Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Η επιτυχημένη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Γραμματείας της Επιτροπής των Περιφερειών και της Γραμματείας της Ένωσης Δήμων κατά το έτος 2006, ώθησε τις δύο πλευρές να προωθήσουν την υπογραφή ενός νέου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για το 2007.

Το νέο Πρωτόκολλο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 24 Ιανουαρίου 2007 από τον Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθω Γερμανό και το Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Gerhard Stahl και ρυθμίζει μεταξύ άλλων τους όρους συνεργασίας των δύο πλευρών σε μια σειρά από θέματα όπως:

  • τη συμμετοχή της Ένωσης Δήμων στο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ενώσεων Τ.Α.
  • την παροχή προς την ΕτΠ εμπειρογνομοσύνης και απόψεων για θέματα Τοπικών Αρχών της Κύπρου
  • την καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας
  • τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων επικοινωνίας (ιστοσελίδες, ενημερωτικά δελτία) και την αύξηση των δυνατοτήτων αμοιβαίας συμμετοχής σε διασκέψεις που οργανώνουν οι δύο οργανισμοί.

Πιο συγκεκριμένα, με τη συμφωνία θεσμοθετείται η δυνατότητα της Ένωσης Δήμων να συμβάλει στο έργο της ΕτΠ με την ενίσχυση των επιτροπών της κατά την παροχή συνδρομής στους εισηγητές και βοηθώντας στην παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας, ενώ η Γραμματεία της ΕτΠ συμφωνεί να συμπεριλάβει την Ένωση Δήμων μεταξύ των Εθνικών Ενώσεων οι οποίες προσκαλούνται να συμμετέχουν στον τακτικό διαρθρωμένο διάλογο που διεξάγεται μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ενώσεων των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.

Οι Γραμματείς των δύο οργανισμών αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να συνεχίσουν τα θετικά βήματα για τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων επικοινωνίας και την αύξηση των δυνατοτήτων αμοιβαίας συμμετοχής σε διασκέψεις και συνεδρίες που οργανώνουν οι δύο οργανισμοί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της νέας συνεργασίας προγραμματίζονται για τον Απρίλιο του 2007 δύο σεμινάρια που θα διοργανωθούν από κοινού στην Κύπρο και για τα οποία η ΕτΠ θα αναλάβει την κάθοδο έμπειρων ομιλητών. Το πρώτο αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα και το δεύτερο τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση δημοτικών έργων.

Το αρχικό Πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2005 μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της ΕτΠ Gerhard Stahl και του Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθου Γερμανού ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έγγραφο που βοήθησε σημαντικά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη που υπογράφηκε μεταξύ της ΕτΠ και μιας Εθνικής Ένωσης Τοπικών Αρχών.

Η ανανέωσή της συμφωνίας για το 2007 αποτελεί δείγμα της ικανοποίησης των δύο πλευρών για την έως τώρα συνεργασία τους, καθώς και της κοινής τους επιθυμίας να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στους προαναφερθέντες τομείς, αναμένεται δε να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για την Αυτοδιοίκηση της Κύπρου.