Σεμινάριο για τη διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Holiday Inn σεμινάριο για τη διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων και γενικά για τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου.

Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου και απευθυνόταν στους Δημάρχους – Λειτουργούς Τέλεσης Γάμων, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους αρμόδιους λειτουργούς των Δήμων που βοηθούν τους Δημάρχους στην άσκηση της αρμοδιότητας τους αυτής, διεκπεραιώνοντας τα διαδικαστικά θέματα.

Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις ακολουθούμενες από όλους τους Δήμους διαδικασίες, μέσα από την πιστή εφαρμογή των καθορισμένων από τη νομοθεσία διαδικασιών και την ορθή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από τη νομοθεσία στους Λειτουργούς Τέλεσης Γάμων.

Το σεμινάριο αυτό είχε επίσης ως στόχο την επισήμανση ή διαπίστωση κενών ή ασαφειών της νομοθεσίας, ώστε να επιδιωχθεί η κατάλληλη τροποποίησή της, και πως τα τυχόν κενά ή ασάφειες αντιμετωπίζονται πρακτικά, με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, για την αποτελεσματική λειτουργικότητα της περί Γάμου Νομοθεσίας.

Το σεμινάριο άρχισε με χαιρετισμό του Προέδρου της Ένωσης Δήμων κ. Δημήτρη Κοντίδη και σύντομη εισαγωγή από τον Γραμματέα της Ένωσης κ. Άθω Γερμανό. Ακολούθησε εισαγωγή στον περί Γάμου Νόμο του 2003 και παρουσίαση για τη διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμου, με βάση τις πρόνοιες του περί Γάμου Νόμου, από τον Νομικό Βοηθό / Βοηθό Γραμματέα της Ένωσης κ. Χρίστο Χατζηγιάγκου

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κας Γούλας Φράγκου αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των προσώπων που συνάπτουν γάμο, με βάση την κείμενη νομοθεσία, και παρουσίαση για την επισημοποίηση δημοσίων εγγράφων (στην περίπτωσή μας του πιστοποιητικού γάμου) με βάση την σφραγίδα «apostile» στα πλαίσια της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης, από την Λειτουργό της Υπηρεσίας «apostile» του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Ιάσωνος.

Το σεμινάριο έκλεισε με παρουσίαση της Διευθύντριας τους τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών κας Άννης Σιακαλλή, για τη συνδρομή του Υπουργείου της στην εφαρμογή των προνοιών της περί Γάμου Νομοθεσίας, αναφορικά με την διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων στην Κύπρο και έγιναν επισημάνσεις σχετικά με τις πτυχές που πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής από τους Δήμους.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
22 Σεπτεμβρίου 2006

Εργαστήριο με θέμα την εφαρμογή της εναρμονισθείσας νομοθεσίας στον τομέα των δομικών προϊόντων

Διοργανώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου από την Ενωση Δήμων Κύπρου Εργαστήριο με θέμα την εφαρμογή της εναρμονισθείσας νομοθεσίας που αφορά τα προϊόντα του τομέα δομικών προϊόντων.

Σκοπός του Εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των Μηχανικών και των Τεχνικών των Δήμων αναφορικά με το νέο καθεστώς υποχρεώσεων, το οποίο διαμορφώνεται σε σχέση με τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών.

Στο Εργαστήριο έγιναν καταρχήν δύο γενικές παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ στην Κύπρο και την τυποποίηση στον τομέα των δομικών προϊόντων.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Μεταλλείων το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων των Δομικών Κατασκευών Διάταγμα του 2006 καθώς και η διαδικασία δειγματοληψίας για αδρανή.

Ακολούθησαν δύο παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Διεύθυνση Ελέγχου) και του Εργαστηρίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων: μία αναφορικά με τις προδιαγραφές του Τμήματος Δημοσίων Έργων για αδρανή και μία για τη διαφοροποίηση που έχει επέλθει στους εργαστηριακούς ελέγχους.

Τέλος έγινε παρουσίαση κάποιων επισημάνσεων σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας στους Δήμους, από εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
29 Σεπτεμβρίου, 2006.