Προκήρυξη για τη θέση ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση

ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)


1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €15109, 15201,15293,15385,15496,15681,16060, 16439,16818,17197, 17576,17967,18544.
A5: €16196, 16826,17455,18168,19139,20110,21081,22052,23023,23994,24965,25936,26907.
Α7 (II) :€22648,23780,24912,26044,27176,28308,29440,30572,31704,32836,33968,35100,36232.
(Συνδυασμένες Κλίμακες)


2. Καθήκοντα και ευθύνες
:

2.1    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2.2   Δακτυλογραφεί ή / και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

2.3   Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή / και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.

2.4   Ετοιμάζει επιστολές και έντυπα και μεριμνά για την αποστολή τους.

2.5   Βοηθά στην εκτέλεση ή /και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ένωσης.

2.6   Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.7   Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

2.8   Εκτελεί καθήκοντα αποθηκάριου και τηρεί τα ανάλογα μητρώα.

2.9    Συλλέγει, επεξεργάζεται  και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων της Ένωσης.

2.10   Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

2.11   Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.

2.12  Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων της Ένωσης και άλλων συσκέψεων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.13   Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν και καθήκοντα  υπεύθυνου αρχείου.

2.14   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.


3. Απαιτούμενα προσόντα
:

3.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

3.2  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.3   Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.4   Πολύ καλή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σχετικών λογιστικών προγραμμάτων και άλλων προγραμμάτων αυτοματοποίησης γραφείου.

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου (Οδός Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ. ώρα της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2022, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία).

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (στο τέλος αυτής της σελίδας).  Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτή εξέταση που θα περιλαμβάνει Ελληνικά, Αγγλικά, Ειδικό Θέμα, Γενικές Ερωτήσεις σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την Ένωση Δήμων Κύπρου.

7. Ακολούθως, οι τρεις (3) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, κατά σειράν επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση / συνέντευξη ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων.

 

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
1η Ιουλίου 2022

 

Έγγραφα Προκήρυξης

1. Προκύρηξη θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

2. Σχέδιο Υπηρεσίας Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

3α. Έντυπο Αίτησης

3β. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης

Προκήρυξη για τη θέση Γραμματέα Ένωσης Δήμων Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14+2 : 57077, 59535, 61993, 64451, 66909, 69367, 71825, 74283, 76741

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προνοούνται από το Καταστατικό της Ένωσης Δήμων.

(β) Εκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

(2) Δεκαετής τουλάχιστο ευδόκιμη διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε σχέση με την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων, την ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών, τη διεκπεραίωση αποφάσεων, τη διεξαγωγή αλληλογραφίας και την εφαρμογή νομοθεσίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά / διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες των Δήμων.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

 

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 23 Ιουλίου, 2021, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που να στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτή εξέταση σε ειδικό θέμα που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν τον περί Δήμων Νόμο, τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου καθώς και ερωτήσεις που αποσκοπούν στη διαπίστωση του υψηλού επιπέδου γνώσεων, πρακτικής εφαρμογής και κρίσης σε θέματα που άπτονται των εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών της θέσης, σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου.

 

7. Ακολούθως, οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, κατά σειράν επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση/συνέντευξη ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων.

 

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
22 Ιουνίου 2021

 

Έγγραφα Προκήρυξης

1. Προκήρυξη Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

2. Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

3α. Έντυπο Αίτησης

3β. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση ακινήτου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Ένωση Δήμων Κύπρου δέχεται από νομικά ή και φυσικά πρόσωπα εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση του πιο κάτω ακινήτου της για χρονικό διάστημα 33 ετών.

 

Στοιχεία ακινήτου:

Αρ. Εγγραφής 0/18670 Φύλλο/Σχέδιο 49/32
Τμήμα 00 Τεμάχιο 124
Εμβαδό 22.580 τ.μ. Χωρίον: Κοφίνου, Επαρχία Λάρνακας
Μερίδιο: το όλον, ελεύθερη / κενή διακατοχή

 

Πολεοδομική Ζώνη και Συντελεστές:

Το 65% του τεμαχίου (14.677τ.μ.) ανήκει στην πολεοδομική ζώνη Β2 (Βιομηχανική περιοχή κατηγορίας Α’) και το υπόλοιπο 35% (7.903τ.μ.) ανήκει στην πολεοδομική ζώνη Ζ3 (Ζώνη Προστασίας).

 

Ζώνη Β2:

Συντελεστής δόμησης 90% Συντελεστής κάλυψης 50%
Ορόφοι 2  Ύψος 8.30 μ

 

Ζώνη Ζ3:

Συντελεστής δόμησης 10% Συντελεστής κάλυψης 10%
Ορόφοι 1 Ύψος 5.00 μ

 

Χρόνος για υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 30 Ιουλίου, 2019.

Η Ένωση Δήμων δεν θα είναι υπόχρεη να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία στη βάση των δηλώσεων ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν βάση της παρούσας προκήρυξης ή/και να προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών.

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στις προτεινόμενες εγγυήσεις – εξασφαλίσεις για την έγκαιρη καταβολή του προτεινόμενου ενοικίου καθ’ όλην την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ενοικίασης, στην περίπτωση κατά την οποία θα συνομολογηθεί μια τέτοια σύμβαση.

Σημείωση: Η οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ακινήτου θα πρέπει να είναι εντός των πραγματικών και νομικών χαρακτηριστικών του ακινήτου και να κατατεθεί στα γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία.

Κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667.
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396.
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:
(α) σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής
(β) ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων
(γ) αξιολόγηση προσφορών
(δ) διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων
(ε) σχεδιασμό, συντήρηση και διαχείριση τραπεζών πληροφοριών
(στ) ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων
(ζ) διεύθυνση, διαχείριση και συντήρηση έργων πληροφορικής
(η) διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας

2.2 Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ένωσης Δήμων. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει μελέτες, σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, εξετάζει και ελέγχει τα παραδοτέα διαφόρων έργων και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

2.3 Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες, Data Communications).

3.2 Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου συναφούς με τα πιο πάνω θέματα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

3.3 Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ικανότητα σύνταξης στις γλώσσες αυτές επιστολών, υπομνημάτων, μελετών, εκθέσεων, πρακτικών κτλ με σαφήνεια και ταχύτητα.

3.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

3.5 Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

3.6 Πείρα στη διεύθυνση έργων πληροφορικής (να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς), στα οποία να έχουν χρησιμοποιηθεί μεθοδολογίες παρακολούθησης έργων, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:
(α) Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής της Πληροφορικής, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

(β) Ο κάτοχος της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Ένωσης, δυνατό να εργάζεται με ειδικό ωράριο, σύμφωνα με Κανόνες που εγκρίνει η Ένωση Δήμων.

(γ) Σημειώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου, αναφορικά με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, για πρόσωπα που από την 1.1.2012 διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

 

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 23 Νοεμβρίου 2018, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτές εξετάσεις, σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου.

Διαγωνισμός για την απόκτηση Ολοκληρωμένου Συστήματος για τους Δήμους (Acquisition of an Integrated Municipality System)

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά προσφορές για την απόκτηση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος για τους Δήμους, το οποίο θα υποστηρίζει τις επιχειρησιακές δραστηριοτήτες των Δήμων μέσω ολοκληρωμένων τεχνολογίων πληροφοριών, καθώς επίσης και τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επιχειρησιακής υποστήριξης.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, τα οποια είναι διαθέσιμα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη σελίδα:
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3372408

Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά προσφορές για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες του παρόντος διαγωνισμού χωρίζονται σε δυο φάσεις: 1. Στη Φάση 1, όπου ο επιτυχών προσφοροδότης αναμένεται να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στους Δήμους της Κύπρου σε σχέση με τις λειτουργίες και διαδικασίες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό (λογισμικά προγράμματα, τεχνικός εξοπλισμός hardware, συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών, διαδικτυακές υποδομές, κ.α.) του κάθε Δήμου ξεχωριστά και 2. Στη Φάση 2, όπου αναμένεται να ετοιμαστεί και να υποβληθεί Μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί το Αντικείμενο της Σύμβασης, όπου θα εξετάζονται μεταξύ άλλων και οι διάφορες επιλογές για την υλοποίηση του συστήματος. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη σελίδα: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=667247.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – Παγκύπριος Εικαστικός και Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα: “Τόποι, Πρόσωπα, Μνήμες από την κατεχόμενη Κύπρο”

«Τόποι, Πρόσωπα, Μνήμες από την κατεχόμενη Κύπρο»

Εικαστικό και φωτογραφικό διαγωνισμό προκηρύσσει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων προκηρύσσει δύο παγκύπριους διαγωνισμούς, έναν εικαστικό και ένα φωτογραφικό, με θέμα «Τόποι, Πρόσωπα, Μνήμες από την κατεχόμενη Κύπρο». Ο διαγωνισμός έχει στόχο να προσφέρει την ευκαιρία σε νέους που γεννήθηκαν μετά την εισβολή του 1974 να προβάλουν με δημιουργικό τρόπο τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα τους για την κατεχόμενη Κύπρο και τον προσφυγικό κόσμο.

Τα 20 καλύτερα έργα από κάθε διαγωνισμό θα παρουσιαστούν το Νοέμβριο, σε εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων στην Πύλη Αμμοχώστου.Στους δύο διαγωνισμούς μπορούν να υποβάλουν έργα Κύπριοι νέοι που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ηλικίας 15 μέχρι 35 χρόνων. Κάθε έργο (πίνακας ή φωτογραφία) πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη ιστορία, αφήγηση, περιγραφή, απόφθεγμα ή ποίημα, μέγιστης έκτασης 150 λέξεων. Θα απονεμηθούν 1ο, 2ο και 3ο βραβείο, καθώς και τρεις έπαινοι σε κάθε διαγωνισμό (τιμητικές πλακέτες και διπλώματα). Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στα €300, το δεύτερο στα €200 και το τρίτο στα €100, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν διπλώματα συμμετοχής. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από καταρτισμένες κριτικές επιτροπές, οι οποίες θα αποτελούνται από επαγγελματίες και καταξιωμένες προσωπικότητες στον τομέα τους.

Όλα τα έργα μπορούν να παραδίδονται μαζί με τα συνοδευτικά τους κείμενα και τα δελτία συμμετοχής στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στη διεύθυνση: Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία (8:30πμ-3:00μμ) ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική θυρίδα 22033, 1516, Λευκωσία. Τελευταία ημέρα υποβολής των έργων είναι η Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013, ώρα 3.00 μμ.

Δελτία συμμετοχής και επιπλέον πληροφορίες για τους δύο διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων www.ucm.org.cy, στο τηλέφωνο 22445242 ή στο email: ep.katex.demon@ucm.org.cy

Παγκύπριος Εικαστικός και Φωτογραφικός Διαγωνισμός με θέμα: “40 χρόνια κατοχής – 40 χρόνια ελπίδας” – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

«40 χρόνια κατοχής, 40 χρόνια ελπίδας»

Εικαστικό και φωτογραφικό διαγωνισμό προκηρύσσει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων προκηρύσσει δύο παγκύπριους διαγωνισμούς, έναν εικαστικό και ένα φωτογραφικό, με θέμα «40 χρόνια κατοχής, 40 χρόνια ελπίδας». Ο διαγωνισμός έχει στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους που γεννήθηκαν μετά την εισβολή του 1974 να προβάλουν με δημιουργικό τρόπο τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα τους για την συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας, το πόνο του προσφυγικού κόσμου, αλλά και την ελπίδα για επιστροφή στα σπίτια μας και την επανένωση του νησιού μας.

Τα 20 καλύτερα έργα από κάθε διαγωνισμό θα παρουσιαστούν το Νοέμβριο, σε εκδήλωση καταδίκης της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων  σε συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου.

Στους δύο διαγωνισμούς μπορούν να υποβάλουν έργα Κύπριοι νέοι που διαμένουν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, ηλικίας 6 με 40 χρόνων για την αντίστοιχη κατηγορία: Κατηγορία Α: 6-12 χρόνων, Κατηγορία Β: 13-18 χρόνων, Κατηγορία Γ: 19-40 χρόνων. Κάθε έργο (πίνακας ή φωτογραφία) πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη ιστορία, αφήγηση, περιγραφή, απόφθεγμα ή ποίημα, μέγιστης έκτασης 100 λέξεων. Θα απονεμηθούν 1ο, 2ο και 3ο χρηματικό βραβείο, καθώς και τρεις έπαινοι σε κάθε διαγωνισμό (τιμητικές πλακέτες και διπλώματα). Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από καταρτισμένες κριτικές επιτροπές, οι οποίες θα αποτελούνται από επαγγελματίες και καταξιωμένες προσωπικότητες στον τομέα τους.

Όλα τα έργα μπορούν να παραδίδονται μαζί με τα συνοδευτικά τους κείμενα και τα δελτία συμμετοχής στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στη διεύθυνση: Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία (8:30πμ-2:30μμ) ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική θυρίδα 22033, 1516, Λευκωσία. Τελευταία ημέρα υποβολής των έργων είναι η Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014, ώρα 3.00 μμ.

Δελτία συμμετοχής και επιπλέον πληροφορίες για τους δύο διαγωνισμούς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων www.ucm.org.cy, στην κατηγορία «Προκηρύξεις», στο τηλέφωνο 22445242 ή στο email ep.katex.demon@ucm.org.cy

Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνικής Διεύθυνσης Έργου (Technical Project Management Consultant) για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την Ενιαία Μηχανογρ. και για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλ. Διακυβ. στους Δήμους της Κύπρου

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ζητά προσφορές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικής Διεύθυνσης Έργου (Technical Project Management Consultant) από ένα (1) φυσικό πρόσωπο ή από νομικό πρόσωπο, καθ’ όλην τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένο άτομο το οποίο θα επιφορτιστεί προσωπικά με την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης και δεν θα μπορεί να αναθέτει κανένα μέρος της εργασίας του σε άλλο πρόσωπο. Το άτομο αυτό θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο καθ’ όλην τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Νοείται ότι, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο να αντικατασταθεί το άτομο, τότε το νέο άτομο που θα εισηγηθεί, θα πρέπει απαραίτητα να πληροί όλες τις προϋποθέσεις, εμπειρία και τεχνογνωσία και απαιτήσεις στελέχωσης όπως προβλέπονται στα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν απαιτούνται επί καθημερινής βάσης, αλλά στη βάση των αναγκών της αναθέτουσας αρχής και οι οποίες προδιαγράφονται αναλυτικότερα πιο κάτω. Ο επιτυχών προσφοροδότης θα έχει υπό την επίβλεψη του την υλοποίηση του Έργου της «Δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής για την ενιαία μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου».

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη σελίδα:
https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1519721.