Κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667.
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396.
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
(α) σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής
(β) ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων
(γ) αξιολόγηση προσφορών
(δ) διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων
(ε) σχεδιασμό, συντήρηση και διαχείριση τραπεζών πληροφοριών
(στ) ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων
(ζ) διεύθυνση, διαχείριση και συντήρηση έργων πληροφορικής
(η) διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας

2.2 Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ένωσης Δήμων. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει μελέτες, σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, εξετάζει και ελέγχει τα παραδοτέα διαφόρων έργων και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

2.3 Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες, Data Communications).

3.2 Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου συναφούς με τα πιο πάνω θέματα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.3 Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα σύνταξης στις γλώσσες αυτές επιστολών, υπομνημάτων, μελετών, εκθέσεων, πρακτικών κτλ με σαφήνεια και ταχύτητα.

3.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

3.5 Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

3.6 Πείρα στη διεύθυνση έργων πληροφορικής (να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς), στα οποία να έχουν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογίες παρακολούθησης έργων, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:
(α) Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής της Πληροφορικής, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

(β) Ο κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης, δυνατό να εργάζεται με ειδικό ωράριο, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει η Ένωση Δήμων.

(γ) Σημειώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου, αναφορικά με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, για πρόσωπα που από την 1.1.2012 διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

 

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 23 Νοεμβρίου 2018, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτές εξετάσεις, σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου.