Εργαστήριο με θέμα την εφαρμογή της εναρμονισθείσας νομοθεσίας στον τομέα των δομικών προϊόντων

Διοργανώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου από την Ενωση Δήμων Κύπρου Εργαστήριο με θέμα την εφαρμογή της εναρμονισθείσας νομοθεσίας που αφορά τα προϊόντα του τομέα δομικών προϊόντων.

Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των Μηχανικών και των Τεχνικών των Δήμων αναφορικά με το νέο καθεστώς υποχρεώσεων, το οποίο διαμορφώνεται σε σχέση με τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών.

Στο Εργαστήριο έγιναν καταρχήν δύο γενικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην Κύπρο και την τυποποίηση στον τομέα των δομικών προϊόντων.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Μεταλλείων το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων των Δομικών Κατασκευών Διάταγμα του 2006 καθώς και η διαδικασία δειγματοληψίας για αδρανή.

Ακολούθησαν δύο παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Εργαστηρίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων: μία αναφορικά με τις προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων για αδρανή και μία για τη διαφοροποίηση που έχει επέλθει στους εργαστηριακούς ελέγχους.

Τέλος έγινε παρουσίαση κάποιων επισημάνσεων σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας στους Δήμους, από εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
29 Σεπτεμβρίου, 2006.