Συμμετοχή Ένωσης Δήμων στο «2007- Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για όλους»

Η Ένωση Δήμων, στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της για την προώθηση της ισότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα είναι ένας από τους κύριους φορείς-εταίρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «2007 – Έτος Ίσων ευκαιριών για όλους» μέσω του οποίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδιάζει να υλοποιήσει την εθνική στρατηγική του για την προώθηση της Ισότητας σε όλους τους τομείς (φύλο, εθνικότητα, θρησκεία κ.α).

Η Ένωση Δήμων θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, με μια δράση που στόχο έχει την εξάλειψη των στερεοτύπων όσον αφορά την ίση εκπροσώπηση και συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην τοπική ζωή.

Η δράση αυτή θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις αντιλήψεις που επικρατούν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εργαστήριο/ σεμινάριο στο οποίο ομιλητές θα είναι ξένοι εμπειρογνώμονες. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν εκτός από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς από το ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τέλος θα εκδοθεί εγχειρίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας μαζί με τα συμπεράσματα του σεμιναρίου όπως και άλλες πληροφορίες σχετικά με την όλη δράση.

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα θα απευθύνεται σε αιρετούς (δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους), στις υπηρεσίες των Δήμων (δημοτικούς υπαλλήλους) και στο ευρύτερο κοινό. Τα αποτελέσματα θα παρουσιάζουν την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις νοοτροπίες και στερεότυπα σε σχέση με το θέμα της ίσης συμμετοχής και εκπροσώπησης των Γυναικών στην τοπική ζωή. Οι ξένοι εμπειρογνώμονες θα συμβάλουν παρουσιάζοντας καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες τους και τα θετικά αποτελέσματα που επήλθαν μετά τη συμβολή και των δύο φύλων στην ανάπτυξη και οργάνωση των πόλεών τους. Ως αποτέλεσμα του σεμιναρίου αναμένεται να υπάρξουν εισηγήσεις που θα οδηγούν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Η δράση αυτή αναμένεται να ξεκινήσει το Μάρτιο του 2007 και να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006.