Προκήρυξη για τη θέση Γραμματέα Ένωσης Δήμων Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ: (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14+2 : 57077, 59535, 61993, 64451, 66909, 69367, 71825, 74283, 76741

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί τα καθήκοντα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προνοούνται από το Καταστατικό της Ένωσης Δήμων.

(β) Εκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law) ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

(2) Δεκαετής τουλάχιστο ευδόκιμη διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε σχέση με την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων, την ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών, τη διεκπεραίωση αποφάσεων, τη διεξαγωγή αλληλογραφίας και την εφαρμογή νομοθεσίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά / διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(3) Πολύ καλή γνώση των περί Δήμων Νόμων και Κανονισμών, καθώς και των Νόμων και Κανονισμών που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες των Δήμων.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

 

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 23 Ιουλίου, 2021, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που να στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτή εξέταση σε ειδικό θέμα που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορούν τον περί Δήμων Νόμο, τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου καθώς και ερωτήσεις που αποσκοπούν στη διαπίστωση του υψηλού επιπέδου γνώσεων, πρακτικής εφαρμογής και κρίσης σε θέματα που άπτονται των εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών της θέσης, σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου.

 

7. Ακολούθως, οι πέντε (5) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, κατά σειράν επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση/συνέντευξη ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΄Ενωσης Δήμων.

 

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
22 Ιουνίου 2021

 

Έγγραφα Προκήρυξης

1. Προκήρυξη Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

2. Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης Γραμματέα ΕΔΚ

3α. Έντυπο Αίτησης

3β. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης