικές αγορές (υιοθέτηση στόχων και στρατηγικής για πράσινες δημοτικές προμήθειες, όπως για φωτοαντιγραφικό χαρτί και λαμπτήρες)

Το κείμενο έχει, ήδη, σταλεί στις δημοτικές αρχές, με την εισήγηση όπως η Στρατηγική εξεταστεί στα πλαίσια των διαδικασιών τις οποίες οι ίδιες θα κρίνουν ως τις πιο ενδεδειγμένες όπως, για παράδειγμα, με την υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη σύσταση Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη σύσταση διευρυμένης επιτροπής και από άλλα τοπικά σύνολα, τη δημόσια παρουσίαση, τη διαβούλευση μέσω του διαδικτύου, κλπ.

Το ζητούμενο είναι όπως, με βάση τη Στρατηγική, διαμορφωθεί για κάθε Δήμο και από τον ίδιο το Δήμο, ένα πιο στοχευμένο κείμενο με συγκεκριμένες προτεραιότητες που να ανταποκρίνονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις προσδοκίες των δημοτών. Αυτό, θα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την κάθε Δημοτική Αρχή στη συντονισμένη προώθηση των διαφόρων μέτρων, είτε με δικά της μέσα, είτε μέσω συμβούλων. Για μέτρα υπερτοπικής σημασίας ή που ενδιαφέρουν περισσότερες της μιας δημοτικές αρχές, θα επιδιωχθεί να συσταθούν διαδημοτικές επιτροπές. Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι, επίσης, έτοιμη να αναλάβει να συντονίσει τη διαδικασία προώθησης μερικών από αυτά.

Για τα μέτρα που αφορούν αποκλειστικά το δημόσιο τομέα θα αναληφθούν πρωτοβουλίες από την Εκτελεστική Επιτροπή να συναντηθεί με τους αρμόδιους Υπουργούς και Επιτροπές της Βουλής, για ενημέρωση και ζήτηση σχετικών δράσεων, συνεργασιών, κλπ.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου θα παρακολουθεί το όλο θέμα και θα μεριμνά ώστε να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στις δημοτικές αρχές για την προώθηση των διαφόρων μέτρων, είτε πρόκειται για νέα είτε θα πρόκειται για την εντατικοποίηση ή διαφοροποίηση υφιστάμενων.

Σας ευχαριστώ.

Για το κείμενο της ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» πατήστε εδώ.