Έναρξη διαβούλευσης με ενδιαφερόμενα μέρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της «διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης» που προβλέπεται από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες (2006/123/ΕΚ) -άρθρο 39 (2)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της «διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης», άρθρο 39(2) της Οδηγίας των Υπηρεσιών, έχει ξεκινήσει από τις 30/6/2010 διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα διαρκέσει μέχρι και τις 13/9/2010.

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις και εκτιμήσεις των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας καθώς και άλλες υφιστάμενες εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο, επισύρεται η προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω διαβούλευσης όλα τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας, αλλά μόνο ορισμένα είδη μέτρων που σχετίζονται με απαιτήσεις που επιβάλλονται είτε στην εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος ή στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση στηρίζεται σε ειδικό Ερωτηματολόγιο που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικό έγγραφο διαβούλευσης, καθώς και σε συνοπτικά κείμενα που ετοιμάσθηκαν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη στη βάση των Εκθέσεων IPM που υποβλήθηκαν (για άρθρα 9, 15, 16 και 25 της Οδηγίας των Υπηρεσιών). Τα σχετικά έγγραφα όπως και άλλο πληροφοριακό υλικό, περιλαμβανομένων οδηγιών για συμπλήρωση και υποβολή του Ερωτηματολογίου, βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο διαδίκτυο: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει μέχρι το τέλος του 2010, Έκθεση με τα αποτελέσματα της «διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης», συμπεριλαμβανομένης της παρούσας διαβούλευσης, προς το Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.