Παρουσίαση Μελέτης με θέμα την «Ανάπτυξη Ενιαίων Διαδημοτικών Συστημάτων Αποκομιδής Αστικών Στερεών Απορριμμάτων»

Η Ενωση Δήμων Κύπρου διοργάνωσε στις 2 Νοεμβρίου παρουσίαση Μελέτης με θέμα την «Ανάπτυξη Ενιαίων Διαδημοτικών Συστημάτων Αποκομιδής Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στις ευρύτερες περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, και Πάφου: Διεύρυνση δυνατοτήτων και Μεθοδολογία».

Η Μελέτη / πραγματογνωμοσύνη εκπονήθηκε από την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙΑΔΥΜΑ, για λογαριασμό της Ενωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός της Μελέτης, στην παρούσα φάση, ήταν η παρουσίαση της μεθοδολογίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να βελτιωθούν, τόσο ποιοτικά όσο και οικονομικά οι παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες αποκομιδής στερεών απορριμμάτων.

Μέσα στα πλαίσια αυτά εξετάστηκε η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Αποκομιδής Απορριμμάτων σε επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών καθώς και Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης έτσι ώστε αφενός να υπάρχει ενιαίος προγραμματισμός οργάνωσης και έλεγχος των τοπικών συστημάτων συλλογής των απορριμμάτων και αφετέρου να μειωθούν οι χρόνοι και δαπάνες που απαιτούνται για τη μεταφορά των απορριμμάτων από την περιοχή αποκομιδής στο χώρο διάθεσής τους.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Διευθυντικά Στελέχη των Δήμων.

Τα πορίσματα της Μελέτης θα προωθηθούν σύντομα με στόχο να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση και εξοικονόμηση στη διαχείριση των απορριμμάτων από τους Δήμους.

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
2 Νοεμβρίου 2006.

Εργαστήρι με θέμα την ανασκόπηση της κείμενης νομοθεσίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τους Δήμους

Η Ένωση Δήμων Κύπρου διοργάνωσε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στη Λευκωσία, εργαστήρι με θέμα την ανασκόπηση της κείμενης νομοθεσίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τους Δήμους.

Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων σε δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι οι Δήμοι, θεωρείται και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στο οποίο αποδίδεται ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, για τους ευνόητους λόγους και ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ψήφιση εναρμονιστικών με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες νομοθεσιών.

Ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Α. Γερμανός άνοιξε τις εργασίες με εισαγωγική ομιλία του για τους στόχους του εργαστηρίου και ακολούθησε σύντομη ανασκόπηση της εμπειρίας από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από το Δημοτικό Γραμματέα Στροβόλου κ. Α. Λάμπρου.

Στη συνέχεια ο Δημοτικός Γραμματέας Λατσιών κ. Σ. Μέσσιος, εκ μέρους της Ομάδας Εκπαιδευτών ΤΑΙΕΧ, προέβη σε επισημάνσεις κενών, ασαφειών, προβλημάτων και άλλων σημείων της κείμενης νομοθεσίας που χρήζουν διευκρινήσεων.

Ακολούθησαν οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κ. Στ. Κουντούρη, εκπροσώπου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας (Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων).

Το εργαστήρι έκλεισε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων από όλους τους συμμετέχοντες, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν οι ανάγκες για επιμόρφωση των λειτουργών των Δήμων για εφαρμογή της πολύπλοκης νομοθεσίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και για την τυποποίηση των ακολουθητέων διαδικασιών και τη συμπλήρωση των διαφόρων ασαφειών και κενών που εντοπίστηκαν, με την ετοιμασία νέων δημοτικών κανονισμών με βάση το άρθρο 89 του νέου Νόμου, του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου 12(Ι) του 2006.