Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση ακινήτου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Ένωση Δήμων Κύπρου δέχεται από νομικά ή και φυσικά πρόσωπα εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση του πιο κάτω ακινήτου της για χρονικό διάστημα 33 ετών.

 

Στοιχεία ακινήτου:

Αρ. Εγγραφής 0/18670 Φύλλο/Σχέδιο 49/32
Τμήμα 00 Τεμάχιο 124
Εμβαδό 22.580 τ.μ. Χωρίον: Κοφίνου, Επαρχία Λάρνακας
Μερίδιο: το όλον, ελεύθερη / κενή διακατοχή

 

Πολεοδομική Ζώνη και Συντελεστές:

Το 65% του τεμαχίου (14.677τ.μ.) ανήκει στην πολεοδομική ζώνη Β2 (Βιομηχανική περιοχή κατηγορίας Α’) και το υπόλοιπο 35% (7.903τ.μ.) ανήκει στην πολεοδομική ζώνη Ζ3 (Ζώνη Προστασίας).

 

Ζώνη Β2:

Συντελεστής δόμησης 90% Συντελεστής κάλυψης 50%
Ορόφοι 2  Ύψος 8.30 μ

 

Ζώνη Ζ3:

Συντελεστής δόμησης 10% Συντελεστής κάλυψης 10%
Ορόφοι 1 Ύψος 5.00 μ

 

Χρόνος για υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 30 Ιουλίου, 2019.

Η Ένωση Δήμων δεν θα είναι υπόχρεη να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία στη βάση των δηλώσεων ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν βάση της παρούσας προκήρυξης ή/και να προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών.

Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στις προτεινόμενες εγγυήσεις – εξασφαλίσεις για την έγκαιρη καταβολή του προτεινόμενου ενοικίου καθ’ όλην την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ενοικίασης, στην περίπτωση κατά την οποία θα συνομολογηθεί μια τέτοια σύμβαση.

Σημείωση: Η οποιαδήποτε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ακινήτου θα πρέπει να είναι εντός των πραγματικών και νομικών χαρακτηριστικών του ακινήτου και να κατατεθεί στα γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία.