Προκήρυξη για τη θέση ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση

ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)


1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €15109, 15201,15293,15385,15496,15681,16060, 16439,16818,17197, 17576,17967,18544.
A5: €16196, 16826,17455,18168,19139,20110,21081,22052,23023,23994,24965,25936,26907.
Α7 (II) :€22648,23780,24912,26044,27176,28308,29440,30572,31704,32836,33968,35100,36232.
(Συνδυασμένες Κλίμακες)


2. Καθήκοντα και ευθύνες
:

2.1    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2.2   Δακτυλογραφεί ή / και στενογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

2.3   Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή / και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.

2.4   Ετοιμάζει επιστολές και έντυπα και μεριμνά για την αποστολή τους.

2.5   Βοηθά στην εκτέλεση ή /και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ένωσης.

2.6   Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.7   Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

2.8   Εκτελεί καθήκοντα αποθηκάριου και τηρεί τα ανάλογα μητρώα.

2.9    Συλλέγει, επεξεργάζεται  και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία των λογαριασμών και των οικονομικών καταστάσεων της Ένωσης.

2.10   Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

2.11   Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.

2.12  Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων της Ένωσης και άλλων συσκέψεων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.13   Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της Κλίμακας Α7 δυνατό να ανατεθούν και καθήκοντα  υπεύθυνου αρχείου.

2.14   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.


3. Απαιτούμενα προσόντα
:

3.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

3.2  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.3   Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.4   Πολύ καλή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σχετικών λογιστικών προγραμμάτων και άλλων προγραμμάτων αυτοματοποίησης γραφείου.

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου (Οδός Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής, όχι αργότερα από την 12.00μ. ώρα της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2022, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία).

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 5170) ή και στην ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (στο τέλος αυτής της σελίδας).  Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη.

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε γραπτή εξέταση που θα περιλαμβάνει Ελληνικά, Αγγλικά, Ειδικό Θέμα, Γενικές Ερωτήσεις σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την Ένωση Δήμων Κύπρου.

7. Ακολούθως, οι τρεις (3) πρώτοι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση, κατά σειράν επιτυχίας, θα προσκληθούν και σε προφορική εξέταση / συνέντευξη ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων.

 

 

Ένωση Δήμων Κύπρου
1η Ιουλίου 2022

 

Έγγραφα Προκήρυξης

1. Προκύρηξη θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

2. Σχέδιο Υπηρεσίας Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

3α. Έντυπο Αίτησης

3β. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Αίτησης